Stad Sint-Truiden: meer aandacht voor de senioren graag

“In 2022 was 23,3 procent van de bevolking in Sint-Truiden ouder dan 65 jaar. (1)
De komende jaren zal dat percentage nog toenemen gezien mensen, gelukkig maar, over het algemeen langer leven”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Een reden temeer dat alle niveaus en alle beleidsdomeinen (meer) aandacht moeten schenken aan de senioren. Maar dat blijkt op het gemeentelijk niveau in Sint-Truiden allesbehalve het geval.

De Stedelijke Seniorenraad (SAR), het geëigende adviesorgaan, heeft een brief gestuurd naar het college van burgemeester en schepenen met de vraag om een degelijk senioren -en welzijnsbeleid uit te stippelen.
Dat blijkt nu allesbehalve het geval te zijn.

Wat klagen zij aan?
-De onderbestaffing van de welzijnsdienst, waardoor de SAR onvoldoende administratief en inhoudelijk ondersteund wordt.
-De verouderde statuten van de SAR. Er zijn nochtans al een aantal jaren nieuwe statuten, maar de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid agendeert ze maar niet op de gemeenteraad.
-Het gebrek aan een degelijke ontmoetingslocatie in het stadscentrum.
-De minieme of niet-aanwezigheid van beleidsmensen tijdens de vergaderingen van de beheerraden of de algemene vergaderingen.
Dat houdt in dat er te weinig doorstroming is naar het beleid en dat er weinig of geen adviezen gevraagd worden.
Het enige advies dat gevraagd wordt, gaat over de verdeling van de subsidies onder de verenigingen.
-De financiële steun van het stadsbestuur aan de seniorenwerking is minimaal.

Als VOORUIT steunen wij de vraag van de SAR.
Voor ons is elke leeftijdscategorie even belangrijk. Wij vragen geen bijzondere behandeling voor de ouderengroep, wel een gelijke behandeling.