Veiligheid is en blijft een basistaak van de overheid!

De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) heeft een enquête uitgevoerd om de perceptie van het grote publiek over private bewaking te meten.

Daaruit blijkt dat een grote meerderheid van de ondervraagden zich ‘veiliger’ voelt op plaatsten waar private bewakingsagenten zichtbaar aanwezig zijn en dat deze gezien worden als complementair aan politieagenten.
Een andere vaststelling is dat de bestaande wetgeving niet langer adequaat is en dient herzien te worden.

 

 

 

 

Deze resultaten werden ook voorgelegd aan enkele ‘veilgheidsspecialisten’ van de politieke partijen, waaronder burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voor de SP.a.

 

 

Hieronder vindt u integraal de tekst die opgenomen werd in het septembernummer van Private Veiligheid: bewaking/veiligheid/opsporing van uitgeverij Politeia.

 

 

60% van de Belgen wil meer bevoegdheden voor bewakingsagenten

 

 

“Ik ben niet verrast over de resultaten van deze enquête. Enerzijds omdat ik sowieso nog al genuanceerd ten aanzien van enquêtes sta (de manier van vraagstelling bepaalt mee het resultaat), anderzijds omdat dit het toenemend individualisme en het alsmaar dalend geloof van de burger in de overheid en zelfs de democratie bevestigt. Zulke bevraging moet altijd geplaatst worden tegen de achtergrond van de (huidige) maatschappelijke context.”

 

“Voor alle duidelijkheid: veiligheid blijft voor mij op de eerste plaats een zaak van de overheid. De privé-sector kan in die context enkel een aanvullende rol spelen. Ik ben een pleitbezorger binnen en buiten het parlement van een grondig politiek en maatschappelijk debat over de verhouding tussen de privé-sector en de overheid qua aanpak van de (on)veiligheid. Dit moet bij manier van spreken een permanent debat zijn, omdat ik merk dat er op dat vlak een enorme sluipende besluitvorming is. Met andere woorden, de wetgever holt in de praktijk achter de feiten aan. Heel het gebeuren rond de camerabewaking is daar het beste voorbeeld van.”

 

 

“Enkele bemerkingen nog. Lokt de private bewakingssector niet juist klanten met te stellen dat het echt (objectief) onveilig is en dat het subjectieve (on)veiligheidsgevoel iets is 'wat enkel in de hoofden van bepaalde politici zit'? Is er ook gepeild naar het feit of de burger weet dat er nog altijd een aantal 'cowboys' werkzaam zijn in de sector, ondanks de verstrengde wetgeving en de 'zelfcontrole' door de sector? De vraag naar het imago zou dan zeker andere resultaten opgeleverd hebben. En wat de uitbreiding van de bevoegdheden betreft... Hoe is dit bijvoorbeeld te rijmen met het gegeven dat seingevers bij wielerwedstrijden, ook van privé-bewakingsfirma’s, uitgekafferd en zelfs bedreigd worden door agressieve chauffeurs omdat het geen 'echte' politie is?”

 

 

“Dit onderzoek kan (beperkt) bijdragen aan het politiek en maatschappelijk debat over de verhouding tussen de privé-sector en de overheid qua aanpak van het  veiligheidsprobleem. Niet meer en ook niet minder.”