Leger = tewerkstelling

“Leger = tewerkstelling”, dat zei burgemeester Ludwig Vandenhove op donderdag 22 november 2012 op de Grote Markt van Sint-Truiden naar aanleiding van de “Erkenning van de Promoties van de Koninklijke Militaire School voor Onderofficieren (KSOO) van Saffraanberg.

Hieronder vindt u de integrale versie van de speech van burgemeester Ludwig Vandenhove.

Geachte genodigden
Burgerlijke en militaire autoriteiten
Beste oud-strijders
Beste leerlingen/studenten, (groot)ouders, familie en vrienden
Beste familie van de peter
Dames en heren
Beste vrienden

Chers invités, autorités civiles et militaires 
Chers anciens combattants
Chers élèves/étudiants,(grands)parents, famille et amies
Chère famille du parrain
Mesdames et messieurs
Chers amis

Hartelijk welkom in Limburg en in Sint-Truiden, de hoofdstad van Haspengouw, maar tegelijkertijd fruit-, monumenten - en evenementenstad.
In het bijzonder wil ik de nieuwe leerlingen/studenten van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) en hun familie van harte welkom heten.

Bienvenue à Limbourg et  à Saint-Trond, la capitale de la Hesbaye.
Plus particulièrement, je souhaite la bienvenue les nouveaux élèves/étudiants de l' Ecole Royale Technique des sous-officiers et leurs familles.

Als burgemeester van een gemeente/stad, die in België en Vlaanderen bekendstaat als één van de meest militairvriendelijke gemeenten/steden, misschien wel de meest militairvriendelijke, ben ik bijzonder fier dat als locatie voor de 'Erkenning van de Promoties' of de officiële opening van het academiejaar vandaag - al voor de 5de maal, stilaan een traditie - onze Sint-Truidense Grote Markt, de tweede grootste in België, wordt uitgekozen.

Op deze manier bewijzen het leger en de stad hun goede samenwerking en verstandhouding.

En tant que bourgmestre d’une commune/ville, qui est connue en Belgique et en Flandre comme une des plus grandes amies des militaires, peut-être même la plus grande amie des militaires,  je suis particulièrement fière que la Grand Place de Saint-Trond a été choisie - déjà pour la 5ième  fois - comme location pour la reconnaissance des promotions.
Ainsi l’armée et la ville font de nouveau preuve de leur bonne collaboration et leur bonne entente.

Sinds ik burgemeester ben vanaf 1 januari 1995 heb ik de titel van 'militairvriendelijke stad' geclaimd en wij doen er alles aan om dit imago te behouden en nog te verstevigen.
De volgende cijfers bevestigen dit: naast de duizenden miliciens, die hier gepasseerd zijn op de basissen Brustem, Bevingen en Saffraanberg, toen er in ons land nog verplichte legerdienst was, wonen er momenteel zo’n 800 actieve militairen en een kleine 4000 gepensioneerde militairen op ons grondgebied.

De bestendiging en/of uitbreiding van gemeenschappelijke activiteiten, waarbij de militaire basissen van Bevekom/ Beauvechain en Saffraanberg en het stadsbestuur van Sint-Truiden, nauw samenwerken, zijn hier de veruiterlijking van. Denken we onder andere maar aan de organisatie van de tweejaarlijkse internationale taptoe op de Grote Markt - de laatste is doorgegaan op donderdag 31 mei 2012 -, het partnerschap tussen de basis Bevekom/ Beauvechain en de stad Sint-Truiden, de regelmatige organisatie van de zogeheten militaire academie met eminente sprekers in onze historische Academiezaal - onlangs nog met generaal-majoor vlieger Claude Van de Voorde, commandant van de Luchtcomponent, - en de vestiging van het historisch centrum luchtmachtbasis Brustem - het vroegere museum van de basis Bevingen en Brustem - in de abdijsite hier in het stadscentrum.
Zie onder andere de teksten “Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem moet in de abdij blijven” van 5 mei 2012 en “Claude Van de Voorde in de Academiezaal” van 23 oktober 2012 op deze website.

Vermeldenswaard in dat verband is ook het comité Burgerlijke Militaire Samenwerking of kortweg BMS, waarbij de stad Sint-Truiden bevoorrechte partner van de Federale Overheidsdienst (FOD) Defensie is en waarbij er jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd worden voor zowel actieve, als gepensioneerde militairen.
De familieleden en vrienden van de leerlingen, die deze namiddag een geleid toeristisch bezoek gebracht hebben aan onze stad zijn opgevangen door BMS -vrijwilligers, waarvoor ik ze nog eens hartelijk wil bedanken.

En ik weet dat dit laatste, gezien de besparingen waaraan tevens Defensie niet ontsnapt en zich zogenaamd moet toespitsen op haar kerntaken, meer en meer ter discussie staat.
Mijn mening hierover is duidelijk: het leger zal open, maatschappelijk ingebed en sociaal zijn of zal niet (meer) zijn!
Alleen onder die voorwaarden zal de burger bereid zijn belastingen te (blijven) betalen voor Defensie.

Dames en heren
Beste vrienden

Door de uitbreiding van de Koninklijke Technische School Saffraanberg tot de KSOO sedert het academiejaar 2007-2008 - de enige onderofficierenschool in dit land, na de sluiting van de onderofficierenscholen van Dinant en Zedelgem - is de militaire aanwezigheid in onze stad nog toegenomen.

Dit hogere aantal leerlingen/studenten heeft een uitbreiding van de militaire tewerkstelling met zich meegebracht, maar is voor de stad Sint-Truiden ook (on)rechtstreeks een bijkomende economische troef: plaatselijke leveranciers, middenstand, horeca, etc.

Iedereen praat maar altijd over tewerkstelling creëren via het aantrekken van nieuwe bedrijven, maar ziet ondertussen het economisch belang van de aanwezigheid van militairen in onze stad (vaak) over het hoofd.
In deze slechte economische tijden in Limburg, met de sluiting van talrijke bedrijven, Ford Genk voorop, moeten we dit ook in die context plaatsen.

Op basis van de woonplaats staat de provincie Limburg in voor de grootste militaire tewerkstelling, meer bepaald 15,93% (1).
Ik hoop dat de aanwezigen uit de andere provincies en uit de rest van België mij dit niet kwalijk nemen, maar wij moeten dit zo proberen te houden en zelfs nog proberen uit te breiden met de aangekondigde aanwervingen binnen Defensie (2).
Voor mij is dit één van de aandachtspunten als we de komende maanden en weken praten over de toekomst van Limburg. 

Wij zijn heel dankbaar met de uitbreiding van Saffraanberg in 2007, maar we zijn realist.
Uiteindelijk gaat het hoofdzakelijk over infrastructuur en gezien de nog steeds op til zijn de besparingen op Defensie en de communautaire verhoudingen in België weten we het maar nooit.
Natuurlijk blijven de ideale ligging van Sint-Truiden vlakbij de taalgrens en de OPEN mentaliteit van de Truienaar belangrijke troeven.

En ik wil het nog even over één dossier hebben: een voorpost van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden op Saffraanberg.

Het is een win-win-situatie voor Defensie en voor de burgers van Heers en Sint-Truiden, die in één van de aangrenzende deelgemeenten wonen: een betere bescherming en goedkoper.
Voor mij een ideaal voorbeeld van hoe Defensie en de burgermaatschappij kunnen samenwerken.
Het dossier is inhoudelijk en technisch klaar.
Ik geef het graag door aan mijn opvolgster om het (eindelijk) te realiseren.
Zie onder andere de tekst “Brandweervoorpost op militaire basis Saffraanberg?” van 2 juli 2009 op deze website.

Ik hoop natuurlijk dat niet alleen de leerlingen/studenten onze stad regelmatig zullen aandoen, maar dat hun ouders, familieleden en vrienden zich hier eveneens thuis voelen.
Ik hoop dat u onze stad en streek bij andere gelegenheden opnieuw zal bezoeken.

Nog één bedenking in mijn functie als ex-voorzitter van de kamercommissie voor de Landsverdediging: meer dan ooit moet er in de opleidingen van toekomstige militairen aandacht zijn voor burgerzin en maatschappelijke vorming.
Militairen moeten met hun twee voeten in de democratische, maatschappelijke realiteit staan!
Voor alle duidelijkheid: dit geldt iets meer voor toekomstige militairen, maar in wezen voor de ganse jeugd en ons gans onderwijssysteem.

Tot slot wens ik alle aanwezigen een aangename avond toe en wens de studenten/leerlingen veel succes in hun opleiding.

Enfin, je vous souhaite une soirée agréable et aux étudiants sous-officiers, je leur souhaite beaucoup de succès avec leur formation.

Je vous remercie pour votre attention.

Bedankt voor uw aandacht.

 

(1) Jaarverslag Algemene Directie Human Resources (DG HR) Defensie 2011, p 62.
(2) JBx. 275 jobs voor jonge Limburgers bij leger. In: Het Belang van Limburg, 9 oktober 2012.