Het dossier Fernand Koekelberg... symptomatisch voor deze regering!

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove volgt het dossier van eventuele fouten en/of malversaties aan de top van de federale politie op voor de sp.a in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

U hebt hier ongetwijfeld de voorbije dagen uitgebreid kennis van kunnen nemen via andere media.

 

 

 

 

“Zonder in detail te willen gaan rond dit complex dossier, wil ik hierbij de voor mij op dit ogenblik belangrijkste elementen toch even op een rijtje zetten.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

1.            Los van de persoonlijke dossiers en de personenkwesties, dient er gevolg gegeven te worden aan de aanbevelingen van de rapporten van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten, het zogeheten Comité P.

 

2.            Er moet zeker een parlementair debat op gang komen omtrent het gegeven of de federale politie al dan niet voldoende democratisch gecontroleerd wordt (wat mij betreft niet!).
Er is geen vergelijking mogelijk met de democratische en/of politieke controle van de lokale politie (burgemeesters, politiecolleges, politieraden, etc.).

 

3.            De werking van het Comité P, dat hier voortreffelijke rapporten heeft afgeleverd, maar waarvan de inhoud al dagen op voorhand in de media stond (dit soort perslekken moet vermeden worden in een ernstig democratisch bestel!) en de verhouding tussen het Comité P en de algemene inspectie inzake de controle op de politiediensten moet ook onderwerp zijn van een ernstig parlementair debat.
Hebben we hier te maken met een nieuwe ‘politieoorlog’?
“Eén conclusie: andermaal niet goed voor onze democratie”, aldus Ludwig Vandenhove.
Hierbij is het belangrijk te onderstrepen dat het Comité P bij uitstek een orgaan is dat geïnstalleerd is en betaald door het parlement, bijna vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Rekenhof.

 

4.            Wat de persoon van commissaris - generaal Fernand Koekelberg van de federale politie betreft, die ik trouwens persoonlijk goed ken, meen ik dat hij uit zijn functie moet verwijderd worden omwille van de door hem gemaakte fouten en vooral het feit dat hij deze pas na maanden toegeeft, nadat hij echt met de rug tegen de muur staat, na berichtgeving in de media en de sluitende rapporten van het Comité P.

 

 

 

5.       Het feit dat de bevoegde ministers van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en van Justitie Jo Vandeurzen hier niet onmiddellijk de nodige sancties treffen om het risico niet te lopen om procedurefouten te maken, speelt voor mij politiek niet.
In afwachting zou commissaris-generaal Fernand Koekelberg dan zeker op non-actief moeten gezet worden.
Hoewel heel België en zeker de politiemensen, ook van de lokale politiezones, dit verwachten, gebeurt dit niet omwille van het non-beleid van deze regering.
Een zo belangrijk politiek dossier als dit politiedossier wordt nu gekoppeld aan alle mogelijke andere dossiers.
De manier van optreden tegen commissaris-generaal Fernand Koekelberg ten opzichte van bijvoorbeeld een korpschef van een gemiddelde politiezone, die hetzelfde zou aan de hand hebben, is niet fair.
En politiek, én sociaal zou de druk voor zulke lokale korpschef veel groter zijn om daartegen op te treden, misschien zelfs om zelf ontslag te nemen.
Dit is precies ook één van de redenen waarom voor mij de democratische en de politieke controle op de federale politie moet toenemen.

 

6.           In de huidige stand van zaken zijn er geen formele bewijzen dat er betrokkenheid zou zijn van het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en/of bepaalde medewerkers met betrekking tot de onrechtmatige benoemingen, die gebeurd zijn.
Dit is ook de reden waarom dat noch de SP.a in het algemeen, noch ikzelf (op dit ogenblik!) het ontslag vragen van de minister van Binnenlandse Zaken. Dit heeft niets te maken met het zogeheten Limburg-gevoel, zoals sommigen suggereren, wel met het gegeven dat wij een consequente en realistische oppositie voeren en niet meedoen aan het populisme van andere politieke partijen.

          Dit punt moet echter verder uitgespit worden, zowel in het gerechtelijk dossier, als eventueel via verder onderzoek vanuit het Comité P.
Ook moet de minister zeer snel, wat mij betreft, binnen de week, uitleg komen geven in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt met betrekking tot het onderzoek dat hij zelf gaat uitvoeren op zijn eigen kabinet.

 

7.           De democratie ligt mij nauw aan het hart, als politicus, maar ook als gewone burger.
Naast andere fenomenen, zoals de verzuring, het toenemend populisme in de politiek, partijen als Vlaams Belang en Lijst Dedecker, etc., vind ik dit geklungel aan de top van de federale politie mede een bedreiging voor onze democratie.
Vandaar mijn oproep voor een sterkere democratische en politieke controle op de federale politie vergelijkbaar met de lokale politie.

 

Indien u de volledige tussenkomsten van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van woensdag 17 september 2008 erop wil nalezen, kan u dit via
www.dekamer.be, verslagen commissies, integraal verslag van de commissievergaderingen, 0309 - woensdag 17 september 2008.