Meer aandacht voor veiligheid in de natuur

“Wij hebben een unieke natuur in Limburg.”, zegt gedeputeerde van leefmilieu Ludwig Vandenhove. “Dus moeten we er alles aan doen om deze te behouden.”

In het kader hiervan heeft de deputatie op 18 december 2013 beslist om de opleiding van de bijzondere veldwachters financieel te ondersteunen.

Hieronder vindt u het persbericht.

Provincie Limburg ondersteunt de opleiding voor bijzondere veldwachters

De deputatie van de provincie Limburg besliste onlangs om financieel tussen te komen in de harmonisatie-opleiding voor bijzondere veldwachters.
Hiermee komt een einde aan een aanslepende discussie over het feit wie de opleidingskost van deze ambtenaren ten laste moest nemen.
Deze maatregel past in het streven naar meer natuurbehoud en naar meer veiligheid in onze provincie.

In de provincie Limburg zijn een 80-tal bijzondere veldwachters aangesteld. Zij zijn vooral actief in de sector van het jachtgebeuren, het natuurbehoud en de bewaking van de provinciale domeinen. In de praktijk bewaken ze bijvoorbeeld eigendommen, jachtrechten en staan ze in voor het beheer van bossen en velden. De bijzondere veldwachter kan er bijvoorbeeld op wijzen dat het verboden is om honden vrij te laten lopen in bossen en velden, en aldus verplichten om een leiband te gebruiken. De bijzondere veldwachter bewaakt ook de visrechten, de vogelvangst alsook de eigendommen en goederen van zijn aansteller. Als andere taak moet de bijzondere veldwachter de hem toevertrouwde natuur goed beheren. Dit kan betrekking hebben op het onderhoud in bossen of langs wegen of op het bijvoederen in de winterperiode.

We vinden bijzondere veldwachters terug bij sommige gemeenten, natuurverenigingen, diverse vzw’s enzovoort. Zowel openbare instellingen als particulieren, al dan niet verenigd in een wildbeschermingseenheid, kunnen een bijzondere veldwachter aanstellen.

De bijzondere veldwachter - herkenbaar aan hun donkergroen uniform en veelal gewapend - heeft een aantal politionele bevoegdheden. Deze zijn vooral geregeld in het wetboek van strafvordering, het veldwetboek, het bosdecreet en het jachtdecreet. Zo moet de bijzondere veldwachter in principe de misdrijven die hij vaststelt op de door hem bewaakte terreinen, ter kennis brengen van het openbaar ministerie. Hiertoe kan hij, nadat hij zich door middel van een legitimatiekaart heeft kenbaar gemaakt, personen ondervragen en processen-verbaal opstellen. Zij mogen ook Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)-boetes opleggen.

De huidige maatschappelijke discussie rond de GAS gooit het kind met het badwater weg (1).
GAS blijven het ideale middel om onmiddellijk op te treden tegen sommige overtredingen (bijvoorbeeld sluikstorten in OPEN ruimte; het vernielen van aanwijzingsborden of –paaltjes langs wandelwegen).

De aanstelling van bijzondere veldwachters gebeurt na het volgen van een basisopleiding van ten minste 80 lesuren aan een door de provinciegouverneur erkende opleidingsinstelling in één van de 5 provinciale politiescholen in het Vlaamse Gewest.
In Limburg is dit de Politie Limburg Opleiding en Training (PLOT).
Eenmaal in dienst moet de bijzondere veldwachter vijfjaarlijks een bijscholingscursus volgen van ten minste 15 uren.

De laatste jaren was er onduidelijkheid rond de terugbetaling van de kosten voor deze wettelijk verplichte bijscholing.
De deputatie besliste nu op voorstel van gedeputeerde voor natuur, veiligheid en het PLOT Ludwig Vandenhove dat de provincie Limburg tussenkomt in deze kosten.
“De huidige beslissing van de deputatie onderstreept nog eens het belang dat het provinciebestuur hecht aan natuurbehoud en het handhavingsbeleid errond.” aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Door de jaren heen is de bijzondere veldwachter geëvolueerd naar een efficiënte aanvulling van onze politiediensten voor wat betreft het toezicht in velden en bossen. En ik wil die samenwerking nog opdrijven. Zo zal ik regelmatig overleg plegen met de groep van de bijzondere veldwachters om na te gaan hoe zij nog nauwer kunnen samenwerken met de politiediensten en met gemeenten om toe te zien op de OPEN ruimte in Limburg.

Ik heb ook het plan om de grote groep vrijwilligers, die actief zijn binnen de Limburgse natuursector en de regelmatige wandelaars en fietsers toe te laten om bepaalde zaken te signaleren (zoals sluikstorten; kapotte bewegwijzering; verdachte situaties) zonder dat we vervallen in een verklikkerssysteem.
De bedoeling is om hierrond een eenvormig herkenbaarheids-, meldings- en signaleersysteem uit te tekenen.

Bovendien kunnen zij de basisinformatie geven aan de vele bezoekers en toeristen, die onze natuur aandoen.
Momenteel denken we na over zo een laagdrempelig en eenvormig herkennings- en aanspreeksysteemsysteem.

Onze Limburgse natuur verdient dit!” 

  1. Zie ‘Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS): kind met badwater weggooien?’ van 9 juli 2012 op www.dewereldmorgen.be.

 

Zie onder andere Provincie financiert opleiding voor bijzondere veldwachters. www.limburg-actueel.be, 05-02-2014.

Zie ook Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT): jaarverslag 2012 is klaar van 23-08-2013 op deze website.