Geloofsovertuigingen verplichten om reserves aan te wenden

“Tot nu toe is het zo dat gemeenten en/of provincies eredienstbesturen niet kunnen verplichten om reserves aan te spreken voor investeringen in een eredienstgebouw. Deze regeling geldt evenzeer als die reserves opgebouwd zijn via eerder toegestane gemeentelijke of provinciale toelagen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Dat laatste is totaal niet meer uit te leggen vanuit een goed en logisch budgettair beleid vanwege gemeenten en provincies. Daarom heb ik samen met een aantal collega-Vlaams volksvertegenwoordigers van VOORUIT een voorstel van decreet ingediend.

Ondertekenaars zijn Hannelore Goeman, Els Robeyns, Thijs Verbeurgt, Maxim Veys, hoofdindiener Kurt De Loor en ikzelf.

De bedoeling is het bewuste artikel uit het decreet te wijzigen, zodat gemeenten en provincies de eredienstbesturen zouden kunnen verplichten reserves aan te wenden voor investeringen in de eredienstgebouwen.

Dit voorstel van decreet doet geen afbreuk aan de financiering van erkende erediensten door gemeenten en provincies.
Het gaat ons als indieners enkel om overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden.

Ik ken deze problematiek vrij goed vanuit mijn verleden als burgemeester en als voormalig bevoegd Limburgs gedeputeerde.”

Hieronder vindt u het voorstel van decreet.