OCMW Sint-Truiden: wat gebeurt ermee en vooral met het personeel?

 

“Ik vraag het mij af en ik maak er mij ook  zorgen over”, aldus sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Ik heb hier al enkele keren op gewezen, maar er verandert niets, integendeel.”

"Wij hebben afgelopen maandag tijdens de gemeenteraadscommissie vernomen dat de stad Sint-Truiden bezig is met het herzien van de personeelsformatie, de zogeheten ‘Formatie 2.0.’
Dit zal normalerwijze op de gemeenteraad van maart 2017 komen, tenminste als de CD&V-Open VLD-meerderheid eruit geraakt.

Wat blijkt?
Er is hierover geen enkel overleg geweest met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Toch weinig vooruitziend vermits in principe het OCMW vanaf 1 januari 2019 zal moeten inkantelen in de stad.

Voor alle duidelijkheid: als sp.a zien wij liever dat gemeenten en OCMW’ s  afzonderlijk blijven functioneren.
Samenwerken, maar geen fusie.
Dat is de beste garantie dat er een echt gemeentelijk sociaal beleid gevoerd wordt.
Wat een tegenstelling: er zijn elke dag grotere sociale noden in onze samenleving (stijgende armoede; vluchtelingenproblematiek; toenemende psychische problemen; etc.) en de structurele sociale ondersteuning wordt afgebouwd. Maar de meerderheidspartijen in de Vlaamse regering zijn vast van plan deze inkanteling erdoor te drukken.
Momenteel wordt het ontwerpdecreet sociaal beleid behandeld in het Vlaams parlement. 

"Welk sociaal beleid gaat er in de toekomst gevoerd worden?
Wat gaat er gebeuren met het personeel van het OCMW?
Deze en vele andere vragen houden het personeel van het OCMW bezig, maar ook ons als sp.a-verkozenen.

Tot nu toe is hier met nog geen woord over gerept.
In verslagen van het college van burgemeester en schepenen, is hier niets van terug te vinden. En maandag werd dit nog maar eens gezegd tijdens de gemeenteraadscommissie alsof dit de normaalste zaak van de wereld zou zijn.
Het is dringend nodig dat hier een politiek debat over op gang komt in Sint-Truiden.

Bij het uitschrijven van het examen voor de statutaire benoeming (in plaats van een mandaatfunctie) van de secretaris en de financieel beheerder bij de stad Sint-Truiden hebben wij al gewezen op het feit dat we zo zullen beschikken over 4 personen voor 2 functies.  Maar door als stad en OCMW compleet langs elkaar door te werken, gaat dat zich voordoen voor nog heel wat andere functies (bijvoorbeeld personeelsdiensten, onderhoud gebouwen, financiële diensten).

Noch in het schepencollege (alleszins niets van terug te vinden in de verslagen), noch in de gemeenteraad, noch in een  gemeenteraadscommissie, noch in de OCMW-raad is dit tot nu toe aan bod geweest.
Voor deze legislatuur was er regelmatig (in)formeel overleg tussen het college van burgemeester en schepenen, nu is dit nog geen enkele keer gebeurd.
Het argument dat de OCMW-voorzitter nu formeel deel uitmaakt van het schepencollege volstaat niet, temeer omdat er nooit iets van terug te vinden is in de verslagen. We horen trouwens dat de OCMW-voorzitter daar zelf weinig zegt. Maar dat zou hij zelfs niet doen in de OCMW-raad!

Als sp.a zijn wij vragende partij dat hier verandering in komt.
Een ernstig debat in gemeente- en OCMW-raad en een ernstige informatieronde en overleg met het personeel en de representatieve vakbonden zijn voor de sp.a in deze aangelegenheid de normaalste zaak van de wereld.
Waar wachten CD&V en Open VLD op?

Hetzelfde geldt voor de eventuele oprichting van een zorgbedrijf voor het beheer van een aantal instellingen en/of diensten.
Wij vernemen dat hierover blijkbaar nagedacht wordt en dat hierover ook al gesprekken doorgegaan zijn met enkele privé-bureaus. Ook hierover blijven de OCMW- en gemeenteraad in het ongewisse.
Zal de oprichting van zo een zorgbedrijf niet leiden tot de privatisering van bepaalde instellingen en/of diensten? Trouwens in het ontwerpdecreet lokaal sociaal beleid staat dat de gemeente (het OCMW) geen enkele actorrol meer mag opnemen en al haar woonzorgcenta, thuiszorgdiensten etc. moet verzelfstandigen in een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) of privatiseren.
Sint-Truiden laat al het bestaande personeel hierover in het ongewisse.

Ik heb de indruk dat deze meerderheid kiest om een aantal politieke benoemingen te doen in plaats van een ernstig personeelsbeleid te voeren bij de toekomstige inkanteling van het OCMW bij de stad met uiteraard alle negatieve gevolgen voor de gemeentefinanciën.

"Het toekomstige sociaal beleid van een zorgstad als Sint-Truiden, en daarbinnen een ernstig personeelsbeleid,  vraagt een democratisch debat in gemeente- en OCMW-raad”, besluit Ludwig Vandenhove. 

Zie ook 'OCMW-raadslid' van 28-05-2016 op deze website.