Provincies helemaal weggeschreven

“Wie de moeite wil doen om het eindrapport van de commissie decentralisatie (1) erop na te lezen, zal merken dat de provincies als beleidsniveau volledig weggeschreven worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Is dit de echte voorbode van het definitief verdwijnen van de provincies?
Mijn antwoord is ja.

De commissie decentralisatie is opgericht tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen om na te gaan hoe de lokale besturen nog meer bevoegdheden, autonomie en instrumenten kunnen krijgen.
Bij de opdracht was er al geen sprake van de provincies, in de conclusies helemaal niet.

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers is ten minste eerlijk als hij in het parlement gevraagd wordt wat er in de toekomst met de provincies zal gebeuren.
Wat hem betreft, zullen die tijdens de volgende legislatuur - in het volgende regeerakkoord - afgeschaft worden. Dat is ook de reden waarom hij zo aan de regiovorming getrokken heeft (2).
Gelukkig is de provincie Limburg één regio gebleven na heel wat tussenkomsten, onder andere van mijzelf.
Voor het overige is het stil op het niveau van Vlaanderen rond de provincies.

De commissie decentralisatie heeft op vrijdag 13 januari 2023 het eindrapport voorgelegd aan de Vlaamse regering.
De functioneel bevoegde ministers en administraties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de decentralisatievoorstellen.

In de pers is er weinig tot niets te doen over dit rapport. Maar ook de diverse deputaties en provinciebesturen roeren zich niet.
Zelfs de meest recente nieuwsbrief van de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) maakt er geen melding van.
Spijtig!
Zijn de deputaties, de provinciebesturen en de VVP er net niet om de belangen van hun beleidsniveau te verdedigen?

Voor mij blijven de provincies ook in de toekomst een rol hebben.
Dat is zeker het geval in Limburg, waar heel wat aangelegenheden en structuren precies provinciaal georganiseerd zijn
.
Met alle respect voor Genk en Hasselt, maar wij beschikken in Limburg niet echt over een grote stad, die de provincie in de schaduw stelt, zoals bijvoorbeeld Antwerpen (in de provincie Antwerpen) of Gent (in de provincie Oost-Vlaanderen). Bovendien hebben wij de structuur van de provincies nodig om onze belangen in Brussel te vertegenwoordigen.

Er wordt veel gesproken over de fusies van bepaalde Limburgse gemeenten. In dat debat wordt meestal ook met geen woord gerept over de provincie, die nochtans een belangrijke rol kan spelen bij de ondersteuning van - zeker kleinere - gemeenten.

Waar blijven de Limburgse politieke partijen en de politici?
Gaan zij dit zomaar laten gebeuren?
Wat gaan zij de kiezers beloven in de verkiezingsprogramma’s voor de provincieraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024?

Akkoord om de staatsstructuren te vereenvoudigen, maar dat kan anders.
Opnieuw wat zaken herfederaliseren en samen doen op Belgisch niveau.
Wat minder structuren op Vlaams niveau.
Waarom is er met de regiovorming net nog een bestuursniveau bijgekomen?

Ik blijf de provincies verdedigen, zeker ons eigen Limburg.