Personen met een handicap

“Ik volg in het Vlaams parlement het dossier van personen met een handicap op”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Weer iets nieuw, maar zo blijf ik bijleren.

Bij de verdeling van de bevoegdheden onder de Vlaamse parlementsleden is mij gevraagd om naast landbouw en dierenwelzijn het thema personen met een handicap op te volgen.

Natuurlijk betekent dit elke keer opnieuw inwerken in een onderwerp en in een sector, maar zo leer ik weer iets bij en ontmoet ik weer andere personen en organisaties.

Het was zo in de Kamer van Volksvertegenwoordigers toen ik defensie en internationale politiek ging opvolgen en eveneens als gedeputeerde met vooral de bevoegdheden leefmilieu en groen en klimaat. En nu in het Vlaams parlement personen met een handicap.

Het meest kan je leren als je contacten onderhoudt met de sector en de betrokkenen zelf.

In het afgelopen weekend ben ik hier alleszins al mee begonnen. Ondanks de vele activiteiten op zondag 2 december 2019 ben ik langs geweest zowel op het eetfestijn van de vzw Katholieke Vereniging Gehandicapten Sint-Truiden in de parochiezaal in Brustem (Brustem-Dorp 2), als op de provinciale sjoelwedstrijd van de vzw Vlaamse Federatie van Gehandicapten (VFG) in zaal Nieuwenhuyze, Naamsesteenweg 161. Anders zou ik daar ook wel langs geweest zijn, maar nu gaf het mij de kans een aantal gerichte gesprekken te hebben.

Met het thema ‘personen met een handicap’ hoop ik veel te kunnen doen voor DE MENSEN. Dat is en blijft mijn leidmotief in de politiek.”