Nieuw project ‘outreachende (jeugdhulpverlening)’ in Sint-Truiden

“Met dit project willen we de doelgroep kwetsbare jongvolwassenen in Sint-Truiden tussen 18 en 25 jaar nog beter detecteren en begeleiden.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.
“Het gaat om jongeren wiens leefsituatie sterk bepaald wordt door factoren, zoals armoede, etnische culturele afkomst, lage scholingsgraad en problematische opvoedingssituatie.”


Via diverse diensten in de stad Sint-Truiden - de jeugddienst, de preventiedienst, de integratiedienst, de dienst flankerend onderwijs, de jeugdpolitie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de jongerenbemiddelaar, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en het Jongeren Advies Centrum (JAC) - wordt er al sterk naar deze doelgroep van maatschappelijk kwetsbare jongeren toe gewerkt.
Zie onder andere ook de tekst ‘Project Opboksen van start!’ van 12 november 2008 op deze website.

Het beste bewijs is dat deze categorie van jongeren heel goed in kaart staat en dat ze individueel kunnen benaderd worden.
Via dit project zal getracht worden nog meer preventief en proactief te werken.

We kunnen niet genoeg doen voor deze doelgroep.”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Met deze bijkomende inspanning willen we het vangnet voor jongeren, die dreigen te ontsporen in onze maatschappij, nog groter maken.
We willen hen nog laagdrempeliger trachten te bereiken door ze zelf gaan op te zoeken in hun eigen dagelijkse leefwereld.
Jongeren, zeker zij, die uit maatschappelijk kwetsbare groepen komen, dreigen hun weg nog al eens te verliezen in onze steeds meer ingewikkelde maatschappij en daardoor een aantal kansen te missen.”

De jongvolwassenen met problemen kunnen zo beter begeleid worden en sneller aansluiting vinden bij bestaande hulpverleningsinitiatieven in Sint-Truiden. Zij staan immers op een belangrijk en moeilijk scharniermoment naar volwassenheid.

De ‘outreachende jeugdhulpverlener’ - een kruisbestuiving tussen straathoekwerk en welzijnszorg - moet via vindplaatsgericht werken in hun natuurlijke omgeving de leefwereld van deze maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen en hun behoeften, noden, vragen en bedenkingen nog meer in beeld brengen.
Mevrouw Annelies Holemans moet heel concreet en probleemreducerend en - oplossend met deze jongeren werken en heeft een brugfunctie met de bestaande hulpverleningsdiensten in de stad Sint –Truiden en de nabije omgeving.

Het betreft een samenwerkingsoveréénkomst van vrijdag 1 juli 2011 tot en met zondag 30 juni 2013.
De stad Sint-Truiden voorziet jaarlijks in een bedrag van 36 000 EUR, dat gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid in het kader van maatschappelijke achterstelling binnen het jeugdbeleidsplan 2011 -2013.
Aan het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) ’t Verschil wordt met deze middelen een ‘outreachende hulpverlener’ (mevrouw Annelies Holemans) toegekend, die ambulant werkt en toegevoegd wordt aan het Jongeren Advies Centrum (JAC)-team.
Zij wordt ondersteund door het Limburgs Steunpunt Straathoekwerk (LISS)-team dat hiervoor een jaarlijkse ondersteuning van het CAW krijgt van 3 000 EUR.

“Dit initiatief is een uitvloeisel van de overleggroep ‘jongerenwelzijnszorg’ binnen het project integrale veiligheid ( leefbaarheid) van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere ook de tekst ‘Politiezone ondertekent 1e samenwerkingsverband ‘Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid’ in België’ van 13 juli 2011 op deze website.