Geen wijzigingen om te wijzigen!

“Na meer dan tien jaar politiehervorming zijn we aan een evaluatie toe en zijn bepaalde bijsturingen nodig. Het rapport van de federale politieraad onder leiding van professor doctor Willy Bruggeman biedt daartoe een goed uitgangspunt. Wijzigingen om te wijzigen hebben echter geen zin.”, aldus burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.


Ludwig Vandenhove zei dit op de nieuwjaarsreceptie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op vrijdag 28 januari 2011. Hij ging eveneens in op de standpunten van een bepaalde politievakbond, die het werk van de politievrouw/-man in feite in een slecht daglicht plaatst en op een specifiek veiligheidsbeleid naar middenstanders toe.

Hieronder vindt u de integrale tekst van zijn tussenkomst.

Dames en heren genodigden in al uw functies en hoedanigheden
Beste personeelsleden van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken
Collega’s uit de politiek
Beste vrienden

Het is de laatste vrijdagavond van januari en dan is het inmiddels traditie dat de nieuwjaarsreceptie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken plaatsvindt.

Ik wens u en allen, die u dierbaar zijn, het allerbeste toe voor 2011 namens het personeel, het politiecollege en de politieraad van de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en namens mezelf als voorzitter.

Ik hoop dat al uw verlangens en wensen mogen uitkomen en voor alles een goede gezondheid.
Het is een cliché, ik weet het, maar clichés dienen nu éénmaal om gebruikt te worden.
Eregouverneur Steve Stevaert drukt het als volgt uit: “Iemand, die gezond is, heeft vele wensen, iemand, die ziek is, heeft maar één wens, namelijk (opnieuw) gezond worden.
En voor de rest wens ik u allemaal wat minder gejaagdheid: wat meer stilte en tijd!

En dan onze politiezone en de drie gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken: ik druk de wens uit dat 2011 een even leefbaar en veilig jaar mag zijn dan de voorgaande jaren.

Met onze werking in 2010 zal u kortelings weer uitgebreid kennis kunnen maken via de (afzonderlijke) jaarverslagen van de politiezone en de preventiedienst, die in alle openheid zullen bekendgemaakt en verspreid worden.

Hiervoor wil ik hoofdcommissaris-korpschef Philip Pirard en alle personeel van de lokale politie en de preventiedienst bedanken en feliciteren, ook namens mijn collega-burgemeesters Charly Moyaerts van Gingelom en Benny Bamps van Nieuwerkerken, die ik ook wil bedanken voor de goede samenwerking.

Onze politiezone staat in België en Vlaanderen aangeschreven als één van de best werkende, hetgeen niet wil zeggen dat sommige zaken niet anders kunnen aangepakt en/of verbeterd worden.
Een politiezone, en vooral het personeel, moet zich kunnen aanpassen aan de snel evoluerende en veranderde maatschappij.
Tot op heden lukt dit vrij goed en dat moet zo blijven.

Dames en heren
Beste vrienden

Ik wil kort ingaan op enkele actuele elementen, die te maken hebben met ons politielandschap.

De verkiezingen van 13 juni 2010 en de aanslepende regeringsonderhandelingen zijn wat ze zijn, maar ik vind het vooreerst bijzonder spijtig dat er steeds maar losse ideeën gelanceerd worden, bijvoorbeeld over grotere politiezones, al dan niet vrijwillig beslist vanuit de betrokken gemeenten of steden.

Het politielandschap moet flexibel zijn en openstaan voor aanpassingen en/of veranderingen in functie van de steeds sneller wijzigende samenleving, maar moet tevens de kans krijgen om dat goed overdacht te doen.
Het rapport van de federale politieraad, beter bekend als het rapport van professor doctor Willy Bruggeman, dat al klaar is van het voorjaar 2009, biedt voor mij daartoe een goed kader.
De huidige politieke perikelen maken dat de aanbevelingen, die daarin geformuleerd worden, tot op vandaag dode letter blijven.
Als we morgen of overmorgen een nieuwe regering (zouden) hebben, moet de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken dit rapport onmiddellijk ter harte en ter ziele nemen.

Ten tweede wil ik iets zeggen over de functie van politievrouw/ -man.
Toen ik deze week een bepaalde vakbond, meer bepaald het Nationaal Syndicaat voor Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV) - en diegenen, die mij kennen, hebben nochtans weet van mijn sympathie voor vakbonden - hoorde aanklagen dat sommige gemeenten/steden en/of politiezones hun agenten opdracht geven om jaarlijks een minimum aantal Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) te maken in plaats van zogezegd met de echte criminaliteit bezig te zijn, begreep ik er niets meer van.
Voor alle duidelijkheid: elke gemeente/stad en/of politiezone is autonoom voor wat het te voeren beleid betreft en ik wil mij daar zeker niet mee moeien.
Beseft die vakbond dan niet dat ze hiermee de job van politievrouw/-man eerder in een negatief daglicht stelt in plaats van er promotie voor te maken?
Is dit niet inspelen op de eerdere negatieve gevoelens en reacties, die leven bij de bevolking ten aanzien van de politie als ze nochtans terecht geverbaliseerd worden?
Diezelfde vakbond hoor ik niets zeggen over de sluipende privatisering, die alsmaar verder doordringt op het vlak van de veiligheid en die de functie van politievrouw/-man in feite steeds verder uitholt.

e ‘losse flodder’, in dit verband misschien een gepaste uitdrukking met een dubbele bodem, die de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)-Limburg lanceerde tijdens de eindejaarsperiode om na drie winkeldiefstallen de dader zeker te vervolgen, sloeg op niets.
Elke winkeldiefstal wordt door politie en justitie ernstig genomen en de snelle, negatieve reactie van de procureur des Konings Marc Rubens in Hasselt was volledig terecht. In de praktijk is er dus nultolerantie tegen winkeldiefstallen iets waar UNIZO nu precies voor pleit.
In het gerechtelijk arrondissement Hasselt is er zelfs een project uitgewerkt, waarbij elke winkeldief, die op heterdaad betrapt wordt, een onmiddellijke boete krijgt. Deze minnelijke schikking kan oplopen tot 125 euro.
Indien zij/hij die boete betaalt, volgt er geen gerechtelijke vervolging.
Indien de waarde van het gestolen goed groter is dan 125 euro of indien de dader minderjarig of onbekend is, wordt een klassiek proces verbaal opgesteld.
Wat mij betreft een goede aanpak: ‘een lik op stuk-beleid’ voor de dader en een ontlasting van het gerechtelijk werk.
Nog erger is het voorstel van datzelfde UNIZO om bij winkeldiefstallen zelf administratieve geldboetes te kunnen opleggen
Het dossier zou dan nadien worden overgemaakt aan het parket en/of de politie, zodat de boetes een vervolging niet in de weg staan.
UNIZO vraagt dat de federale regering daarover een voorstel uitwerkt. UNIZO vraagt ook de invoering van een snelrechtprocedure, die trouwens al bestaat.
Waar gaan we naartoe?
Heeft UNIZO dan nog niet begrepen tot waartoe het recht in eigen handen nemen, leidt?
Talrijke voorbeelden in het buitenland, maar de laatste jaren ook dichtbij ons in België en Vlaanderen, tonen dit spijtig genoeg aan.

Ten derde heb ik moeite met de manier waarop sommige middenstandsorganisaties omgaan met de aanpak van bijvoorbeeld winkeldiefstallen en/of andere criminele feiten, die samenhangen met zelfstandigen.
D

In Sint-Truiden hebben wij al sedert 2004 een specifiek veiligheidsplan voor middenstanders, ondernemers, vrije beroepen en zelfstandigen dat permanent geëvalueerd en bijgestuurd wordt.
In het kader van de integrale veiligheid van de zelfstandige ondernemer organiseren de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de stad Sint-Truiden bijzonder veel acties.
Deze initiatieven worden vaak in samenwerking opgezet met specifieke partners, zoals de vzw Tru d’ Or, de Verenigde Handelaars en/of UNIZO, al dan niet met financiële steun van het provinciebestuur van Limburg.
Vaak wordt hierbij een beroep gedaan op de private firma Crime Control, die op dit vlak al heel wat know how heeft opgebouwd.
Zie de website www.crimecontrol.be.
Het zou ons te ver leiden om binnen de context van deze korte nieuwjaarstoespraak alle specifieke acties op te sommen.
De geïnteresseerden kunnen de uitgebreide beleidsnota, waarin alle concrete maatregelen beschreven zijn, opvragen bij de preventiedienst of via een mail naar burgemeester@sint-truiden.be

Ik stip hierbij maar enkele elementen aan.
De bezoekers van de apothekers van wacht moeten sinds 1992 eerst een attest afhalen bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken alvorens ze naar de apotheker van wacht gaan. Gemiddeld waren er dit 48 per maand in 2010.
Dankzij dit systeem zijn er geen gewelddaden meer tijdens de wachtdiensten van de apothekers.
De handelaars ontvangen geregeld specifieke folders met preventieve tips en concrete informatie over welke investeringen in veiligheid kunnen rekenen op een fiscale aftrek. Zo kregen de winkeliers in 2010 tijdens de diverse koopjesperiodes affiches ter voorkoming van gauwdiefstallen.
Er is een duidelijke parkeerfolder ontworpen om de bezoekers van Sint-Truiden wegwijs te maken in het parkeerbeleid van de stad Sint-Truiden.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de gemeenschapswachten zetten tijdens de drukke en donkere eindejaarsperiode en tijdens de kerstmarkt extra en gerichte patrouilles in.
Tijdens deze eindejaarsperiode werden er ruim 350 uren patrouilles uitgevoerd.
Het ging hierbij over een extra ploeg, die dagelijks tussen 17.00 uur en 19.00 uur werd ingezet tijdens de sluiting van de winkels. Daarnaast was er dagelijks een bijkomende ploeg van het interventiekorps van 15.00 uur tot 23.00 uur voor patrouilles tegen inbraken.
De hondenpatrouilles waren dagelijks aanwezig in het straatbeeld tussen 16.00 uur en 19.00 uur.
De federale politie te paard deed patrouilles tijdens het weekend en er is tweemaal per maand een bijkomende patrouille tijdens het weekend om patrouilles te doen voor de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) op de industriezone van Sint-Truiden.

Deze extra patrouilles werden ook uitgevoerd buiten het stadscentrum van Sint-Truiden, meer bepaald aan alle grotere winkelketens op de grotere wegen.
Op deze wijze werden er dagelijks drie extra ploegen ingezet. Bovendien voorzag de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken nog bijkomende ploegen, naast de reguliere werking, voor toezicht op de kerstmarkt en tijdens de openwinkeldagen.
Zie de tekst ‘Sint-Truiden is geen cowboystad!’ van 14 januari 2011 op deze website.

En de resultaten van ons specifiek integraal veiligheidsbeleid voor middenstanders, ondernemers, vrije beroepen en zelfstandigen mogen er zijn: het aantal winkeldiefstallen, dat de laatste jaren lichtjes aan de stijgen was, is in 2010 met 16% gedaald (van 149 winkeldiefstallen in 2009 naar 126 winkeldiefstallen in 2010).

Dames en heren
Beste vrienden

Maak van de gelegenheid gebruik om de kunst in ons politiehuis te bekijken.

Nog tot eind mei 2011 worden de schilderwerken van Marleen Becks (Marl) tentoongesteld.

Daarnaast kan u enkele permanente werken van Dion Tsekouras bezichtigen en de cartoons van de KA3-Club Limburgse Kartoenisten, die gebruikt worden in het kaartspel, nog altijd één van de meest gegeerde en gevraagde preventieve actiemiddelen van de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom -- Nieuwerkerken.
Zie de tekst ‘Nieuw kaartspel lokale politie Sint-Truiden - Gingelom Nieuwerkerken!’ van 30 januari 2010 op deze website.

Naar aanleiding van deze traditionele nieuwjaarsreceptie willen wij de zeer actieve bestuursleden van onze vriendenkring een klein geschenk aanbieden.

Bedankt voor uw aandacht en nog een prettige verderzetting van deze nieuwjaarsreceptie.

Hierover is ook een item verschenen in De Weekkrant van 2 februari 2011.