Nieuwe pachtdecreet: een grondig debat graag

In het Vlaams regeerakkoord is een herziening van de pachtwetgeving ingeschreven.

“Maar blijkbaar is er binnen de N-VA-CD&V-Open Vld-meerderheid afgesproken dat een grondig parlementair debat niet mogelijk is. Zo moet de vrije teeltkeuze onaangeroerd blijven”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ontgoochelend voor mij”, aldus Ludwig Vandenhove.
Hoe willen we in Vlaanderen ooit een fundamenteel debat over de toekomst van de landbouw voeren als er zelfs voor de aanpassing van een belangrijk gegeven als de pacht daartoe weinig of geen ruimte is?

Voor VOORUIT zijn er zeker twee uitgangspunten voor de hervorming van de pachtwetgeving:
-er moet een goede afweging gemaakt worden tussen zekerheid voor de landbouwers en schaalvergroting, waarbij er voldoende aandacht is voor kleinere eigenaars.
Als die zekerheid enkel ten goede komt van de grote(re) landbouwbedrijven en de schaalvergroting nog doet toenemen, vinden wij dat als VOORUIT geen goede piste.
Hierbij moet er een goede afweging gemaakt worden tussen wie en/of welke groep(en) geholpen word(t)(en) door het afbouwen van de bescherming van de pachters, die met pensioen gaan, het eventueel doorgeven van de pacht binnen de familie en het herdefiniëren van actieve landbouwers;
-er moet gedacht worden aan elementen als het klimaat, de kwaliteit van de bodem, de Green Deal, mogelijkheden voor bio-landbouw.
Zeker voor de bio-landbouw zijn de voorwaarden cruciaal.
Er moeten criteria kunnen opgelegd worden, die de bodemkwaliteit en het leefmilieu beschermen, zodat de grond voldoende productief blijft.”

Tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 30 juni 2021 vond een eerste debat plaats rond het nieuwe pachtdecreet.
“Het was andermaal opmerkelijk hoe conservatief de meerderheid in het Vlaams parlement staat ten opzichte van heel het landbouwgebeuren in het algemeen en de herziening van de pachtwetgeving in het bijzonder. Op de te organiseren hoorzittingen is bijvoorbeeld wel Landelijk Vlaanderen vzw welkom, maar niet Natuurpunt vzw”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Blijkbaar zijn er echt geen klimaat-, leefmilieu- of biodiversiteitsproblemen als ik de debatten volg, frustrerend.”

De nieuwsbrief van de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT) van vrijdag 2 juli 2021 schenkt ruime aandacht aan de eerste gedachtewisseling rond het toekomstige pachtdecreet in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement.

Hieronder vindt u het artikel.