Ontvangst van een Vietnamese parlementaire delegatie!

Op dinsdag 16 september 2008 hebben de voorzitters van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen Hilde Vautmans en van de commissie voor de Landsverdediging
Ludwig Vandenhove/> een delegatie van het Vietnamese parlement ontvangen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.


Het buitenlands bezoek van de delegatie vormt een illustratie van de differentiatie van de internationale betrekkingen, die zich afspelen in de nieuwe geopolitieke omgeving.
België is voor Vietnam een belangrijke partner onder meer omdat het als één van de oorspronkelijke leden van de Europese Unie (EU) kan bijdragen tot het openen van internationale markten voor Vietnam. 

Tijdens het onderhoud wees de Vietnamese delegatie op het belang van de samenwerking op het gebied van defensie voor wat onder andere betreft de vorming van officieren, de ontmijning en peace keeping-operaties.
Deze samenwerking dient in de toekomst onverminderd te worden voortgezet met een nieuwe draagwijdte.
De inbreng van de Belgische militaire experten in Vietnam wordt erg op prijs gesteld.

Inzake ontwikkelingssamenwerking is het land voor de Belgische coöperatie een van de concentratielanden.

“Ik heb ook vragen gesteld over de relaties tussen Rusland en Vietnam, meer in het bijzonder in het licht van de recente internationale ontwikkelingen in verband met Georgië.
Voor Vietnam is het van fundamenteel belang dat de partijen in vreedzaam overleg en oplossing vinden, met eerbied voor de geldende internationale rechtsregels.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ook de toekomstige grotere politieke rol van de EU in het wereldgebeuren heb ik ter sprake gebracht.”