De wijkinspecteurs bezoeken 70 - 75-jarigen!

Binnen de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken werd, op initiatief van burgemeester Ludwig Vandenhove, in het begin van 2006 gestart met het bezoek van de 75-plussers. In totaal werden 4.564 75-plussers persoonlijk bezocht door de wijkinspecteurs (534 in/> Nieuwerkerken, 730 in/> Gingelom en 3.300 in/> Sint-Truiden).


De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal in 2007 haar doelgroepenbeleid voortzetten. Hierbij zal de wijkinspecteur de 70 - 75-jarigen bezoeken in haar of zijn wijk. In totaal gaat het om een 2.000-tal adressen.De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken besteedt al prioritair aandacht aan de wijkwerking. Immers, in het kader van de politiehervorming wordt vooropgesteld dat er 1 wijkinspecteur per 4.000 inwoners moet zijn. In de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is dat 1 wijkinspecteur per 2.930 inwoners.

Met dit initiatief wil de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken precies die groep van de bevolking bereiken, die het meest vereenzaamd is en die, ondanks alle informatie en voorlichting, hiervan (soms) verstoken blijft. Bovendien wordt hiermee de lijn doorgetrokken dat wijkwerking zich niet enkel territoriaal situeert, maar ook naar specifieke inhoudelijke doelgroepen toe, zoals jeugd, senioren, middenstand, etc.

Buiten het traditionele ‘praatje’ besteedt de wijkinspecteur bijzondere aandacht aan mogelijke preventieve maatregelen qua veiligheid in het huis met al dan niet mogelijkheden voor financiële tussenkomst vanuit de overheid. Aan de senior wordt ook uitgelegd dat er verschillende diensten en/of mogelijkheden bestaan om bepaalde klussen in het huis te laten uitvoeren. Immers, senioren zijn veel minder dan andere bevolkingsgroepen het slachtoffer van criminaliteit, ook al denken ze dat steeds (de zogeheten veiligheidsparadox). Ze worden echter vooral slachtoffer van ongevallen thuis omdat ze zelf nog bepaalde taken willen uitvoeren.
Als we bijvoorbeeld spreken over ouderen en veiligheid is de kans groot dat we ons vooral het beeld van een oudje dat van haar handtas wordt beroofd, voor de geest halen. In werkelijkheid gaat het echter veelal om de 85-jarige die, tegen elk advies in, haar of zijn ramen wil zemen en daardoor zwaar valt.

In het kader van de integrale veiligheid overhandigt de wijkinspecteur ook andere nuttige informatie aan de betrokken senioren, zoals tips qua brandveiligheid, informatie over andere diensten waarop zij een beroep kunnen doen, tips qua valpreventie, etc.

In ditzelfde verband wordt ook aan alle 70 - 75-jarigen een gratis rookmelder gegeven.