Cartoon: ereburgerschap Sint-Truiden voor eredeken André Schotsmans

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.

De cartoons van 2005 werden samengebracht in een tentoonstelling die op 14 en 15 januari 2006 plaatsvond in de hallen van het stadhuis en daarna ook nog te zien was in het Koninklijk Atheneum van Sint-Truiden.


Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd ook een boek gepubliceerd waarin alle cartoons werden verzameld. Wil je nog een exemplaar van het cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd. De voorraad is beperkt dus wees er snel bij!


Ereburgerschap Sint-Truiden voor eredeken André Schotsmans

Op zondag 17 september 2006 vond in de Academiezaal in Sint-Truiden de viering plaats van het ereburgerschap van eredeken André Schotsmans.

Hieronder vindt u de toespraak van burgemeester
Ludwig Vandenhove/> tijdens deze viering.

Eerwaarde heer eredeken André Schotsmans en Jan Rutten
Eerwaarde heer deken Albert Thijs
Eerwaarde zusters
Eerwaarde heren
Heren diaken(s)
Mevrouw de parochieassistente
Dames en heren van de diverse kerkraden en andere parochiale instanties
Beste familie en vrienden van André Schotsmans
Dames en heren genodigden
Beste vrienden van Wittem
Collega’s uit de politiek
Beste vrienden van André

Van harte welkom op deze officiële plechtigheid naar aanleiding van het ereburgerschap van de stad Sint-Truiden voor André Schotsmans.

Ereburger van een stad worden is een hele eer.
In naam van het voltallige stadsbestuur en de voltallige Sint-Truidense bevolking wil ik André Schotsmans hier dan ook van harte voor proficiat wensen.

André Schotsmans is na eregouverneur Hilde Houben-Bertrand, Jaak Waldeyer, de laatste bevelhebber van de militaire basis in Brustem, maar vooral persoonlijke vriend en begeleider van Frank De Winne tijdens diens ruimtevlucht in november 2002 en kunstenaar Koen Vanmechelen, de vierde ereburger, die (unaniem) door de SintTruidense gemeenteraad wordt aangeduid.


Ereburger worden van een stad is een eretitel, maar betekent ook vooral een erkenning vanuit die stad.
Het gaat bij manier van spreken om een win-win-situatie: én voor de ereburger in kwestie, én voor de stad Sint‑Truiden.
Ereburgers moeten passen bij het imago van de stad en/of moeten in het verlengde liggen van bepaalde verwezenlijkingen. Bovendien moeten ze binnen de gemeenteraad over de partijgrenzen heen kunnen aangeduid worden. Dit is dan ook de reden waarom in het gemeenteraadsbesluit van 21 september 1998 bepaald is dat enkel personen, die niet in Sint-Truiden wonen op het ogenblik van de beslissing, in aanmerking komen voor het ereburgerschap.

André Schotsmans voldoet ongetwijfeld aan al die voorwaarden.

André Schotsmans werd geboren op 1 april 1934 in/> Tienen. 20 jaar later maakte hij voor de eerste maal kennis met Sint-Truiden toen hij intrad bij de paters Redemptoristen in het klooster op Stenaert in 1954. Hij werd er geprofest op 15 september 1955, dus eergisteren 51 jaar geleden. Na zijn priesterstudies en inwijding als priester werd hij achtereenvolgens benoemd in Gent, als kapelaan in Tessenderlo en Zonhoven en daarnaast deeltijds godsdienstleraar. In 1981 werd hij pastoor in Schurhoven en in 1994 pastoor-deken van de stad Sint-Truiden.
In die functie was hij ook de verantwoordelijke voor het vrije, katholieke onderwijs in Sint-Truiden en onder andere voorzitter van de V.Z.W. Vrienden van het Begijnhof.
Daarnaast had hij, en dat geldt uiteraard ook voor zijn opvolger, de zorg en verantwoordelijkheid voor 25 parochies van het dekenaat Sint-Truiden, enige tijd geleden nog uitgebreid met Gingelom.

Op 17 oktober 2005 werd hij plots geroepen om rector te worden in het Redemptoristenklooster van Wittem, vlak over de Nederlandse grens, met andere woorden om andere verantwoordelijkheden op te nemen binnen de orde van de Redemptoristen.
Andere sprekers na mij zullen het daar ongetwijfeld over hebben.

Zijn vertrek uit zijn geliefd Sint-Truiden viel hem zwaar, maar hetzelfde gold voor heel wat Truienaren.

Ik heb eerwaarde heer deken André Schotsmans in verschillende hoedanigheden leren kennen.

Als pastoor van mijn eigen parochie Schurhoven, waar ik op 8 jaar na altijd gewoond heb. In die 8 jaar, ik woonde toen met mijn familie in de Meinstraat, ben ik wel één van de weinige Truienaren die zijn plechtige communie in de abdijkerk gedaan heb, omdat er toen ook, zoals nu, restauratiewerken bezig waren aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk.

Misschien maar één anekdote uit die periode als pastoor van Schurhoven: toen in 1994 de provinciale socialistische 1 mei -viering er doorging, was André onmiddellijk bereid om het uur van de heilige mis te verplaatsen, zodat de ruimte voor de kerk kon ingenomen worden.
Het typeert voor mij zijn openheid van geest, die ik nadien nog vaak heb ervaren.

Als deken.
Wij zijn ongeveer op hetzelfde moment samen 'uitgezworven' vanuit Schurhoven: hij als deken, ik als burgemeester.
Anekdotisch in dat verband is dat eerwaarde heer André Schotsmans mij telefonisch op de hoogte bracht van zijn aanstelling op dezelfde dag dat ik mijn eed als burgemeester heb afgelegd. Of ‘hoe Schurhoven zijn zonen uitzond’.

Als hoofd van de rooms-katholieke kerk in Sint-Truiden.
In die hoedanigheid heb ik de gelegenheid gehad om in heel wat dossiers met hem samen te werken, zoals de huisvesting in heel wat parochies, de werking van de vroegere kerkfabrieken, nu kerkraden en de overgave van het gemeentelijk onderwijs via een uniek samenwerkingsverband tussen het vrij onderwijs en het gemeenschapsonderwijs.

Als ondervoorzitter van de V.Z.W. Sint-Truiden 1300.
Vermits wij teruggekeerd zijn naar de traditie van echte zevenjaarlijkse feesten, hebben we in de voorbije 11 jaar dat André deken was en ik burgemeester, de gelegenheid gehad om zelfs tweemaal de Sint-Trudofeesten te organiseren.
Het was een zeer aangename samenwerking met geslaagde Sint-Trudofeesten en met telkens een goed evenwicht tussen het kerkelijke en het wereldlijke.
André blijft trouwens lid van de V.Z.W. Sint-Truiden 1300 en we hebben 14 dagen geleden vergaderd en André was trouw op post.
In datzelfde verband was hij ook initiatiefnemer en voorzitter van de Trudogezellen.

Als voorzitter van de V.Z.W. Sint-Joriskapel op het domein Terbiest.
Toen ik in het begin van de jaren negentig met het idee op de proppen kwam, ik was toen nog geen burgemeester, om de Sint-Joriskapel te restaureren als onderdeel van een globale herwaardering van het domein Terbiest, was André onmiddellijk bereid om het voorzitterschap van de V.Z.W. op zich te nemen.
En wat nog belangrijker is: op mijn suggestie is hij bereid om deze functie te blijven op zich nemen, ook nu hij officieel Sint-Truiden verlaten heeft. U merkt het: we zullen André dus nog regelmatig in Sint-Truiden zien. Morgen bezoekt de raad van beheer van de V.Z.W. Sint-Joriskapel trouwens Wittem.
En ik wil dit hier aankondigen: er is al heel wat werk verricht aan de Sint-Joriskapel, niet altijd echt zichtbaar, zoals het voorlopig afdekken van het dak, stabilisatiewerken in de ondergrond, etc., maar in 2007 is de echte restauratie een feit! Ik zou zeggen weer feest.

Als een sociaal iemand, als Bourgondiër en bijna, ook al is André niet van Sint-Truiden afkomstig, als een echte Truienaar. Iedereen zal wel weten wat ik bedoel.
Typisch in dat verband waren bijvoorbeeld de traditionele ontvangsten van het college van burgemeester en schepenen in de dekenij op nieuwjaarsdag.

Maar vooral als persoon en als mens.
Persoonlijk heb ik altijd de beste relaties met André gehad. Het is mogelijk om met hem open over alle problemen te praten, zoals dat ook past voor een deken, die ondanks het principe van scheiding van kerk en staat, toch een grote verantwoordelijkheid heeft in een regio en stad.
Passend in dit verband waren zijn rake toespraken bij ieder Te Deum dat in de hoofdkerk werd gehouden. Opvallend was steeds, zonder dat we hier afspraken over gemaakt hadden, dat mijn toespraken op het stadhuis hier nauw bij aansloten.
In die zin staat André voor mij ook symbool hoe de kerk vandaag zou moeten functioneren in onze huidige maatschappij.

Beste André, u zal met de stad Sint-Truiden verbonden blijven.
Het feit dat u ereburger wordt, versterkt dit gegeven nog en wij zijn u hier erg dankbaar voor. Het is voor een stad als Sint-Truiden een hele eer dat u dit ereburgerschap wil aanvaarden.

Geachte aanwezigen, enkele weken geleden heb ik de gelegenheid gehad om André te bezoeken in het klooster in Wittem. Het is de moeite waard. Ik kan het u alleen maar aanraden als bedevaartsoord en/of toeristische bezienswaardigheid.
En wat niet onbelangrijk is: ze hebben er lekkere, maar let op, ook zware trappist: het Gerardus Wittems Kloosterbier. U zal er straks op de receptie van kunnen genieten.
En er is zeker voldoende. André vroeg mij: ”Ludwig zouden 2 tonnen niet genoeg zijn?” Ik heb gezegd: ”neen André, ge kent de Truienaren toch, laat er maar 4 overkomen!”. 

Beste André, het gaat u goed, Sint-Truiden laat u niet los en ik ben er zeker van dat u dit ook niet doet.

Tot slot wil ik iedereen bedanken, die op de éne of andere manier heeft bijgedragen tot de viering van dit ereburgerschap, zowel in de kerk, als hier tijdens deze academische zitting. En men zal het mij zeker niet kwalijk nemen dat ik het gemengd zangkoor van Partij-Wittem in het bijzonder wil bedanken.

Als herinnering aan deze dag en aan het verblijf van de orde van de Redemptoristen in onze stad, hebben we de idee opgevat om een plaket te laten ontwerpen.
Een exemplaar wordt aan de deken overhandigd om het een ereplaats te geven in zijn nieuwe woonst.
Het andere exemplaar wordt aangebracht op Stenaertberg, op de plaats waar het vroegere klooster met kerk van de paters van Stenaert heeft gestaan.

Wij menen dat dit een blijk van waardering is voor zowel onze ereburger als voor de orde van de Redemptoristen voor de periode dat ze in onze stad actief zijn geweest.

Beste André
Met veel genoegen overhandig ik u dit plaket met de afbeelding van de gevel van de Redemptoristenkerk op Stenaertberg.
Ik hoop dat het een tastbare herinnering mag zijn aan uw tijd in onze stad.

Nog vele jaren en altijd welkom in Sint-Truiden.

Bedankt voor uw aandacht.

 


Tags: