Begroting 2022 Justitie en Handhaving

Op dinsdag 16 november 2021 vond de bespreking plaats van de Beleids-en begrotingstoelichting (BBT) Justitie en Handhaving in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement.

Na de toelichting van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir deed Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove een tussenkomst en stelde hij een aantal vragen.

“Deze BBT is in feite een voortzetting van het beleid van de voorgaande jaren. Moet ook zo zijn”, zegt Ludwig Vandenhove. “Wel zijn een aantal aangekondigde acties nog niet gerealiseerd.
Laten we er maar van uitgaan dat dit te maken heeft met Covid19.

De minister kondigt opnieuw heel wat initiatieven aan, die al dan niet een verderzetting zijn van haar beleid van de voorgaande twee jaar.
In welke mate gebeuren er nulmetingen om na te gaan wat het effect is van bepaalde, nieuwe maatregelen?
Nulmetingen zijn een ideale instrument om te kunnen evalueren wat de echte resultaten zijn van bepaalde acties. Sinds een aantal jaren zijn nulmetingen ook logische middelen qua besluitvorming binnen veiligheid en justitie.

Met een heel lange toelichting gaf de minister weer de indruk dat Justitie en Handhaving een zware portefeuille is. Nochtans is niets minder waar: het zwaartepunt van de thema’s justitie en veiligheid ligt nog altijd bij de federale regering, meer bepaald de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Belangrijk in verband met deze beleidstoelichting is dan ook in welke mate er een goed overleg en een goede samenwerking is met het federale niveau.
Ik blijf een grote voorstander van een goedwerkend samenwerkingsfederalisme.   

Er komt een nieuw Agentschap Justitie en Handhaving vanaf zaterdag 1 januari 2022 onder leiding van een administrateur-generaal.
Is de administrateur-generaal reeds gekend en/of aangeduid?
Was/is er een procedure voor aanwerving en is deze al afgerond?
Dezelfde vragen voor wat betreft een Data Protection Officer (DPO).

Tegen donderdag 31 maart 2022 moet het Agentschap Justitie en Handhaving een ondernemingsplan uitwerken.
Is er daartoe al een aanzet?
Het Agentschap krijgt alle bevoegdheden inzake Justitie en Handhaving met uitzondering van het jeugddelinquentierecht: wat is de reden hiervoor? Is hier een technische en/of een politieke motivatie voor?
Blijkbaar is dat afgesproken bij de regeringsformatie.

Beleidsveld Opgroeien
Vorig jaar werd reeds de creatie van een overzichtelijke en toegankelijke interventiedatabank aangekondigd met betrekking tot het beleidsdomein Opgroeien.
De realisatie is nu voorzien tegen het einde van 2022.
Welke stappen werden reeds gezet met het oog op de creatie van deze databank?
Wat zijn de precieze doelstellingen van deze databank?
Wie zal er toegang tot hebben?
Welke gegevens zullen precies in deze databank verwerkt worden?

De overgang van minder- naar meerderjarigheid zou adequater moeten gebeuren bij jeugddelinquenten
Het gaat over aparte diensten en afzonderlijke Vlaamse ministers (Zuhal Demir en Wouter Beke).
Welke evolutie is er op dat vlak al gebeurd?
Hoever staat het met deze plannen?
Welke (andere) concrete maatregelen plant de minister nog?

Beleidsveld Justitie
Er is sprake van het vormgeven van het digitaal platform voor slachtoffers.
Wat is de finaliteit van dit platform?
Tegen wanneer zal dit platform echt gerealiseerd zijn?

De instroom van het aantal autonome werkstraffen is sterk gestegen.
Er zouden de komende twee jaar 1.400 extra prestatieplaatsen bijkomen, hetgeen een goede evolutie is.
Vanwaar die stijging?
De Corona-overtredingen worden beschouwd als een oorzaak van de toename. Maar zijn er nog andere oorzaken?
Zijn er nog plannen om het aanbod van autonome werkstraffen structureel te verhogen?
Autonome werkstraffen zijn geen gemakkelijke aangelegenheid, maar het blijft een goede, aan te bevelen vorm van alternatieve straffen.
Spijtig dat organisaties en/of gemeenten er niet (altijd) echt positief tegenover staan.

Digitalisering met het oog op een betere doorstroming van informatie en uitwisseling van gegevens
Van welke systemen, die op federaal niveau zijn ontwikkeld met betrekking tot een betere doorstroming van informatie en uitwisseling van gegevens, kan Vlaanderen op dit ogenblik reeds gebruik maken?

In Vilvoorde werd er op maandag 1 maart 2021 een bijkomende antenne van de Justitiehuizen geopend.
De antennes in Geel en Genk worden voorbereid.
Is hiervoor een bepaald tijdspad voorzien?

Aanpak inspectiediensten stroomlijnen
Hoever staat het hier praktisch mee?
Wanneer zal de Inspectieraad opgericht zijn en concreet functioneren?

De Europese onderzoeken tegen fraude in Vlaamse aangelegenheden coördineren via een interfederaal Anti-Fraud Coordination Service (AFCOS)
Is er al een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst om een dergelijk interfederaal AFCOS op te richten?
Wat is de verdere timing?

Vorig jaar kondigde de minister aan dat de Universiteit Antwerpen (UA) een opdracht had gekregen om een set van criteria voor depenalisering uit te werken, deze toe te passen op de strafbaarstellingen in Vlaamse regelgeving en onderbouwde voorstellen tot depenalisering te formuleren.
Het resultaat van deze studie zou klaar zijn in het najaar van 2020.
In de huidige beleids- en begrotingstoelichting (BBT) is hier niets meer van terug te vinden.
Zijn de resultaten van deze studie al bekend?
Wat zijn die resultaten?
Welke voorstellen rond depenalisering werden er geformuleerd?
Wat gebeurt verder met deze suggesties?

Inzetten op lokale samenwerkingsverbanden en ondersteuning
Hoe zit het met het overleg met de federale collega van Binnenlandse Zaken?
Welke financiële middelen worden hiervoor uitgetrokken?
Ik herhaal dat het belangrijk is dat gemeenten en lokale politiezones weten waar ze aan toe zijn: welke taken krijgen ze en welke financiële middelen staan daar tegenover?

Bestuursrechtspraak
Wat is de verdere ambitie qua gemiddelde doorlooptijd bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?
Vorig jaar bedroeg die 15 maanden, nu nog: heeft de eerste ‘injectie’ van twee miljoen euro dan nog geen effect gehad op de doorlooptijd en wat is de verklaring hiervoor?
Wanneer denkt de minister de vooropgestelde doelstelling van een ‘planktijd’ - wachttijd vooraleer het dossier behandeld wordt - van één maand (is nu zeven maanden) te behalen?

Verder optimaliseren van de Vlaamse bestuursrechtspraakregels
De wijzigingen aan het decreet van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) zullen ingaan op woensdag 1 december 2021.
De bedoeling is om de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te verfijnen.

Onderzoeken van de mogelijkheid om te evolueren naar één Vlaams bestuursrechtcollege
Het onderzoek bevindt zich momenteel in een fase, waarbij scenario’s worden gecreëerd, waarin afgetast wordt in welke mate integratie van bestaande regelgeving nuttig en haalbaar is.
De bedoeling is uiteindelijk finaal te komen tot één scenario dat vertaald moet worden naar een ontwerp van regelgeving.
Wat is de timing?
Komt er deze legislatuur nog een beslissing?
Zal de Raad voor Vergunningsbetwistingen hiervoor extra financiering krijgen? Of zullen deze bijkomende opdrachten moeten gebeuren in het kader van het bijkomend budget voor relance?   

Hoe verloopt de werking van de Vlaamse verbindingsofficier?
Het gaat hierbij om een horizontale functie, waarbij moet gewerkt en samengewerkt moet worden met heel wat diensten en administraties.
Dat is nooit de meest simpele opdracht.

Minister Zuhal Demir heeft op een aantal vragen onmiddellijk geantwoord.
Voor de overige antwoorden kijk ik uit naar het verslag.”

  • Zie onder andere ook ‘Bestuurlijke aanpak’ van maandag 26 oktober 2020 op deze website. 
     
  • Foto: www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement van dinsdag 16 november 2021.