Gemeenschapsdienst voor werklozen: (on)nuttig?

De Vlaamse regering is opnieuw op de proppen gekomen met het voorstel om een gemeenschapsdienst in te voeren voor werklozen.
Wie langer dan twee jaar zonder baan zit, zou een gemeenschapsdienst opgelegd kunnen krijgen. (1)

“Waar gaat het over?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Langdurige werklozen zouden gedurende maximaal 64 uren per week zogeheten ‘relevante taken’ krijgen in de gemeente.
Ze zouden vergoed worden aan 1,30 euro per uur boven de werkloosheidsuitkering.

De lokale besturen moeten een ‘aanbod van passende kleinschalige taken’ ontwikkelen en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) helpt bij de begeleiding.
Als de werkzoekende zonder geldige reden weigert, riskeert zij of hij een tijdelijke of definitieve uitsluiting van de uitkering.

Laat er geen misverstand over bestaan: ik vind dat er op geen enkele inspanning mag gekeken worden om werklozen te motiveren om aan de slag te gaan. Maar is dit een realistisch voorstel of is het enkel een rondje langdurig werklozen ‘plagen’? Voor mij het tweede.
Het is niet meer dan het zoveelste ballonnetje oplaten om het/een morrend(e) deel van de bevolking, die vindt dat die ‘luie werklozen eindelijk aan het werk moeten gezet worden,’ tevreden te stellen.

Er stellen zich vele vragen.
Over welke jobs bij de gemeentebesturen zal het gaan?
Komen deze jobs niet in de plaats van de normale tewerkstelling in de gemeenten?
Wat is de impact voor de gemeentebesturen, zowel financieel, als organisatorisch?
Zal de aard van deze jobs tegemoetkomen aan de structurele tekorten, die zich op dit moment voordoen op de arbeidsmarkt?
Betekent dit voorstel een echte opstap naar de arbeidsmarkt voor de betrokken werklozen?
Hoe moeten we vanuit ethisch stadpunt kijken naar het gegeven van personen verplicht tewerk te stellen?
Etc.
Vele vragen, waarop geen antwoord is.

Wetenschappers en buitenlandse voorbeelden, zoals in Groot-Brittannië en Nederland, bevestigen dat het effect van zulke maatregel verwaarloosbaar is. (2)

Als de Vlaamse overheid langdurige werklozen wil begeleiden naar de arbeidsmarkt om de tewerkstellingsgraad te verhogen, zullen er meer specifieke inspanningen moeten gebeuren vanuit de VDAB. Maar in plaats van de VDAB daarvoor meer middelen te geven, wordt er permanent op bespaard.

NEEN, dat Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits Open Vld maar wandelen stuurt met hun voorstel voor een gemeenschapsdienst voor werklozen, regeerakkoord of niet. Wat stelt Beweging.net, het vroegere Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW), trouwens nog voor binnen de CD&V? Is net Hilde Crevits niet hun vertegenwoordiger binnen de Vlaamse regering? Ik begrijp dan ook dat Beweging.net het net ‘een logische stap vindt om ook met Vooruit en Groen samen te werken’. (3)   

  • Foto: Shutterstock.com.