Openleggen De Beek in Diets-Heur (Tongeren): provincie Limburg wil opnieuw aanbesteden

De deputatie van de provincie Limburg heeft beslist om af te zien van de gunning voor het openleggen van De Beek in Diets-Heur (Tongeren).

"De kostprijs van bijna 600 000 euro voor een tracé van slechts 100 meter is niet te verantwoorden", zegt gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove.
"De oorspronkelijke raming was 226 264 euro, inclusief BTW, het voorstel van gunning was 596 239,56 euro inclusief BTW.

Als provincie Limburg concentreren wij ons op de aanpak van wateroverlast.
Vragen om beken open te leggen proberen we in te willigen omdat dit een meerwaarde heeft voor de omgeving, maar dit mag niet ten koste gaan van onze basistaak."

Hieronder vindt u het persbericht. 

Openleggen Beek in Diets-Heur te duur.
Provincie Limburg wil de gunning van de werken opnieuw aanbesteden.

De deputatie van de provincie Limburg  besliste op donderdag 9 februari 2017 om de werken voor het openleggen van de Beek in Diets-Heur opnieuw aan te besteden.

De Beek in Diets-Heur stroomt voor een groot deel ingebuisd en de provincie wenst een deel ervan terug in open bedding te leggen.
Het was de bedoeling om deze werken gelijktijdig uit te voeren met de aanleg van de nieuwe rioleringswerken en wegenwerken in Diets-Heur zodat de overlast in de buurt enigszins beperkt wordt.  Hiervoor heeft de provincie een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Aquafin, Infrax, de stad Tongeren en het Agentschap voor Wegen en Verkeer.
Uit de gezamenlijke aanbesteding blijkt nu dat de inschrijvingsprijzen voor het openleggen van de Beek extreem hoog zijn. “Wij willen in Limburg ingebuisde waterlopen zoveel mogelijk terug in open bedding leggen, maar dit zou ons hier 600 000 euro gaan kosten voor een tracé van slechts 100 m waterloop. Voor dit dossier vind ik dat een onverantwoord hoge uitgave. We bekijken nu met de andere projectpartners om de werken opnieuw aan te besteden in de hoop op lagere inschrijvingsprijzen zodat de werken alsnog kunnen uitgevoerd worden”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
Het niet-gunnen van de werken zal ongetwijfeld enkele maanden vertraging met zich meebrengen, maar het verschil tussen het aanbestedingsbedrag en de raming was te aanzienlijk en financieel onverantwoord om de opdracht te gunnen.
Na overleg met alle aanbestedingspartners Aquafin, Infrax, de stad Tongeren, het Agentschap voor Wegen en Verkeer en de provincie Limburg (na het binnenkomen van de offertes op de aanbesteding, georganiseerd door Aquafin, conform de samenwerkingsovereenkomst) is duidelijk geworden dat enkel de provincie Limburg niet akkoord kon gaan met de toewijzing. Het aanbestedingsbedrag lag namelijk 250% hoger dan de raming, terwijl dit voor de andere partners ‘slechts’ 30% was. De beslissing van de deputatie om de werken niet te gunnen is dan ook vanuit financieel en economisch oogpunt, een logisch gevolg van bovengaande.

“Als provincie Limburg concentreren wij ons op de aanpak van de wateroverlast.
Vragen om beken open te leggen, proberen we in te willigen, omdat dit een meerwaarde heeft voor de omgeving, maar dit mag niet ten koste gaan van onze basistaak”, aldus Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove
gedeputeerde provincie Limburg

 

Zie onder andere Beek openleggen "overdreven duur". Het Laatste Nieuws, 20-02-2017, p. 14.

Zie ook Kleine dingen van 04-05-2013 op deze website.