In Sint-Truiden zijn 75-plussers belangrijk!

De lokale
politie Sint-Truiden/> -/> Gingelom - Nieuwerkerken en de gewestelijke brandweer Sint-Truiden zetten hun succesvolle actie naar 75-plussers toe verder.

Sinds begin dit jaar brengen de wijkagenten van de lokale
politie Sint-Truiden/> -/> Gingelom - Nieuwerkerken systematisch een bezoek aan de 75-plussers. De bedoeling is dat elke 75-plusser minstens éénmaal per jaar het bezoek krijgt van haar/zijn wijkagent.

De gewestelijke brandweer Sint-Truiden koppelt aan deze actie ook een preventieve actie rond het voorkomen van koolstofmonoxide (CO)-vergiftiging. Bij het begin van de winter is CO-vergiftiging immers spijtig genoeg een regelmatig terugkerend probleem.

   


Met dit initiatief wil de lokale
politie Sint-Truiden/> -/> Gingelom - Nieuwerkerken precies die groep van de bevolking en van de senioren bereiken, die vaak het meest vereenzaamd is en die, ondanks alle informatie en voorlichting, hiervan verstoken blijft. Bovendien wordt hiermee de lijn doorgetrokken dat wijkwerking zich niet enkel territoriaal situeert, maar ook naar specifieke inhoudelijke doelgroepen toe, zoals jeugd, senioren, middenstand, etc.

Buiten het traditionele ‘praatje’ besteedt de wijkinspecteur bijzondere aandacht aan mogelijke preventieve maatregelen qua veiligheid in het huis met al dan niet financiële tussenkomst vanuit de overheid. De senior wordt ook uitgelegd dat er verschillende diensten en/of mogelijkheden bestaan om bepaalde klussen in het huis te laten uitvoeren. Immers, senioren zijn veel minder dan andere bevolkingsgroepen het slachtoffer van criminaliteit, ook al denken ze dat steeds (de zogeheten veiligheidsparadox). Ze worden vooral slachtoffer van ongevallen thuis omdat ze zelf nog bepaalde taken willen uitvoeren.
Als we bijvoorbeeld spreken over ouderen en veiligheid is de kans groot dat we ons vooral het beeld van een oudje dat van haar handtas wordt beroofd, voor de geest halen. In werkelijkheid gaat het echter veelal om de 85-jarige, die tegen elk advies in haar of zijn ramen wil zemen en daardoor zwaar valt.

In het kader van de integrale veiligheid overhandigt de wijkinspecteur ook andere nuttige informatie aan de betrokken senioren, zoals tips qua brandveiligheid, andere diensten waarop zij een beroep kunnen doen, tips qua valpreventie, etc.
In ditzelfde verband krijgen alle 75-jarigen ook een gratis rookmelder van het stadsbestuur.
De stad Sint-Truiden heeft de afgelopen jaren reeds verscheidene initiatieven genomen om rookmelders te promoten. Zo is er tijdens de maand oktober al enkele jaren een actie waarbij koppels die in het huwelijk treden of een samenlevingscontract afsluiten, gratis een optische rookmelder met een batterij die 5 jaar meegaat, krijgen. Ook moeders en koppels die in oktober een nieuwe spruit in hun gezin verwelkomen, krijgen dergelijk zo’n detector cadeau. Met deze initiatieven wil het stadsbestuur het risico op brand in woningen beperken en het aantal slachtoffers zoveel mogelijk beperken.

Op vraag van een inwoner van het beschermd gebied (Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Heers, Gingelom en een deel van Borgloon), kan een CO-registratietoestel geplaatst worden in de woning van de aanvrager. De brandweer plaatst het toestel en haalt het na 24 uren terug op.
De brandweer controleert na afloop wat de resultaten van de meting zijn: waren er piekmomenten van CO?; is er reden tot ongerustheid?; …
De meetresultaten worden daarna mondeling meegedeeld aan de aanvrager en/of de eigenaar (en schriftelijk - aangetekend - bevestigd). De brandweer geeft de bewoners en/of de eigenaars advies over welke acties er best genomen worden. De bewoner en/of de eigenaar wordt bijvoorbeeld aangemaand om de kachel niet meer aan te steken, de schoorsteen te laten inspecteren, enz.
Bij een alarmerende meting wordt eveneens de huisvestingsambtenaar op de hoogte gebracht.
Deze service wordt gratis aangeboden aan de bevolking op het beschermd gebied en dit het jaar rond.

Met deze preventieve acties hopen de gewestelijke brandweer Sint-Truiden en de lokale
politie Sint-Truiden/> -/> Gingelom - Nieuwerkerken een aantal nuttige tips aan te reiken aan de bevolking in het algemeen en de 75-plussers in het bijzonder, zodat de ingezette winterperiode zo veilig mogelijk kan verlopen.

Burgemeester en senator
Ludwig Vandenhove/> heeft op dit vlak in het verleden eveneens al diverse initiatieven genomen op parlementair niveau.
Zo diende hij in de Kamer een wetsvoorstel in om rookmelders in nieuwbouwwoningen te verplichten. De Raad van State oordeelde evenwel dat het verplichten van een rookmelder behoort tot de bevoegdheden van de gewesten. Daarom werd het wetsvoorstel omgeturnd tot een voorstel van decreet. Dat leidde tot het Vlaams decreet van 7 mei 2004 houdende het stimuleren van de beveiliging van woongelegenheden door rookmelders. Overeenkomstig dit decreet stelt de Vlaamse Regering binnen de perken van de begrotingsmiddelen op verzoek van de gemeenten rookdetectoren ter beschikking, teneinde op termijn in iedere woning tenminste een rookmelder te plaatsen. En daarmee is voor Vlaanderen de kous af, want om budgettaire redenen ziet de Vlaamse Regering voorlopig af van haar intentie om gratis rookmelders ter beschikking te stellen.
Vorig jaar diende
Ludwig Vandenhove/> ook een wetsvoorstel in in de Senaat om het installeren van een rookmelder in huurwoningen te verplichten.

Ludwig Vandenhove/> gaat er als senator en als voorzitter van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en de Administratieve Aangelegenheden nogmaals op aandringen dat er een echt preventiebeleid zou worden gevoerd op het vlak van brandveiligheid. Ook in het zogeheten rapport Paulus ter hervorming van de civiele veiligheid wordt hier geen melding van gemaakt. Momenteel is een preventief beleid op het vlak van brandveiligheid sterk afhankelijk van de bereidwilligheid en de initiatieven van de korpsen zelf en van de betrokken burgemeesters.
Ongetwijfeld kan er met relatief weinig financiële middelen voor preventieve acties, heel wat ellende voorkomen worden.

De actie van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden was onderwerp van de uitzending ‘Koppen ‘op één op donderdag 9 november 2006. Nog maar eens een bewijs dat de stad Sint-Truiden qua preventieve activiteiten inzake brandveiligheid een voorbeeld in ons land is.