Jaarverslag preventiedienst Sint-Truiden voorgesteld!

Op woensdag 19 mei 2010 is het jaarverslag van de preventiedienst van de stad Sint-Truiden officieel voorgesteld.

Burgemeester
Ludwig Vandenhove: “Het is de eerste maal dat de preventiedienst van Sint-Truiden een eigen jaarverslag publiceert.

 

Normaal staan de activiteiten van de preventiedienst vermeld in het jaarverslag van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, omdat hun inhoudelijke werking en hun werking op het terrein echt samen horen, zeker in het kader van de globale veiligheidsketen en de integrale veiligheidsgedachte, waar ik in geloof. Het jaarverslag is daarom ook in dezelfde vorm gepubliceerd als dat van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Zie de tekst ‘Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken stelt jaarverslag 2009 voor!’ van 14 mei 2010 op deze website.

 

 

Waarom dan voor het jaar 2009 een apart jaarverslag voor de preventiedienst?

 

 

 

 

 

Heel simpel: omwille van de politieke spelletjes, die CD&V en Open VLD spelen in zake het gevoerde beleid in Sint-Truiden, ook qua veiligheid en preventie.
De CD&V heeft ettelijke tussenkomsten gedaan in de gemeenteraad en in de pers dat er een preventieraad moest opgericht worden met daarin alle betrokken partners om voldoende overleg te hebben, maar vooral om onze erkenning en onze subsidies vanuit de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken niet te verliezen.

 

 

De ‘inspectie’ vanuit de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken is lovend voor de werking van onze preventiedienst en akkoord met het gegeven dat wij vanuit de preventiedienst van de stad Sint-Truiden maximaal overleg plegen met alle betrokkenen ( andere stadsdiensten, jongeren, scholen, etc.) in plaats van een preventieraad op te richten.
Wij worden zelfs als voorbeeld voor België/Vlaanderen beschouwd!
Zie de tekst ‘Gemeenschapswachten bestaan 10 jaar!’ van 6 oktober 2008 op deze website.

 

 

Adviezen, inspraak, luisteren naar wat er echt leeft bij de bevolking, suggesties, voorstellen, etc. op zich zijn belangrijk, niet of er al dan niet een ‘formele adviesraad’ bestaat, ook al probeert de CD&V dat zo uit te spelen. Een adviesraad, dus eveneens een preventieraad, is een middel, geen doel op zich.
Dit jaarverslag 2009 van de preventiedienst is het duidelijk antwoord!

 

 

En nog dit: ik ben burgemeester sedert 1 januari 1995 en elke Truienaar kan zelf oordelen in welke mate sindsdien de informatie en inspraak, ook via de adviesraden, is toegenomen.”

 

 

Hieronder vindt u de integrale tekst van het voorwoord dat burgemeester
Ludwig Vandenhove geschreven heeft voor het jaarverslag 2009 van de preventiedienst van de stad Sint-Truiden.

 

 

Geachte mevrouw, geachte heer
Beste lezer

 

 

Voor het eerst, voor het werkingsjaar 2009, maakt de preventiedienst van de stad Sint-Truiden een eigen jaarverslag.
Tot nu toe maakte dit integraal deel uit van het jaarverslag van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

 

Dit is een bewuste keuze: hiermee willen we nog meer het belang benadrukken van preventie binnen de globale veiligheidsketen en binnen de integrale veiligheids- en/of leefbaarheidsgedachte, die wij in onze politiezone hanteren.
Andere jaren gingen deze inspanningen misschien te zeer verloren binnen het globale jaarverslag van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Ere wie ere toekomt!

 

 

Wij hebben er wel voor geopteerd om beide jaarverslagen, én van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, én van de preventiedienst van de stad Sint-Truiden in dezelfde vorm en tegelijkertijd te presenteren.
Inhoudelijk horen ze samen en worden ze best samen gelezen.

 

 

In tegenstelling tot heel wat andere gemeenten/steden en/of lokale politiezones ressorteert de preventiedienst bij ons operationeel onder de lokale politie en beleidsmatig onder de burgemeester.
Dit is de beste manier om de veiligheidsketen zo globaal en strak mogelijk te maken en te houden.
Op heel wat andere plaatsen hoort de preventiedienst eerder onder de bevoegdheid sociale zaken.

 

 

Om de laagdrempeligheid voor de burger te verhogen, heeft de preventiedienst een aparte locatie, de preventiewinkel, weliswaar niet ver verwijderd van het politiehuis.

 

Een bewuste keuze: voor de burger en de dienstverlening afzonderlijk, functioneel samen!

 

 

 

 

Een preventiedienst moet, net zoals de lokale politie, dicht bij of zelfs tussen de burgers zijn. Dit is bijvoorbeeld de reden waarom de gemeenschapswachten in dezelfde buurten en/of wijken ingedeeld zijn als de wijkinspecteurs van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Een preventiedienst moet steeds naar nieuwe, originele initiatieven zoeken om ‘de boodschap te verkopen’.
Dit jaarverslag bevestigt dat de preventiedienst van de stad Sint-Truiden daar heel goed in slaagt.

 

 

Het preventiecontract vanuit de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Lokale Integrale Veiligheid, is officieel afgesloten met de stad Sint-Truiden, maar de preventiedienst functioneert en werkt voor de hele politiezone.
In het kader van de idee van integrale veiligheid/leefbaarheid en de nauwe aansluiting bij de werking van de politiediensten is dit logisch.
Bovendien zou een inwoner van Gingelom en/of Nieuwerkerken niet begrijpen dat zij/hij verstoken blijft van bepaalde preventieve maatregelen, vermits het over één politiezone gaat en het veiligheidsgebeuren in die grotere context bekeken moet worden. Het bevestigt trouwens de goede samenwerking tussen de drie gemeenten binnen de politiezone.

 

 

In mijn parlementaire functie heb ik dit gegeven ook al vaak aangekaart.
Ik begrijp dat voor bepaalde gemeenten en/of steden (financieel) meer gedaan wordt vanuit de federale overheid omwille van specifieke (on)veiligheidssituaties, maar elke burger in België verdient eenzelfde gemiddelde bescherming en de nodige preventieve maatregelen horen daarbij.
Mijn boodschap is dubbel: enerzijds moet de federale overheid beseffen dat preventie een essentieel onderdeel is van de globale veiligheidsketen en dat alle gemeenten/steden en alle politiezones hiervoor op de ene of andere manier financieel ondersteund moeten worden, anderzijds mag het belang van preventie niet onderschat worden.
In België gaan hier in verhouding weinig middelen naartoe.
Ik vind dit geen goede beleidskeuze, integendeel zelfs.
In een politie- en veiligheidslandschap waar subjectieve (on)veiligheid en overlast steeds belangrijker worden, zou er precies meer in preventie geïnvesteerd moeten worden.
En aan de critici, die steeds in vraag blijven stellen of het effect van meer middelen voor preventie meetbaar is, blijf ik zeggen dat het resultaat van de inzet van meer politiemensen of zeker van camera’s even onduidelijk is.

 

 

In dit verband laat mijn uitspraak, die ik gedaan heb op vrijdag 3 oktober 2008 naar aanleiding van 10 jaar gemeenschapswachten, de vroegere stadswachten, niets aan de verbeelding over: “Als ik moet kiezen tussen de meest gesofisticeerde veiligheidscamera en 10 gemeenschapswachten (met 20 ogen!) is mijn keuze snel gemaakt.
Veiligheid blijft wat mij betreft op de eerste plaats een kwestie van mensen, die van alles horen, zien, waarnemen en met de burgers praten.”

 

 

Dit jaarverslag kan u ook terugvinden op www.preventie-sint-truiden.be, www.preventie-gingelom.be en www.preventie-nieuwerkerken.be.

 

 

Tot slot wil ik enkele dankwoorden formuleren:
- aan alle medewerkers van de preventiedienst;
- aan alle instanties, en dat zijn er nog al wat, waarmee de preventiedienst samenwerkt;
- aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Lokale Integrale Veiligheid, die zeer lovend is over de werking van onze preventiedienst.

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken
federaal volksvertegenwoordiger