‘Gemeenten zonder gemeentehuis’

Dat is de slogan van een nieuwe campagne van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers om diensten meer digitaal te kunnen organiseren, zodat de burger niet meer of minder naar het gemeentehuis moet. (1)

Gelukkig is het maar een slogan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, “en is het nog geen realiteit”.

“Bart Somers kondigt aan dat beide mogelijkheden, fysiek naar het gemeentehuis kunnen gaan en digitaal, moeten kunnen blijven langs elkaar bestaan.
Alleszins zullen VOORUIT en ikzelf hem daar blijven aan herinneren.

Want we kennen dat inmiddels van andere situaties.
Als er dan te weinig personen en/of gezinnen zijn, die nog gebruik van het echte gemeentehuis maken, bestaat het risico dat die dienstverlening verder wordt afgebouwd.
Beide mogelijkheden moeten langs elkaar blijven bestaan.

Er worden voor het project 35 miljoen euro subsidies voorzien voor de gemeentebesturen.

Dit soort beleidsmaatregelen moeten er zijn, maar ik ben bijzonder bekommerd om de personen, die digitaal niet mee kunnen.
De Koning Boudewijnstichting heeft er recent nog aandacht aan besteed. Zo lopen 4 op 10 burgers risico op digitale uitsluiting. (3)

Ik heb in dat verband ook een mondelinge vraag gesteld aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke.
Het blijkt dat digitale ongelijkheid steeds meer de sociale ongelijkheid en de ongelijkheid bij het gebruik van essentiële diensten in de hand werkt. (4)

In feite zou vanuit de Vlaamse overheid en de gemeenten precies nog meer moeten ingezet worden op de specifieke doelgroepen, die dreigen achter te blijven in plaats van te focussen op algemene maatregelen, die de relatieve achterstand nog vergroten.
Nu gaat het vaak om algemene initiatieven, die zich richten naar de ganse bevolking. (5)
Het is bijna zoals bij de vaccinaties tegen Covid-19.
Buiten de koppige anti-vaxxers, zijn er bepaalde bevolkingsgroepen, die overblijven als niet gevaccineerd, precies omdat alle mogelijke informatie- en sensibiliseringscampagnes hen niet bereiken.

Een doordenker van mij voor de grote voorstanders van fusies van gemeenten: zou de toenemende digitale dienstverlening net niet kunnen ingeschakeld worden om gemeenten nauwer te laten samenwerken voor heel wat diensten in plaats van gemeenten te fusioneren?”

  • (5)’De digitale kloof overbruggen voor en met de inwoners’, Lokaal, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)-maandblad voor de lokale bestuurder, Nummer 9, september 2021, pagina’s 28, 29 en 30.  
     
  • Zie onder andere ook ‘Digitale uitsluiting: Vlaanderen moet ambitieuzer zijn’ van woensdag 16 september 2020 op deze website.  
  • Foto: sint-truiden.be.