Naar andere verdienmodellen in de landbouw?

“Mijn antwoord daarop is volmondig ja”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Een verdienmodel dat beter rekening houdt met de omgeving, het leefmilieu en het klimaat.”

Op woensdag 9 december 2020 vond er in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid een hoorzitting plaats rond ‘Alternatieve verdienmodellen in de landbouw’.
Er waren sprekers vanuit het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), de bio-sector, Fairebel (coöperatieve rond fair fruit en faire melk), De Landgenoten (‘Breng grond tot leven’) en de Boerenbond/het Innovatiesteunpunt.

Het was een interessante hoorzitting, waarin duidelijk de verschillende zienswijzen op het toekomstig landbouwbeleid tot uiting kwamen”, aldus Ludwig Vandenhove.

Zelf stelde ik de volgende vragen en/of maakte de volgende opmerkingen:
-ILVO voorziet vanaf de zomer 2021 de ‘verdienwijzer’.
Een goed instrument, maar het blijft vertrekken vanuit de het traditionele verdienmodel in de landbouw.
Het zou moeten gekoppeld worden aan een andere mentaliteit, meer bewustzijn voor de negatieve kanten van het huidige model om alzo te komen tot een mogelijke andere aanpak;
-de traditionele landbouwsector blijft uitgaan van de premisse dat ze altijd maar groter moeten gaan om te kunnen blijven meedraaien, om de internationale concurrentie beter aan te kunnen en om hun leningen te kunnen afbetalen.
Zolang dat het uitganspunt blijft en er (te) weinig rekening gehouden wordt met het leefmilieu en het klimaat, zal het moeilijk blijven om tot een andere landbouw te komen;
-de bio-sector blijft tegenover de traditionele landbouw staan, omdat zij ook een ideologische insteek hebben: het maatschappelijk belang, wat is de winst voor de samenleving?;
-de traditionele landbouw moet leren beseffen dat uitbreiding en het innemen van steeds meer grond niet kan blijven duren;
-belangrijk in het debat is de omvang van de rol van de overheid: al dan niet ingrijpen in de vrije markt, opleggen van minimum normen, verbodsbepalingen, subsidies, etc.;
-wat met de concentraties, oligopolies, monopolies in de sector?
Wordt veel te weinig bij stilgestaan. Nochtans zijn zij de grote oorzaak van de te lage inkomsten voor de boeren;
-er moet meer rekening gehouden worden met de veranderingen, die zullen (moeten!) plaatsvinden na de Green Deal en het nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) gebaseerd op de Green Deal.
-bij de aangekondigde wijziging van de pachtwet tegen het einde van deze legislatuur, moet er rekening gehouden worden met ideeën en voorstellen, zoals van De Landgenoten;
-er moet (nog) meer ingezet worden op alternatieve energieproductie vanuit de landbouw en op onderzoek errond.

Mijn conclusie: het maatschappelijk en politiek debat rond andere verdienmodellen in de landbouw moet nog echt beginnen!”

  • Foto: Shutterstock.com.