Een Vlaams crisiscentrum: onzin

De N-VA stelt via een conceptnota voor om een Vlaams crisiscentrum te installeren.
Concreet: de crisiscoördinatiefunctie van de gouverneurs en de federale overheid zou ‘afgesnoept’ worden.

Wat een onzinnig voorstel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove
Hebben zowel de Covid19-crisis, als de overstromingen niet bewezen dat er net meer federale coördinatie, mensen en middelen nodig zijn?

Wat wil de N-VA veranderen?
Naast het gemeentelijke, het provinciale en het federale crisisniveau zou er een gewestelijke fase komen zodra een noodsituatie de provinciegrenzen overstijgt. De rol van de gouverneur wordt bijgevolg fors ingeperkt en zij/hij moet rapporteren aan de Vlaamse regering.
Er zou een Vlaams crisiscentrum opgericht worden en er zou enkel nog federaal gewerkt worden als een calamiteit het hele grondgebied bestrijkt. Ook nog andere nationale instellingen, zoals het Federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG) zouden worden afgebouwd of gespitst. (1)

Valt deze nota niet louter te klasseren als oppositie voeren? Zeker op een ogenblik dat de federale regering een globaal voorstel van een betere en meer transparante organisatie van de Staat voorbereidt, via onder andere een brede inspraakronde bij de bevolking. Bovendien is het totaal ongeloofwaardig dat de partij van minister-president Jan Jambon dit nu voorstelt, terwijl hij net in zijn periode als federaal minister van Binnenlandse Zaken de Civiele Bescherming ernstig heeft afgebouwd.

Juist meer samenwerking, meer middelen, meer mensen met de juiste opleidingen en bekwaamheden zijn de oplossing. Dus er moet precies gewerkt worden aan een betere federale crisisbestrijding en die moet "uitrukken" bij rampen in het Brussels, Waals en Vlaams gewest..
En moet er gezorgd worden dat er meer (vrijwillig) brandweerpersoneel komt en dat er opnieuw geïnvesteerd wordt in Defensie en de Civiele Bescherming.
Er moeten minder (bestuur)niveaus komen, niet meer.

Ik kijk ernaar uit om Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon hierover te kunnen ondervragen in het Vlaams parlement.

Vlaanderen zou beter de bevoegdheden, die het nu al heeft goed uitvoeren -zorgen voor de Vlamingen-in plaats van er nog bij te vragen.”