Twee soorten middenstanders?

 

“Zijn er twee soorten middenstanders in Vlaanderen en Sint-Truiden?”, vraagt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af. “Ik heb de indruk van wel.”

“Ik heb het over de hinderpremie aan kleine ondernemingen, die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaams gewest”, aldus Ludwig Vandenhove.

Neem nu de vele openbare werken, die recent in de stad Sint-Truiden zijn gebeurd en/of die momenteel nog aan de gang zijn.
Middenstanders in straten, waar de werken pas starten na 1 juli 2017, hebben recht op een hinderpremie A (2000,00 euro voor hen, die blijven ondernemen) of hinderpremie B (80,00 euro per sluitingsdag voor hen, die sluiten).
Middenstanders in straten waar openbare werken nog bezig zijn of waren na 1 juli 2017 en die begonnen zijn voor 1 juli 2017 hebben op niets recht.

Handelaars in de Luikerstraat, Stationsstraat, op de Naamsesteenweg en de nog zovele andere plaatsen in Sint-Truiden waar er nog gewerkt wordt, hebben dus recht op niets.

Wij vinden als sp.a dat dat niet kan en vragen aan de CD&V, Open VLD en N-VA, die de meerderheid uitmaken in Vlaanderen, om dat decreet alsnog aan te passen.
Vanuit sp.a is er samen met Groen een resolutie in die zin ingediend in het Vlaams parlement, die na het reces zal behandeld worden.
Waarom wachten CD&V, Open VLD en N-VA in Sint-Truiden om hun vertegenwoordigers in het Vlaams parlement mee te overtuigen om deze aanpassing goed te keuren?
Dat geldt zeker voor N-VA-fractieleider Jelle Engelbosch, die zelfs Vlaams parlementslid is.

De Sint-Truidense middenstanders, die zwaar getroffen worden door de (te) vele werken op het grondgebied en vooral in de binnenstad, zouden hen dankbaar zijn.”

Hieronder vindt u de resolutie van Groen en sp.a. 

Voorstel van resolutie van Güler Turan, Wouter Van Besien, Bart Van Malderen en Rob Beenders betreffende het toekennen van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaams gewest

Toelichting

Op 6 juli 2016 nam de plenaire vergadering van het Vlaams parlement  unaniem het voorstel van decreet aan van Axel Ronse, Koen Van den Heuvel, Mathias De Clercq, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en Grete Remen, over de toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest. Het decreet voorziet in de automatische toekenning van een hinderpremie van 2000 euro, de zogenaamde hinderpremie A, voor ondernemers die ervoor kiezen te blijven ondernemen, “ondank de ernstige hinder waarmee men wordt geconfronteerd.” Ondernemers die zich genoodzaakt zien tijdelijk de activiteiten stop te zetten, kunnen volgens het decreet rekenen op een hinderpremie van 80 euro per sluitingsdag. Dit is de zogenaamde hinderpremie B.  Maar “elke door openbare werken ernstig gehinderde onderneming binnen de afgebakende doelgroep, kan aansprak maken op hinderpremie A, onafhankelijk of men tijdens de werken zal sluiten of niet.”

Het decreet maakt de zaken voor ondernemers die te maken krijgen met hinder door openbare werken er een pak eenvoudiger op. In plaats van zich door een administratieve rompslomp te moeten sleuren, wordt nu automatisch een premie van 2.000 euro toegekend. In haar advies zegt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen daarover het volgende:
“Het Agentschap Innoveren en Ondernemen selecteert de ondernemingen die in aanmerking komen voor een hinderpremie A uitsluitend op basis van de gegevens die beschikbaar zijn in het GIPOD en de VKBO. Niet alleen de gegevens van de werken maar ook de gegevens van de onderneming en haar vestiging zijn bepalend voor de selectie. Bijgevolg is het Agentschap Innoveren en Ondernemen beter geplaatst dan de verschillende opdrachtgevers van de werken om de kennisgevingsbrief te versturen naar de geselecteerde ondernemingen. (…) Het Agentschap Informatie Vlaanderen en het Agentschap Innoveren en Ondernemen hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de colleges van burgemeester en schepenen van alle Vlaamse steden en gemeenten waarbij hun aandacht gevestigd wordt op het belang van het tijdig en correct invoeren van geplande werken in het GIPOD, onder andere voor de toekenning van de hinderpremie vanaf 1 juli 2017.”

Hierdoor blijven ondernemers die óp 1 juli 2017 al geconfronteerd worden met ernstige hinder door openbare werken in de kou staan. Zij hebben volgens het huidige besluit van de Vlaamse regering geen recht op de automatische hinderpremie A. Bijvoorbeeld in Antwerpen, waar minister Muyters de invoering van de hinderpremie aankondigde, bezorgt dit handelaars een wrang gevoel. De werken aan de Leien en Noorderlaan zullen nog tot lang na 1 juli duren, maar omdat ze al vóór die datum van start zijn gegaan, lopen alle daardoor getroffen handelaars de automatische hinderpremie mis.

Güler Turan
Wouter Van Besien
Bart Van Malderen
Rob Beenders

Het Vlaams Parlement,

 • Gelet op:
  1. Het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse gewest, dat uitgaat van werken die concreet gepland zijn vanaf 1 juli 2017
  2. De nota aan de Vlaamse regering van minister Philippe Muyters voorafgaande aan dit besluit en de bijhorende adviezen van de SERV
  3. Het engagement in het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 om administratieve vereenvoudiging door te voeren en steunmaatregelen voor ondernemers zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken
    
 • Overwegende dat:
  1. Uitzonderlijk veel handelaars reeds óp 1 juli enorm veel hinder ondervinden van allerhande openbare werken en hun omzet dramatisch zien dalen
  2. De minister met zijn keuze de nieuwe hinderpremie aan te kondigen in Antwerpen bij lokale handelaars die vandaag zwaar getroffen worden de verwachting creëerde dat zij niet in de kou zouden blijven staan

 

 • Vraagt de Vlaamse Regering:
  1. Het decreet van 15 juli 2016 en de uitvoeringsbesluiten ervan van toepassing te maken vanaf 1 juli 2017 voor de openbare werken die op dat moment bezig zijn of nog zullen starten.

 

Zie onder andere https://www.vlaamsparlement.be.

Zie ook ‘Een hak gezet’ van 26-06-2017 en ‘Neen, Sint-Truiden gaat niet ontploffen’ van 20-11-2016 op deze website.