Provinciale 1 mei-viering in Sint-Truiden!

Tijdens de 1 mei-viering in Sint-Truiden voerde burgemeester en senator
Ludwig Vandenhove/> het woord, samen met provinciaal ABVV-voorzitter Jean-Claude Van Rode en minister van Werk en Informatisering Peter Vanvelthoven.
Hieronder vindt u de integrale toespraak van burgemeester en senator
Ludwig Vandenhove/>.

Beste vrienden
Beste gezellinnen en kameraden

Als burgemeester wil ik u van harte welkom heten in Sint-Truiden, het centrum van Zuid-Limburg en Haspengouw.

Sint-Truiden voorstellen aan u hoeft wellicht niet. Voor wie de Truienaar kent, weet dat zij of hij het hart op de tong liggen heeft, een flamboyante levensstijl heeft en de zaken altijd iets directer en luider zegt dan anderen. Met andere woorden, Truienaren zijn mensen met een grote mond, maar met een klein hart.
Sint-Truiden is inderdaad ‘een stad apart’ en daar zijn we fier op.

Sint-Truiden is de fruitstad bij uitstek, maar evenzeer een monumentenstad en een evenementenstad. Het is via deze drie troeven, dat wij ons de laatste jaren geprofileerd hebben met heel wat positieve respons. Het aantal bezoekers en toeristen aan Sint-Truiden neemt immers jaarlijks toe.
Sint-Truiden is een stad waar altijd iets te beleven valt.

Dit is dan ook de reden waarom wij u namiddag uitnodigen om een aantal toeristische attracties gratis te bezoeken in onze stad.
Aan te bevelen zijn zeker het beklimmen van onze historische abdijtoren en het bloemen- en fruittapijt op het Trudoplein, voor de abdijtoren.
Alle informatie en gratis tickets kan u krijgen aan de stand van Toerisme Sint-Truiden.

Als socialistisch burgemeester ben ik bijzonder fier dat we er in het jaar van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen andermaal in geslaagd zijn de provinciale 1 mei-viering naar Sint-Truiden te halen.
In mijn persoonlijke naam, maar ook namens sp.a -Sint-Truiden wil ik dan ook de provinciale leiding van de vakbond, mutualiteit en sp.a bedanken voor het vertrouwen dat zij aan Zuid-Limburg in het algemeen en Sint-Truiden in het bijzonder schenken. Kortom, Socialistische Gemeenschappelijke Actie (SGA)- Limburg, bedankt!

Het is de derde maal op rij dat Sint-Truiden 1 mei organiseert in het jaar van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen, bijgevolg stilaan een traditie.
Bij de vorige twee gemeenteraadsverkiezingen is de sp.a ook als winnaar uit de bus gekomen, laten we hopen dat ook deze traditie verdergezet wordt.

Het doet mij ook persoonlijk iets om als burgemeester 1 mei te kunnen organiseren in de buurt waar ik geboren en opgegroeid ben en waar ik ook nog steeds woon. Inderdaad, de 1 mei-stoet zal straks zelfs passeren in de straat waar ik geboren ben, net zoals 12 jaar terug, alleen was ik toen nog geen burgemeester en in die zin betekent dit nu dan ook iets speciaals voor mij.

De laatste jaren heeft de sp.a in Zuid-Limburg in het algemeen en in Sint-Truiden in het bijzonder bewezen dat zij een beleid kan voeren met duidelijk socialistische klemtonen. Dit wordt bewezen in een aantal Zuid-Limburgse dossiers, maar evenzeer door het participeren aan het beleid in diverse gemeentebesturen.

Zuid-Limburg moet het nog altijd hebben van een traditionele sector, zijnde de fruit- en landbouwsector, maar moet ook een toenemende aandacht hebben voor het toerisme en voor de verdere industriële ontwikkeling, zij het dat hier rekening moet gehouden worden met het typische Zuid-Limburgse zachte karakter.
Wat dit laatste betreft, is de ontwikkeling van het voormalige militaire domein Brustem als industrieterrein een bijzondere troef.
De gronden, die eigendom zijn van de stad Sint-Truiden zullen eind dit jaar volzet zijn, en in de loop van dit jaar zal er nog een uitbreiding komen door de aankoop van bijkomende grond van de N.V. Brustem Industriepark (BIP) en omzetting in Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO)-zone.
WERK, dat is waar het op aankomt, voor deze regio en voor de stad Sint-Truiden! 

Het zou ons te ver leiden om concreet in te gaan op alle verwezenlijkingen, die de sp.a heeft gedaan in Zuid-Limburg in het algemeen en in de diverse gemeentebesturen, waarin ze participeert, in het bijzonder.
Maar ook in deze regio en in de stad Sint-Truiden hebben de socialisten aangetoond dat ze kunnen besturen op een consequente, maar tevens OPEN manier. Kortom, meer dan ooit is de sp.a een beleidspartij geworden, ook op het niveau van de provincie en de gemeenten.

En uiteraard zijn de gemeenteraadsverkiezingen van uitzonderlijk belang, maar ook de provincieraadsverkiezingen zijn dat, zeker als we onze positie in de bestendige deputatie van Limburg willen handhaven, en waarom niet, zelfs willen versterken.
Vandaar ook mijn oproep aan jullie allemaal militanten: steun de komende maanden met alle middelen en mogelijkheden, zonder onderscheid, alle sp.a-kandidaten op alle gemeente- en provincielijsten.

Het feit dat de 1 mei-viering in Zuid-Limburg en in Sint-Truiden plaatsvindt, is zeker geen toeval. Het is ook een bewijs van het vertrouwen dat de provinciale leiding van de diverse takken van de SGA in deze regio stelt.

Wij proberen hier inderdaad een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds het verleden en de tradities en anderzijds voldoende vernieuwing, verjonging en openheid. Het is ook mijn vaste overtuiging dat zo’n gezonde verhouding de enige toekomst is voor de Socialistische Beweging.
Niemand is tegen verjonging, vernieuwing en openheid, maar wie zijn verleden vergeet, heeft geen toekomst meer. Wij hoeven niet beschaamd te zijn over ons verleden, integendeel zelfs.

De geschiedenis van de Socialistische Beweging in deze regio is ook nauw verbonden met Wallonië. We zitten hier vlak bij de taalgrens en het socialisme heeft hier nog iets van de kenmerken van onze Waalse vrienden. Inderdaad, PS en sp.a liggen hier nog dichter bij mekaar dan op andere plaatsen in Vlaanderen.  Ook hier zijn we niet beschaamd voor. Het is immers nog niet zo lang geleden dat heel wat Vlamingen van hieruit in Luik hun brood gingen verdienen en op die manier ook het socialisme naar hier gebracht hebben of via die weg beleden hebben.

Gisteren bijvoorbeeld toen we een succesvolle ledenviering met brunch georganiseerd hebben, waren er heel wat leden met veertig jaar of meer partijlidmaatschap, die het socialisme ontdekt hebben als arbeider in de Waalse staalindustrie. 

Ik herhaal het, het is volgens mij via die weg dat we de Socialistische Beweging moeten vernieuwen en verjongen. Dit wil zeggen kansen geven aan nieuwe ideeën, nieuwe mensen, maar evenzeer aandacht blijven hebben voor het verleden en de waarden, waarvoor we altijd gestaan hebben en via welke weg we groot geworden zijn. Het is ook in die zin dat wij in Zuid-Limburg aan de verdere uitbouw van de Socialistische Beweging werken en wij het beleid op de diverse niveaus, onder andere in gemeentebesturen, waar wij aanwezig zijn, proberen waar te maken.

Als sp.a in Sint-Truiden gaan wij bijvoorbeeld naar de verkiezingen in een kartel met GROEN!
Het is mijn vaste overtuiging dat in een Vlaanderen dat steeds rechtser wordt alle linkse, progressieve krachten zoveel mogelijk moeten gebundeld worden, ook op gemeentelijk vlak.

De inzet van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 is dat de sp.a in minimum evenveel, zoniet meer, schepencolleges van Limburgse gemeenten aanwezig is. Dan pas zullen de gemeenteraadsverkiezingen geslaagd zijn.
De sp.a heeft de laatste jaren meer dan ooit bewezen beleid te kunnen maken. Dit geleverde werk moet beloond worden op 8 oktober 2006 met een schitterende verkiezingsuitslag en met opnieuw beleidsverantwoordelijkheid na 8 oktober 2006.

In de trend van mijn visie op de huidige Socialistische Beweging en van het beleid dat wij als sp.a in Sint-Truiden de laatste jaren gevoerd hebben, hebben wij ook deze 1 mei-viering opgevat. Dit komt met andere woorden neer op de traditionele 1mei-viering met daaraan gekoppeld een aantal nieuwe elementen, die moeten maken dat deze 1 mei-activiteit uitgroeit tot één van de vele evenementen in Sint-Truiden, die volk naar onze stad trekt.
Onder de titel ‘Schurreve fiest!’ hebben we er een echte driedaagse van gemaakt met betrokkenheid van heel de buurt en heel de horeca en middenstand.

Ook jullie proberen we namiddag zolang mogelijk in Sint-Truiden te houden met onder andere gratis bezoek aan een aantal toeristische attracties en optredens.

Tot slot wil ik nog iets zeggen aan mijn goede vrienden van de vakbond, en voor wie mij kent, weet dat ik dit oprecht meen.
Met het generatiepact zijn er een aantal meningsverschillen, misverstanden en communicatieproblemen geweest.
Laat deze 1 mei in het teken van het positief denken staan in de zin dat we samen, de hele SGA, vooruitkijken en vooral aandacht hebben voor al datgene wat ons bindt en niet voor die paar elementen, die ons scheiden.
En als we dat doen dan zullen we allemaal merken dat we massaal meer hebben waar we akkoord over zijn dan waar we dat niet over zijn.
Misschien zijn de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen het uitgelezen moment om onze sp.a-lijsten meer dan ooit met kandidaten te voorzien met een vakbondsachtergrond.

In diezelfde context ben ik ook bijzonder blij dat precies in mijn Sint-Truiden de vakbond manifester dan ooit vooraan in de 1 mei-optocht zal aanwezig zijn.

Beste vrienden, ik wens u nog een aangename 1 mei en blijf lang in Sint-Truiden ‘hangen’ en uiteraard bent u ook op andere momenten steeds welkom!

En de volgende afspraak is sowieso 1 mei 2012, hopelijk nog altijd in een socialistisch mee bestuurd Sint-Truiden!

Leve het socialisme, leve ‘De Voorzorg’, leve het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), leve de sp.a!

Ludwig Vandenhove
burgemeester - senator