Nieuwe beleidsimpulsen voor assistentiehonden

“Assistentiehonden kunnen een belangrijke ondersteuning betekenen voor personen met een handicap.
Zij kunnen personen met diverse vormen van handicaps bijstaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“In het Vlaams parlement is over de democratische partijgrenzen heen gewerkt aan een resolutie ‘over nieuwe beleidsimpulsen voor assistentiehonden’.
Het is een goede zaak dat dit partijoverschrijdend gebeurd is.

Namens VOORUIT heb ik deze resolutie ondertekend.
De andere ondertekenaars zijn: Tine Vandervloet (N-VA), Vera Jans (cd&v), Ann De Martelaer (Groen) en Maurits Vande Reyde (Open Vld).

Wat staat er in grote lijnen in deze resolutie?
-Een mogelijke uitbreiding van de honden en/of de handicaps, die in aanmerking komen voor opname in de lijst, die aanleiding kan geven tot een financiële tussenkomst.
-Aanvragen van gemachtigde assistentiehondenscholen worden veréénvoudigd, zodat drempelverlagend en efficiënter kan worden gewerkt.
-Hoe kan het refertebedrag van een assistentiehond meer in overeenstemming gebracht worden met de reële kostprijs van een hond?
Dit wordt bekeken in samenspraak met de sector.
-Er zal een wetenschappelijk onderzoek besteld worden dat nagaat welke noden en behoeften er zijn bij de gebruikers van assistentiehonden. Bovendien zal er nagegaan worden wat elke geïnvesteerde euro in assistentiehonden maatschappelijk kan opleveren.
Het voorbeeld is hier Nederland.
-Enkel gemachtigde assistentiehondenscholen zullen nog de term assistentiehond mogen gebruiken.
Er zal getracht worden dat gegeven breed bekend te maken bij de gebruikers.
-Er zal onderzocht worden of er kan gewerkt worden met een erkend certificaat voor therapie- en instellingshonden, die afkomstig zijn uit gemachtigde assistentiehondenscholen.
-Er zal in samenwerking met de gemachtigde assistentiehondenscholen een campagne opgezet worden om nieuwe gastgezinnen aan te trekken, waarin toekomstige dieren kunnen opgroeien.
-Met het beleidsdomein Onderwijs zal bekeken worden of een kwalitatieve opleiding voor specifieke hondentrainers mogelijk is en wat de kostprijs hiervan is.
-De bekendheid van de mogelijkheden van assistentiehonden te vergroten bij de ziekenfondsen en andere betrokken partners om de drempel te verlagen.
-De volledige procedure voor de aanvraag van een assistentiehond toegankelijker te maken voor de gebruikers en de betrokken actoren.

De resolutie werd unaniem goedgekeurd in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van dinsdag 2 mei 2023.

Nu moet er concreet aan de slag gegaan worden met deze aanbevelingen, zodat de effecten op het terrein voor de betrokken personen duidelijk en voelbaar worden."

Hieronder vindt u de resolutie.