Vlaams subsidieregister is een feit

Tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 13 september 2022 werd door Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele, samen met de betrokken ambtenaren, toelichting gegeven bij het Vlaams subsidieregister dat inmiddels online is.
https://subsidieregister.vlaanderen.be

“Het Vlaams subsidieregister is opgericht per decreet van woensdag 17 november 2021”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Ook als VOORUIT hebben wij voor dit decreet gestemd.
Er kunnen nog een aantal elementen aan verbeterd worden, maar principieel kunnen we ons vinden in het concept.

Het Vlaams subsidieregister is in feite een ‘datawarehouse’ dat een transparant overzicht biedt van de subsidiestromen, die de Vlaamse overheid uitkeert aan openbare besturen, rechtspersonen, feitelijke verenigingen en ondernemingen.
Het wordt kwartaalgewijs aangevuld.
Zitten er niet in: subsidies aan natuurlijke personen en aan entiteiten van de Vlaamse overheid, inclusief het Vlaams parlement.

Na de toelichting heeft er een debat plaatsgevonden.
Namens VOORUIT heb ik een aantal elementen ingebracht en een aantal vragen gesteld.

-Dit Vlaams subsidieregister is een goed begin.
Is er een evaluatie voorzien?
Is er een vervolgtraject voorzien?

-Ik ben akkoord dat dit instrument een positief gegeven moet zijn. Maar is er een budgettaire prognose gemaakt van eventuele dubbele en/of ‘verkeerde’ subsidies?
De minister beweert van niet, maar gezien zijn strikte benadering van de Vlaamse overheidsfinanciën kan ik dat moeilijk geloven.
In welke mate zal het Vlaams subsidieregister een rol spelen in een eventueel toekomstig kerntakendebat?

-Zijn er bepaalde procedures vastgelegd als blijkt dat er dubbele en/of ‘verkeerde’ subsidies worden uitgekeerd?
Welke stappen worden dan eventueel ondernomen naar de betrokken organisaties toe?

-Zulke oefening van uitgekeerde subsidies zou best evenzeer gemaakt worden voor de andere overheidsniveaus, in casu de provincies en de gemeenten.
Plant de Vlaamse regering een initiatief om dit model over te dragen naar ondergeschikte besturen?

-Ook VOORUIT wil dit subsidieregister positief benaderen, maar dat mag ons niet beletten om er eventueel bepaalde anomalieën uit te halen.
Het fenomeen van zogeheten ‘subsidieslurpers’ is bekend.

-Er zou nog verder moeten bekeken worden om het toepassingsgebied van het subsidieregister uit te breiden.

Bijvoorbeeld:
+naar private personen toe als het kan qua privacywetgeving;
+naar participaties van Vlaamse instellingen toe.
Mogelijkerwijze moeten hiertoe bepaalde decreten gewijzigd worden.

-Misschien moet er voor de burger nog ‘een goede gebruiksaanwijzing’ toegevoegd worden aan de website. Zo kunnen er zo weinig mogelijk misverstanden of valse verwachtingen ontstaan.”