Verdraagzaamheid, verdraagzaamheid, verdraagzaamheid!!!

In de nieuwjaarstoespraak voor de officiële organen op zondag 28 januari 2007 sneed burgemeester - senator
Ludwig Vandenhove/> heel wat punten aan: de internationale situatie, het zinloos geweld dat ons land het laatste jaar gekend heeft, de nieuwigheid van het afspiegelingscollege in Sint-Truiden, de beleidsnota 2007, maar vooral een oproep tot meer verdraagzaamheid.


“Als buur, in de school, op de werkvloer, in de vereniging, etc. kunnen we met elkaar spreken en mekaar proberen te begrijpen, en ik zeg wel degelijk begrijpen en niet overtuigen, met wederzijds respect: dit is op termijn de enige oplossing!” aldus Ludwig Vandenhove.


Hieronder vindt u de integrale tekst van de toespraak.

Toespraak van burgemeester
Ludwig Vandenhove/> ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie voor de officiële instellingen op zondag 28 januari 2007 om 10.30 uur, stadshallen

Eerwaarde heer (ere -)deken
Eerwaarde heren pastoors
Mijnheer de (ere)-voorzitter van de rechtbank, mevrouw de politierechter, mijnheer de vrederechter en andere vertegenwoordigers van de rechterlijke macht
Heren generaals, kolonels, officieren en onderofficieren, actief of gepensioneerd
Beste ereburger(s)
Vertegenwoordigers van andere overheidsinstellingen
Afgevaardigden van de vaderlandslievende verenigingen
Afgevaardigden van de diverse adviesraden, verenigingen, organisaties en serviceclubs
Vertegenwoordigers van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de federale politie en de gewestelijke brandweer
Collega’s uit de politiek en de ambtenarij, ook uit de andere gemeenten
Dames en heren directeurs, onder andere van de onderwijsinstellingen
Geachte genodigden
Dames en heren
Beste vrienden

We zijn de laatste zondag van januari, traditioneel sedert ik burgemeester ben, ook de officiële nieuwjaarsreceptie van de stad Sint -Truiden.

Het is nog altijd januari, dus mogen we nog de al even traditionele wensen uitwisselen.

Als burgemeester van de stad Sint-Truiden wens ik u, in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het schepencollege en de gemeenteraad, het allerbeste toe voor 2007.

Vooreerst wens ik u, uw familie en allen die u dierbaar zijn een goede gezondheid. Het is een cliché, ik weet het, maar zonder die basiswens hebben alle andere wensen geen zin.
Of om gouverneur Steve Stevaert te citeren: “een gezonde mens heeft veel wensen; iemand, die ziek is, heeft er maar één, opnieuw gezond worden”.
Vervolgens hoop ik dat al uw wensen, die uzelf koestert voor 2007, of het nu op persoonlijk, familiaal of beroepsvlak is, bewaarheid mogen worden.

Bij een nieuwjaarstoespraak past het vooruit te kijken, maar vooral ook even achterom te zien, ook internationaal en nationaal. Sint-Truiden vormt immers geen eiland, zeker niet in een wereld, die elke dag (nog) meer OPEN wordt.

Ik hoop dat 2007 het jaar mag worden dat we in Vlaanderen en in Sint-Truiden eindelijk beseffen dat we in één van de beste landen van de wereld leven en dat we door een kleine herverdeling er kunnen in slagen om de personen, die het bij ons minder goed hebben, ook te laten delen in ons welzijn en onze welvaart. Trouwens, en ik weet dat dit niet populair klinkt, internationaal is dit eveneens de enige oplossing: ofwel moeten wij bereid zijn een klein deel van onze welvaart af te staan aan de derde wereldlanden, ofwel zullen mensen naar hier blijven komen. Wie de geschiedenis kent, weet trouwens dat mensen altijd afzakken naar plaatsen waar het beter is!
In dezelfde zin en hierbij nauw aansluitend hoop ik dat 2007 het jaar mag worden van meer wederzijds begrip, verdraagzaamheid, hoffelijkheid, minder individualisme en vooral van het besef hoe goed we het hebben.

2006 is gekenmerkt door heel wat zinloos geweld.
Tot enkele jaren geleden dachten wij dat dit bij ons niet (meer) zou gebeuren en dat dit enkel maar gebeurde ver van ons in de wereld.
De laatste jaren, en zeker vorig jaar in 2006, hebben we gemerkt dat dit zinloos geweld, al dan niet gebaseerd op racisme, ook bij ons opduikt: de moord op Joe Van Holsbeeck, de racistische moorden in Antwerpen, het tramincident in Antwerpen, de vele vormen van verkeersagressie, etc.
Laten we hopen dat in 2007 opnieuw het gezond verstand weerkeert en dat dit zinloos geweld teruggedrongen wordt, bij ons, maar zeker ook op zoveel andere plaatsen in de wereld.
En laten we eveneens hopen dat we dit soort gebeurtenissen niet als vanzelfsprekend gaan beschouwen.

Internationaal was, of beter bleef er het probleem van het terrorisme, de nieuwste vorm van oorlog. Dit terrorisme komt steeds dichter bij ons.
Deze nieuwste vorm van godsdienstoorlog, en voor wie haar of zijn geschiedenis kent, weet dat er zo eveneens talrijke geweest zijn, kan enkel maar opgelost worden met voldoende gezond verstand, dialoog en overleg met een juiste positionering van alle partners op voet van gelijkheid.
Als buur, in de school, op de werkvloer, in de vereniging etc. kunnen we met elkaar spreken en elkaar proberen te begrijpen, en ik zeg wel degelijk begrijpen en niet overtuigen, met wederzijds respect: dit is op termijn de enige oplossing!
En dames en heren, laat u niets wijsmaken en of we dat nu graag hebben of niet: de multiculturele samenleving zal niet meer verdwijnen. Ook dat is geschiedenis: mensen trekken altijd naar plaatsen waar het beter is.

Omdat onze omgeving alsmaar meer multicultureel wordt en er geen weg terug meer is, ben ik de mening toegedaan dat we beter meer energie steken in wederzijds overleg en respect dan in elkaar het leven zuur te maken.

Want er is meer dan ooit wederzijds respect en een goede dialoog nodig tussen de verschillende bevolkingsgroepen, tussen autochtonen en allochtonen van welke godsdienst dan ook.
Iedereen, elke generatie, heeft hierin haar of zijn verantwoordelijkheid, maar vooral de jeugd en het onderwijs moeten hierin een belangrijke rol spelen.

Ik refereer hier onder andere naar de visietekst over een verdraagzaam en multicultureel Sint-Truiden, die in mei 2006 op mijn initiatief en na een oproep van mijnentwege ondertekend werd door alle secundaire scholen in Sint-Truiden, vertegenwoordigers van de verschillende religies en/of levensbeschouwingen in België en het stadsbestuur van Sint-Truiden.
Op die basis moeten we verder werken.

België, Vlaanderen en ook Sint-Truiden hebben goed geboerd in 2006.
Ik zei het hoger al, uit alle internationale statistieken blijkt dat we op één van de beste plaatsen ter wereld leven. Berichten in de media dat heel wat kerst- en nieuwjaarsgeschenken dubbel zijn of zelfs terug ingeleverd of gewisseld worden, spreken in dit verband boekdelen en zijn nog treffender dan cijfers.
Er is spijtig genoeg een gedeelte van de bevolking dat op of zelfs onder de armoedegrens leeft, ook in Sint-Truiden, en het succes van een aantal activiteiten voor kansarmen tussen Kerstmis en nieuwjaar heeft dit nog maar eens aangetoond.

Laten we het zo houden, maar laten we vooral eens wat meer gaan beseffen hoe goed we het hebben, en niet alleen in deze nieuwjaarsperiode, wanneer er nog al eens wensen uitgewisseld en beloftes gemaakt worden, maar elke dag opnieuw.
Als de burgers, dus ook wij allemaal, nu eens meer zouden praten over al datgene wat we wel hebben en niet altijd over datgene wat we niet hebben (‘het halfvolle in plaats van het halflege glas’), dan zou onze maatschappij er een stuk beter uitzien en voorstaan.

Ik hoor heel veel mensen dit zeggen, zeker bij een jaarwisseling, maar in de praktijk merk ik vaak het omgekeerde. Ik hoop dan ook dat het dit jaar iets minder bij woorden blijft.
Laten we erop rekenen dat 2007 de kentering brengt. Ooit zal ze toch moeten komen!

Ook voor Sint-Truiden was 2006 een goed jaar.
Sint-Truiden is een stad waar wordt naar opgekeken. Ik kan het weten de talrijke keren dat ik elders in België of in Vlaanderen ben, en dat gebeurt nog als eens vanuit mijn andere functie(s).

Ik wil iedereen bedanken, die hieraan op de ene of andere manier heeft meegewerkt.
Laten we samen ook in 2007, elk op haar of zijn plaats, verder werken aan het positieve imago van onze stad.

De gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 zijn achter de rug en de kiezer heeft de kaarten geschud.

Als burgemeester begin ik aan mijn derde ambtsperiode van 6 jaar, nog maar eens het bewijs dat de tijd razend snel gaat.
Ik kan erover meespreken: “burgemeester is het mooiste politiek mandaat, maar tegelijkertijd het moeilijkste”.
Bedankt voor de samenwerking gedurende de voorbije 12 jaar en ik ben er zeker van dat die ook de komende 6 jaar kan verder gezet worden.
Zelf zal ik als burgemeester proberen, net zoals de voorbije 12 jaar, Sint-Truiden te leiden en te besturen over de partijgrenzen heen. Met een democratisch afspiegelingscollege wordt die uitdaging nog groter.

Persoonlijk ben ik een politicus, die nog al houdt van aan de basis en met experimenten te werken. Een stad of gemeente is voor mij hiertoe een ideaal middel.
Ik geloof in een afspiegelingscollege met alle democratische partijen, ik heb dit trouwens ook al ettelijke keren gezegd en geschreven gedurende de voorbije 12 jaar, maar dan moeten er wel een aantal voorwaarden strikt nageleefd worden, zoals goede praktische afspraken in het college van burgemeester en schepenen en tussen de politieke partijen, de verhouding met de media, etc.
Bovendien verander je de politieke cultuur in België en Vlaanderen niet zo maar: het is nu éénmaal traditie dat er een meerderheid en een oppositie is!
Ik zal ongetwijfeld nog andere gelegenheden krijgen om dieper in te gaan op dit concensusmodel.
Eén voordeel is alleszins al dat we sterker staan, door aan één koord te trekken, in Brussel om bepaalde dossiers te verdedigen.

1 januari 2007 is ook de start van het nieuwe gemeentedecreet dat een aantal wijzigingen voor ons als politici inhoudt, maar ook vooral voor de ambtenaren.
Dit nieuwe gemeentedecreet mag geen doel op zich zijn, maar zou er precies moeten voor zorgen dat het bestuur doorzichtiger wordt voor de burger en dat de dienstverlening aan diezelfde burger toeneemt en efficiënter wordt.
Persoonlijk geloof ik niet echt in dit nieuwe gemeentedecreet en vrees ik dat de burger er op het terrein weinig van zal merken. De toekomst zal moeten uitwijzen of ik (on)gelijk heb.

Op dit ogenblik leggen we de laatste hand aan de begroting 2007 en de eraan gekoppelde meerjarenplanning.

Onze stadsfinanciën, die om structurele redenen, zoals de grootste oppervlakte van Limburg, de aard van de bevolking, etc., constant onder druk zullen blijven staan, werden sinds 1995 vrij goed beheerst en beheerd en daar kan ik als burgemeester terecht fier op zijn.

Als bestuursploeg zullen wij opnieuw vele beslissingen moeten nemen, soms ook minder populaire - dit geef ik grif toe - soms uit noodzaak omdat het niet anders kon of omwille van uitzonderlijke omstandigheden, maar altijd in functie van het algemeen welzijn en belang. Want ook dit wordt vaak, zeker in deze tijden van toenemend individualisme, onderschat. Het bestuur is er om het algemeen belang te behartigen en niet om ieders individueel probleem op te lossen.

De stadsfinanciën moeten toelaten om ook de komende legislatuur een doorgedreven gemeentebeleid te voeren met voldoende continuïteit, dynamisme en inspelend op nieuwe maatschappelijke evoluties.

In een 10-tal krachtlijnen komt onze visie op het Sint-Truiden van morgen op het volgende neer:

- De Truienaar nog meer betrekken bij het beleid.
- Het buurt- en wijkgevoel verder versterken.
- Een stelselmatige verbetering van de dienstverlening voor de Truienaar.
- Ontwikkeling van de tewerkstelling in eigen stad.
- Sint-Truiden verder profileren als toeristische stad door het fruit, de evenementen en het historisch verleden, zowel qua monumenten als qua religieus-cultureel erfgoed.
- Een doorgedreven en aangepast sociaal beleid voor die groepen, die het minder goed hebben.
- Een doorgedreven jeugd- en sportbeleid waarbij alle leeftijdsgroepen actief, creatief en zinvol hun vrije tijd kunnen doorbrengen.
- Veiligheid voor de Truienaar in de breedste betekenis van het woord.
- Meer groen en kunst in het straatbeeld, zowel in het centrum als in de       deelgemeenten.
- Meer dan 40 000 inwoners, dat is het ultieme doel!

Naar aanleiding van de begroting 2007 en de eraan gekoppelde meerjarenplanning zullen we deze punten vertalen in een beleidsnota, die ruim verspreid zal worden over gans de bevolking.
De beleidsnota wordt in de loop van het jaar geconcretiseerd in deelbeleidsnota’s van elke schepen en/of elke bevoegdheid. Ook zal er elk jaar een prioriteitennota opgesteld worden met de prioriteiten voor dat jaar, weliswaar binnen de lijnen van de beleidsnota.

Sta me toe nog even hardop te dromen over het Sint-Truiden van morgen. Dromen hoort nu éénmaal bij het leven.
Dat Sint-Truiden een stad mag blijven waar het goed is om wonen, te werken en te leven, ook voor personen met een handicap, anderskleurigen, laaggeschoolden, werklozen, alleenstaande moeders en psychatrische en ex-psychatrische patiënten tussen en in de directe omgeving van echte, valide en geestelijk gezonde Truienaren.
Dat in Sint-Truiden de buurt en de buren in harmonie kunnen leven. Dat kinderen zich in de speeltuin of in de wijken kunnen uitleven zonder gerechtelijke uitspraken te riskeren. Dat buurtbewoners van elkaar kunnen verdragen dat de bladeren van de boom van iemand anders overwaaien en tot slot dat iedereen probeert gelukkig te zijn met zichzelf en met haar of zijn directe omgeving en verdraagt dat de zon ook af en toe eens in de ogen van iemand anders schijnt.

Met deze intense en oprechte woorden wil ik eindigen en wil ik toasten op een mooi en vruchtbaar 2007.

Ik dank u voor de aandacht.