Infomoment Japanse Duizendknoop

Op donderdag 21 juni 2018 organiseerde de provincie Limburg in het provinciehuis een infomoment rond de Japanse Duizendknoop.

"De Japanse Duizendknoop is één van de 100 meest problematische uitheemse planten in Europa”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
"Het zijn invasieve planten, die gekenmerkt wordt door hoge stengels en hartvormige bladen.
Zij vormen hoge gesloten vegetaties (muren), andere planten kunnen bijna niet groeien en ze verspreiden zich zeer snel.
Het is van belang dat de soort zoveel mogelijk in de hand gehouden wordt.

De verspreiding gebeurt vooral door grondverzet, hetgeen mogelijk tot een exponentiële verspreiding van de plant zorgt. Hier is bijgevolg extra-waakzaamheid geboden.
Het vergraven, het in stock houden, het mengen en terug gebruiken van grond is uit den boze.
Zelfs het gebruik van de meest agressieve vorm van pesticiden helpt niet.

De focus moet liggen op preventie, eerder dan op bestrijding.
De besmette grond moet goed opgevolgd en gecontroleerd worden.

Er zijn diverse problemen, die opduiken:
-hoge stengels, die over de rijbaan, het fietspad of het voetpad hangen;
-de ondergrondse wortelstokken, die verhinderen dat er andere planten kunnen groeien in wintermaanden, hetgeen erosie in de hand werkt;
-de verstoring van de biodiversiteit doordat de Japanse Duizendknoop de inheemse plantensoorten verdringt.

Er zijn nog niet echt oplossingen voor.
We moeten vooral de bevolking en de openbare besturen verder bewust maken van het probleem, maximaal de verspreiding van besmette grond tegen gaan en een gezamenlijke aanpak van alle actoren stimuleren bij infrastructuur werken.

Belangrijk is dat we de beperkte know-how, die hierrond bestaat, samen brengen. Vandaar dit initiatief vanuit de provincie Limburg.
Waarom zouden wij hierrond geen expertisecentrum kunnen worden, zoals de ambitie is bij het meer natuurlijk bestrijden van de eikenprocessierups. Zo loopt bij  de provincie Limburg op dit moment een mini-proefproject, waarbij we uittesten of er een onderscheid is qua groei in bakken met of zonder water.
Voorlopige conclusie: in de bakken zonder water groeien er binnen de 2 weken terug planten, in de bakken met water niet. Is de besmette grond dan geen optie om bijvoorbeeld te gebruiken bij het opvullen van grindgaten?

De Europese verordening betreffende  invasieve uitheemse soorten is van kracht sedert 1 januari 2015 en werd in 2017 uitgebreid tot 49 soorten.
Zij handelt over de preventie en beheersing van introductie en verspreiding van  de invasieve uitheemse soorten, die op de lijst staan.
Het Agentschap voor Natuur en Bos is Vlaams coördinator voor deze verordening en zal tegen 2019 hierrond een beleid uitwerken dat moet doorwerken naar de lokale besturen.
Voor Limburg willen wij met de vzw Centrum voor Duurzaam Groen (CeDuGro)  en het provinciebestuur deze coördinerende rol mee concreet gestalte geven. Bovendien zal de vzw CeDuGro een soort loketfunctie voor de gemeenten vervullen inzake deze materie.

Samenwerken is dus de boodschap.  We doen dit al met de diverse betrokken provinciale diensten, we willen hier ook alle lokale besturen bij betrekken.

Ik wens jullie een interessante en leerrijke studievoormiddag, waarin jullie heel wat kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.”

Hieronder vindt u het artikel van vrijdag 22 juni 2018 in Het Belang van Limburg en het persbericht.

 

Studievoormiddag ‘Het groene gevaar?’ - Invasieve exoten overwoekeren openbaar domein en leggen hypotheek op infrastructuurwerken
Donderdag 21 juni 2018 - Boudewijnzaal, provinciehuis Hasselt

Op initiatief van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove organiseert de provincie Limburg een studiedag over de bestrijding van invasieve uitheemse duizendknoop. Deze sterk woekerende planten verspreiden zich snel, beschadigen het openbaar domein en kunnen onder andere de verkeersveiligheid ernstig belemmeren. Lokale besturen zijn hier (nog) niet mee vertrouwd. Tijdens een ‘Ronde Tafel’ reikt het provinciebestuur een helpende hand.

Op donderdag 21 juni 2018 vindt in de Boudewijnzaal van het provinciehuis een infodag plaats voor lokale besturen en andere betrokken actoren. U bent welkom om deze bij te wonen.

De Japanse duizendknoop vormt hoge, gesloten begroeiïngen waaronder bijna geen andere planten groeien. Ze kunnen bestaande infrastructuur ernstig beschadigen. Het is bekend dat als deze planten zich eenmaal hebben gevestigd, ze vrijwel niet meer weg te krijgen zijn.

“De duizendknoop  zal dus een blijvend probleem vormen voor Limburg. Wel kunnen we een aantal maatregelen nemen om verdere verspreiding van deze planten te voorkomen door hygiënischer te werk te gaan bij de aanleg van infrastructuurwerken.
Door het verplaatsen van grond ontstaan immers steeds maar nieuwe besmettingen. De toename van nieuwe besmettingshaarden verloopt exponentieel.
Hier is dus een belangrijke  taak weg gelegd voor alle overheidsdiensten belast met de oprichting van grote gebouwencomplexen, de aanleg van wegenwerken, spoorwegen en dergelijke meer”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
“Het is dus van groot belang om met zoveel mogelijk partners, zoals gemeentebesturen, wateringen, de Vlaamse waterweg, Infrabel, VMM, enz kennis te kunnen delen teneinde de hinder zoveel als mogelijk te beperken. Ik ben dan ook zeer tevreden dat ik op 21 juni een aantal specialisten en  ervaringsdeskundigen kon samenbrengen zodat aan de verspreiding van deze pestsoort zoveel mogelijk een halt wordt toegeroepen”.

Programma voormiddag

09.30 u.      Ontvangst
10.00 u.      Opening van de ‘Ronde Tafel’ - ir. Jan Mampaey van het Provinciaal Natuurcentrum
10.05 u.      Inleiding - gedeputeerde Ludwig Vandenhove
10.15 u.      Ecologie en aanpak van de Japanse duizendknoop - Marijke Thoonen, wetenschappelijk attaché verbonden aan het INBO
11.00 u.  Pauze
11.15 u.  Implementatie voorzorgsmaatregelen in bestekken - ing. Paul Van Eyck
11.35 u.  Ervaringen uit de praktijk  - Koen van Roeyen (deskundige exotenbestrijding - prov. Oost-Vlaanderen) en Josse Gielen (deskundige exotenbestrijding - prov. Limburg)
12.00 u.  Vragen- en discussieronde

U kan de TVL – nieuwsreportage hier herbekijken.

Zie ook Provincie Limburg pakt invasieve exoten aan langs waterlopen van 07-04-2018 en  Invasieve exoten: beleid en aanpak van 10-10-2017 op deze website.