VOORUIT Sint-Truiden wil dorpskern Brustem verkeersveiliger

Bewoners van Brustem, een deelgemeente van Sint-Truiden, en de er gevestigde horecazaken klagen over het gebrek aan parkeerplaatsen en over de verkeersonveiligheid. (1)

Wij vinden dat er een globale oplossing moet gezocht worden, waarbij de verkeersveiligheid voor alles voorop moet staan. En wij denken dat dit kan”, zeggen Nadine Loix (buurtbewoonster) en Maurice Hollebeke (gemeente- en politieraadslid) namens VOORUIT.

Wij roepen het college van burgemeester en schepenen en de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken op om op korte termijn rond de tafel te gaan zitten met een aantal buurtbewoners, de betrokken lokale middenstanders, maar zeker ook met de lokale school.
Voor alles moet de verkeersveiligheid vooropstaan van de meest zwakke weggebruikers, onder andere schoolkinderen, voetgangers en fietsers.”

“Op vraag van Nadine Loix heb ik vorig jaar al voorgesteld om in Brustem Dorp een aantal zebrapaden aan te leggen, zoals dat vroeger was”, zegt VOORUIT gemeente- en politieraadslid Ludwig Vandenhove.
“Buiten een veilige overgang voor voetgangers, werken zebrapaden snelheid remmend. Normaal stoppen chauffeurs daar toch nog voor.
“Het antwoord was neen.
Ik citeer: “Voor Brustem-Dorp werd bij de herinrichting ingezet op een pleininrichting. In tegenstelling tot het verleden wordt er in een gebied waar een snelheid van 50 en 30 km/u geldt niet meer op elke kruising effectief een voetpad aangebracht. Enkel waar er drukke looproutes aanwezig zijn (bv. geënt op attractiepolen zoals scholen, parochiezaal, etc.) of waar drukke verkeersaders gekruist worden, gaan we over tot het aanbrengen van zebramarkeringen. Aangezien dit niet het geval is voor deze zone werden hier bij de heraanleg geen markeringen in die zin aangebracht.”
Dat zijn voor mij theoretische beschouwingen, de praktijk is anders. Ik zal die vraag dan ook herhalen.”

Als we spreken over verkeersveiligheid kunnen we niet om het probleem heen van de snelheid, ook in Brustem Dorp.
Dat geldt niet in het minst voor de ruilverkavelingswegen en de verbindingswegen met andere dorpen en deelgemeenten.
De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken zou het aantal snelheidscontroles daar moeten verhogen.
Verkeersborden zijn goed, maar in deze tijden van toenemend individualisme doen ze minder en minder af.
Wie houdt er bijvoorbeeld nog rekening met een verkeersbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’? Spijtig genoeg een minderheid.
VOORUIT pleit ervoor om te bekijken of er op deze wegen geen infrastructurele ingrepen mogelijk zijn, bijvoorbeeld tractorsluizen.
Dat zal zeker het sluipverkeer doen afnemen.

Maatregelen tegen te hoge snelheid kunnen hand in hand gaan met voorstellen voor meer parking. Zo vinden wij dat er zoveel mogelijk parkeerplaatsen op de openbare weg moeten toegestaan worden”, aldus Nadine Loix en Maurice Hollebeke.
“Zij vormen het beste snelheid remmende element en slechts zelden leidt dit tot ongevallen.
Burgers denken “ze gaan achteraan op mijn auto inrijden”, maar in de praktijk blijkt dit zelden, dat blijkt uit alle ongevallenstatistieken.
Ons voorstel: hef het parkeerverbod op voor de vroegere café ‘ Kroegske en bekijk binnen Brustem Dorp waar dit systeem nog bijkomend kan ingevoerd worden.

De vorige CD&V-Open Vld meerderheid heeft het dorsplein zo heringericht dat er nu minder parkeerplaatsen zijn voor de eigen inwoners.
Als VOORUIT blijven wij een koele minnaar van de fonteinen, voor ons de hoogheidswaanzin van de burgemeester en de vroegere schepen van Openbare Werken in een dorpskom.
Waarom niet bekijken of er geen enkele parkeerplaatsen bij kunnen gemaakt worden op het dorpsplein?”

Gezond verstand geldt voor iedereen, ook voor politiemensen. Maar handhaving en controle zijn noodzakelijk, daarzonder hebben regels geen zin”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Ik heb geen reden om de cijfers, die de lokale politie citeert -twee processen verbaal wegens fout parkeergedrag gedurende de laatste maand- in twijfel te trekken.
In dat geval kan er moeilijk gesproken worden van ‘een klopjacht’. Maar als dat zo zou zijn, zeg ik: “verkeerd, de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken moet andere prioriteiten hebben.”