Jaarverslag 2010 preventiedienst Sint-Truiden voorgesteld!

Op woensdag 29 juni 2011 is het jaarverslag 2010 van de preventiedienst Sint-Truiden officieel voorgesteld.

“Hoewel de preventiedienst in het kader van ons integraal veiligheidsbeleid nauw samenwerkt met de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, hebben wij voor de 2e maal  op rij geopteerd om een afzonderlijk jaarverslag te publiceren, weliswaar in dezelfde vorm.”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove.

“Hiermee willen we nog meer het belang van de preventiedienst benadrukken binnen de globale veiligheidsketen en binnen de integrale veiligheids- en/of leefbaarheidsgedachte.”

 

Er was weinig persbelangstelling. Zo gaat dit nu éénmaal in onze huidige maatschappij: wat voorbij is, is blijkbaar minder belangrijk. Bovendien is preventie, ook al omdat de resultaten ervan moeilijk meetbaar zijn, minder interessant dan echte (criminele) feiten, die gebeuren.
Spijtige evolutie!”, besluit
Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale tekst van het voorwoord dat burgemeester
Ludwig Vandenhove geschreven heeft voor dit jaarverslag.

 

 

Geachte mevrouw, geachte heer
Beste lezer

 

 

Voor de tweede maal op rij, in 2009 en 2010, maakt de preventiedienst van de stad Sint-Truiden een eigen jaarverslag.
Tot en met 2008 maakte dit integraal deel uit van het jaarverslag van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

 

Dit is een bewuste keuze: hiermee willen we nog meer het belang benadrukken van preventie binnen de globale veiligheidsketen en binnen de integrale veiligheids- en/of leefbaarheidsgedachte, die wij in onze politiezone hanteren.
Andere jaren gingen deze inspanningen misschien te zeer verloren binnen het globale jaarverslag van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Ere wie ere toekomt!

 

 

Wij hebben er voor geopteerd, net zoals vorig jaar, om beide jaarverslagen, én van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, én van de preventiedienst van de stad Sint-Truiden in dezelfde vorm en tegelijkertijd te presenteren.
Inhoudelijk horen ze samen en worden ze best samen gelezen.

 

 

In tegenstelling tot heel wat andere gemeenten/steden en/of lokale politiezones ressorteert de preventiedienst bij ons operationeel onder de lokale politie en beleidsmatig onder de burgemeester.
Dit is de beste manier om de veiligheidsketen zo globaal en strak mogelijk te maken en te houden.
Op heel wat andere plaatsen hoort de preventiedienst eerder onder de bevoegdheid sociale zaken.

 

 

Om de laagdrempeligheid voor de burger te verhogen, heeft de preventiedienst een aparte locatie, de preventiewinkel, weliswaar niet ver verwijderd van het politiehuis.
Een bewuste keuze: voor de burger en de dienstverlening afzonderlijk, functioneel samen!

 

 

Een preventiedienst moet, net zoals de lokale politie, dicht bij of zelfs tussen de burgers zijn. Dit is bijvoorbeeld de reden waarom de gemeenschapswachten in dezelfde buurten en/of wijken ingedeeld zijn als de wijkinspecteurs van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

 

Een preventiedienst moet steeds naar nieuwe, originele initiatieven zoeken om ‘de boodschap te verkopen’.
Dit jaarverslag bevestigt dat de preventiedienst van de stad Sint-Truiden daar heel goed in slaagt.

 

 

Het preventiecontract vanuit de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Lokale Integrale Veiligheid, is officieel afgesloten met de stad Sint-Truiden, maar de preventiedienst functioneert en werkt voor de hele politiezone.
In het kader van de idee van integrale veiligheid/leefbaarheid en de nauwe aansluiting bij de werking van de politiediensten is dit logisch. Bovendien zou een inwoner van Gingelom en/of Nieuwerkerken niet begrijpen dat zij/hij verstoken blijft van bepaalde preventieve maatregelen, vermits het over één politiezone gaat en het veiligheidsgebeuren in die grotere context bekeken moet worden. Het bevestigt trouwens de goede samenwerking tussen de drie gemeenten binnen de politiezone.

 

 

Ik heb al vaak, bij heel wat aangelegenheden en in heel wat functies, aangekaart dat ik moeilijk of niet begrijp dat voor bepaalde gemeenten en/of steden qua preventie financieel meer gedaan wordt vanuit de federale overheid omwille van specifieke (on)veiligheidssituaties.
Voor mij verdient elke burger in België eenzelfde gemiddelde bescherming en de nodige preventieve maatregelen horen daarbij.
Mijn boodschap is dubbel: enerzijds moet de federale overheid beseffen dat preventie een essentieel onderdeel is van de globale veiligheidsketen en dat alle gemeenten/steden en alle politiezones hiervoor op de ene of andere manier financieel ondersteund moeten worden, anderzijds mag het belang van preventie niet onderschat worden.
In België gaan hier in verhouding weinig middelen naartoe.
Ik vind dit geen goede beleidskeuze, integendeel zelfs.
In een politie- en veiligheidslandschap waar subjectieve (on)veiligheid en overlast steeds belangrijker worden, zou er precies meer in preventie geïnvesteerd moeten worden.
En aan de critici, die steeds in vraag blijven stellen of het effect van meer middelen voor preventie meetbaar is, blijf ik zeggen dat het resultaat van de inzet van camera’s en/of andere technische hulpmiddelen even onduidelijk is. Als bij wijze van voorbeeld een preventief drugsbeleid bovendien één of enkele jongeren kan afhouden of redden van de verslaving, is dit al geslaagd.
En is dit financieel haalbaar?  Wat mij betreft wel: meer geld voor preventie betekent (op termijn) minder geld voor de echte politiewerking in de enge betekenis van het woord.

 

 

In dit verband herhaal ik mijn uitspraak, die ik gedaan heb op vrijdag 3 oktober 2008 naar aanleiding van 10 jaar gemeenschapswachten in Sint-Truiden, de vroegere stadswachten: Als ik moet kiezen tussen de meest gesofisticeerde veiligheidscamera en 10 gemeenschapswachten (met 20 ogen!) is mijn keuze snel gemaakt.
Veiligheid blijft wat mij betreft op de eerste plaats een kwestie van mensen, die van alles horen, zien, waarnemen en met de burgers praten.”

 

 

Voor mij kan er geen sprake zijn van de afbouw van de preventiecontracten door de federale overheid.
Op dit moment is de situatie hieromtrent nog al onzeker (voorlopig lopen ze tot 30 juni 2011), uiteraard ook als gevolg van de aanslepende regeringsonderhandelingen.
Best zou zijn dat de preventiecontracten nu verlengd zouden worden tot en met 31 december 2013 om dan opnieuw te starten op 1 januari 2014, zodanig dat ze zouden kunnen gelijklopen met de aangekondigde nieuwe gemeentelijke beleidsplannen of strategische meerjarenplannen (SMJP) 2014 - 2020. Dit is ook het standpunt van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).

 

 

Voor mij moet deze bevoegdheid federaal blijven en kan ze niet overgaan naar de gemeenschappen en/of gewesten, vermits in mijn visie preventie onlosmakelijk verbonden is met het beleidsdomein veiligheid dat eveneens best federaal blijft.
Ik verdedig dit standpunt als burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken, maar tevens als voorzitter van Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden (BFPVS).

 

 

Dit jaarverslag kan u ook terugvinden op www.preventie-sint-truiden.be, www.preventie-gingelom.be en www.preventie-nieuwerkerken.be.

 

 

Tot slot wil ik enkele dankwoorden formuleren:

 

 

-        aan alle medewerkers van de preventiedienst;

 

-        aan alle instanties, en dat zijn er nog al wat, waarmee de preventiedienst samenwerkt;

 

-        aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Lokale Integrale Veiligheid, die zeer lovend is over de werking van onze preventiedienst.

 

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad
Sint-Truiden

voorzitter politiecollege en -raad zone Sint-Truiden -
Gingelom -
Nieuwerkerken

 

 

Sint-Truiden, 17 maart 2011

 

 

 

Zie onder andere ook de teksten ‘Jaarverslag preventiedienst Sint-Truiden voorgesteld!’ 26 mei 2010 en ‘Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken stelt jaarverslag 2010 voor!’ van 22 mei 2011 op deze website.