Fruitplukkers van buiten Europa: ja, maar in serieuze omstandigheden!

De Boerenbond (BB) pleit om fruitplukkers van buiten de Europese Unie (EU) te gaan halen. (1) (2) (3)

"Allemaal goed en wel", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. "Maar dat moet dan wel in serieuze omstandigheden kunnen gebeuren qua verloning, andere arbeidsomstandigheden, huisvesting, hier kunnen blijven of terugkeren, etc.
Ik herinner mij nog de mensonterende omstandigheden toen de eerste sikh's hier toekwamen.
De politici die toen het meest pleitten voor meer buitenlandse arbeidskrachten, waren de eersten om nadien te roepen dat er teveel buitenlanders, migranten of asielzoekers waren.

Het nieuw Vlaams decreet op de economische migratie, dat in principe in het najaar gestemd wordt, moet mogelijk maken dat plukkers van buiten Europa gerekruteerd worden.
De reden? Er zakken blijkbaar minder Polen af naar hier, omdat die liever naar Duitsland gaan werken.
Voorlopig zijn er nog voldoende Bulgaren en Roemenen, maar hoelang gaat dat nog duren?

Blijkbaar wil de fruitsector ook weer praten over de zogeheten 65-dagenregeling, waarbij er gedurende 65 dagen aan een gunstig Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)-tarief kan gewerkt worden.
Het is tot stand gekomen in mijn periode als burgemeester door heel wat lobbying bij ministers van verschillende politieke signatuur. 

De fruitsector is in Limburg een belangrijke economische sector, waar de overheid extra  inspanningen moet voor doen als er zich specifieke situaties voordoen, zoals bijzondere weersomstandigheden. Maar de fruitsector moet eveneens beseffen dat het geen uitzonderingen kan blijven vragen en dat aanpassen noodzakelijk is.
Aan het veranderende klimaat, aan de gewijzigde situatie op de arbeidsmarkt en aan normale leef- en arbeidsomstandigheden. ‘En de consument moet bereid zijn om daar een eerlijke prijs voor te betalen.’ (3) 

Graag een ernstig en grondig debat dus rekening houdende met alle elementen."

   

(1) Boerenbond wil fruitplukkers buiten Europa gaan halen, Het Belang van Limburg, 06-09-2018, p. 1.
(2) De Kern, De Polen zijn op, Het Belang van Limburg, 06-09-2018, p. 2.
(3) Polen hebben geen zin meer om onze peren te plukken, De Standaard, 07-09-2019, p. 7.

Zie ook Absurdistan van 16-02-2018 en  "POLITIEKERS GEEF ONS RUSLAND TERUG" van 13-11-2016  op deze website.