Evaluatie technopreventief advies

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken doen al jaren heel wat inspanningen om hun bewoners aan te zetten om zelf een aantal maatregelen te nemen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van één of andere vorm van criminaliteit.


Hiervoor werden reeds diverse sensibiliseringscampagnes op touw gezet.
Een beleid waarbij duidelijk gemaakt wordt dat de aanpak van criminaliteit een prioriteit is, heeft een positieve invloed op het globale veiligheidsgevoel van de bevolking.

Aangezien de problematiek rond woninginbraken nog steeds een prioriteit is in het nieuw nationaal veiligheidsplan en de zonale veiligheidsplannen, is het opportuun om het thema ‘technopreventief advies’, dat gratis aan de burger wordt aangeboden, eens onder de loep te nemen.
Technopreventief advies is een onderdeel van de geïntegreerde aanpak van woninginbraken in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Burgemeester en voorzitter van het politiecollege en de politieraad Ludwig Vandenhove: De preventiedienst organiseert, door middel van een evaluatieformulier, de komende weken een doorlichting van de resultaten van het technopreventief advies.
Met behulp van een evaluatieformulier wordt nagegaan in welke mate de burgers het technopreventief advies al dan niet opvolgen en om welke redenen en welk effect het al dan niet nemen van maatregelen heeft op hun subjectieve veiligheidsgevoel.
Dit evaluatieformulier wordt door de gemeenschapswachten bezorgd aan alle burgers in de politiezone, die ooit een technopreventief advies hebben gekregen (al dan niet gerelateerd aan het slachtofferschap van een (woning)inbraak).
Zie ook de tekst ‘Politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zet bevraging slachtoffers van inbraken verder!’ van 25 maart 2012 op deze website.  

Op deze manier kan onderzocht worden hoe de dienstverlening naar de burger toe kan geoptimaliseerd worden en het advies eventueel (nog) beter en (nog) meer verstaanbaar kan gemaakt worden. 

In de loop van de maand mei zullen de resultaten bekend gemaakt worden.

Zie de tekst ‘Jaarverslag 2010 preventiedienst Sint-Truiden voorgesteld!’ van 3 juli 2011 op website.