Jaarverslag 2007 lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voorgesteld!

Het jaarverslag van de lokale
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 2007 is er in een handig pocketformaat.

“Uit dit jaarverslag blijkt andermaal dat de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken veilig is en dat de lokale
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken niets te verbergen heeft.

Openheid is de boodschap”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale tekst van het voorwoord van
Ludwig Vandenhove bij dit jaarverslag 2007 van de lokale
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Indien u zo’n jaarverslag wenst te ontvangen, stuur dan gerust een mail naar burgemeester@sint-truiden.be.

 

 

Beste lezer

 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2007 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Bij het lezen van dit jaarverslag moet rekening gehouden worden met de eigenheid van de drie gemeenten in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

 

Dit jaarverslag wordt voor de vierde maal op rij gepresenteerd volgens het European Foundation for Quality Management (EFQM)- model, waarop tevens het hele beleid van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken gebaseerd is.
In tegenstelling tot de voorgaande jaren is de vorm van dit jaarverslag veranderd in een meer handig formaat. Het is een bewuste keuze om het jaarverslag nog vlotter leesbaar te maken en om het de lezer dus nog gemakkelijker te maken.
Bovendien krijgt dit jaarverslag ook voor de eerste maal een depotnummer mee. We zullen dit vanaf nu doen bij alle publicaties van de lokale
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Dit doet immers de uitstraling alleen maar toenemen en zal onze brochures nog meer bekendmaken bij andere politiezones en in het hele politie- en justitielandschap.

 

 

Het is ook nog maar eens een pleidooi van mij om zoveel mogelijk overheidspublicaties allemaal volgens dezelfde vorm te publiceren. Immers, jaarverslagen, verslagen van studiedagen, brochures, etc. bevatten vaak heel wat nuttige informatie, maar worden in de veelheid van informatie eerder niet geraadpleegd of zelfs weggegooid.
Kwestie van middelen efficiënter te besteden en de uitstraling van overheidspublicaties te verhogen.

 

 

Voor heel wat initiatieven wordt de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken als goed voorbeeld genomen. Het beste bewijs hiervan is dat we op heel wat plaatsen gevraagd worden om te spreken, dat we aan heel wat publicaties en boeken meewerken en dat heel wat politiezones en/of steden en gemeenten op bezoek komen om te kijken hoe we bepaalde fenomenen aanpakken.
Slechts een minderheid van de 196 politiezones in België maakt gebruik van het EFQM-model om veiligheidscijfers bekend te maken, meer nog, slechts een minderheid maakt tout court veiligheidscijfers bekend.
Persoonlijk vind ik dit geen goede situatie en zeker geen goed signaal naar de bevolking toe.
Ik wil hier nog maar eens pleiten voor een OPEN communicatie rond veiligheidsbeleid in alle omstandigheden, als de cijfers goed zijn, maar ook als de cijfers slecht zijn!
De bevolking moet hier dan wel volwassen mee kunnen omgaan in de zin dat, als cijfers bekendgemaakt worden, deze dan ook moeten geloofd worden, zeker als diezelfde bevolking kritiek geeft als cijfers niet bekendgemaakt worden onder het mom van “ze zullen wel iets te verbergen hebben”.
Het is het één of het ander, anders vervallen we in puur negativisme!

 

 

Een wetsvoorstel van mijn hand, waarbij politiezones verplicht worden een minimaal aantal gegevens van een werkingsjaar kenbaar te maken voor maart van het jaar daaropvolgend, is op 9 december 2004 goedgekeurd door de Senaat. Door de ontbinding van het parlement is dit wetsvoorstel vervallen. Ik zal het opnieuw indienen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Net zoals de voorgaande jaren maakt de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in alle openheid haar werking en de veiligheidscijfers van 2007 bekend via het jaarverslag.
Dit jaarverslag is onderdeel van het globale OPEN communicatiebeleid dat onze politiezone voert via onder andere de websites: www.politie-sint-truiden.be, www.politie-gingelom.be en www.politie-nieuwerkerken.be, de driemaandelijkse politiekrant, de televisieschermen in de publieke ruimten van het politiecommissariaat, de bijna dagelijkse persberichten, de politieacademie, etc.
Dit jaarverslag zelf zal zo breed mogelijk verspreid worden. Ook zijn zowel de hoofdcommissaris - korpschef, als mijn collega-burgemeesters en ikzelf bereid, in welke omstandigheden dan ook, nadere uitleg te verstrekken over en/of te discussiëren omtrent dit jaarverslag.
Uiteraard zijn eveneens alle reacties welkom. Voor mij is dit als het ware een 'interactief' jaarverslag en er kan maar rekening gehouden worden met bemerkingen en/of suggesties als die effectief gemaakt en/of gedaan worden.

 

 

Elke organisatie, op welk maatschappelijk domein dan ook, die zichzelf respecteert, maakt een jaarverslag bekend, eensdeels om terug te kijken, anderdeels om na te gaan welke elementen moeten bijgestuurd en/of aangepast worden naar de toekomstige werking toe.
Met andere woorden, het uittekenen van een beleid gebeurt steeds op basis van een grondige analyse.
Bovendien wordt de werking van een politiezone betaald met belastingsgeld en de burger heeft dan ook recht op een 'verantwoording' van wat er met haar of zijn geld gebeurt.
Veiligheid is en blijft, wat mij betreft, een basistaak van de overheid, ook van de lokale overheden. Ook mijn collega-burgemeesters van Gingelom en Nieuwerkerken zijn dezelfde mening toegedaan. Daarenboven is er de constante uitdaging voor het politiekorps om dit geschonken vertrouwen niet te beschamen.
Ik laat dan ook geen enkele mogelijkheid onbenut om hen daarop te wijzen: kijk eens wat de belastingbetaler allemaal voor u doet, zorg dan ook dat je er altijd bent als die belastingbetaler je nodig heeft of denkt je nodig te hebben!
De politiezone beschikt over alle mogelijke middelen, zowel infrastructureel, qua middelen en qua uitrusting, als op gebied van personeel.
Wij hebben een goed werkend politiecollege en een goed werkende politieraad.
Dit alles komt tot uiting in dit jaarverslag.

 

 

In 2007 hebben we het principe van de integrale veiligheid nog verder doorgetrokken. Integrale veiligheid loopt dan ook als een rode draad doorheen dit jaarverslag.
Integrale veiligheid (of leefbaarheid) betekent voor mij dat we er als overheid alles aan moeten doen om de ‘burger zich goed te laten voelen in de globale omgeving en zeker in de openbare ruimte’.
Op dinsdag 18 december 2007 was er in dat verband een studiedag van de Vereniging van Vlaamse Gemeenten en Steden (VVSG) in Sint-Truiden om politiezones, steden en gemeenten de kans te bieden om ons systeem te bekijken.

 

 

Tot slot passen nog een aantal dankwoorden.
Vooreerst aan alle politievrouwen en -mannen en alle leden van het Administratief en Logistiek Kader (CALOG) onder leiding van hoofdcommissaris - korpschef Philip Pirard, naar wie mijn bijzondere dank en appreciatie uitgaat. Het is als politicus prettig samenwerken met iemand, die beleidsmatig qua veiligheid, praktisch op dezelfde golflengte zit.
Vervolgens aan mijn zeer goede collega’s Charly Moyaerts van Gingelom en Benny Bamps van Nieuwerkerken en aan alle leden van de politieraad voor hun constructieve samenwerking.
Tevens aan alle instanties, waar de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken van ver of dichtbij mee samenwerkt, zoals het parket, onder leiding van de procureur des Konings, de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) met aan het hoofd de gerechtelijk directeur, de federale politie met aan het hoofd de bestuurlijk directeur-coördinator, de arrondissementscommissaris, de omliggende politiezones, de gewestelijke brandweer, het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo, de psychiatrische instellingen, het asielcentrum, Beschut Wonen, onderwijsinstellingen, etc.

 

 

Veel leesgenot!