CD&V en Open VLD keuren de begroting 2011 af!

De meerderheidspartijen CD&V en Open VLD hebben de begroting en de eraan gekoppelde meerjarenplanning van 2011 afgekeurd.

“Louter om politieke redenen”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove, “want ik daag hen uit om technisch een andere, betere begroting op te stellen.”

 

“Zitten CD&V en Open VLD binnen of buiten de meerderheid?
Erin of eruit, afhankelijk van hoe het hen uitkomt.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

“Het is de eerste keer dat ik meemaak dat een begroting vooraf in de media al afgeschoten wordt (zie ‘Het Belang van Limburg’ van zaterdag 19 en zondag 20 maart 2011) vooraleer ze op de gemeenteraad is voorgesteld”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Voor mij nog maar eens een bewijs dat CD&V en Open VLD al lang een voorakkoord hebben om de stad Sint-Truiden te besturen na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012."

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale toelichting, die burgemeester Ludwig Vandenhove heeft gegeven tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 21 maart 2011 omtrent de begroting en de meerjarenplanning van 2011.

 

Begroting 2011

 

Technisch en realistisch

 

 

De begroting 2011 is eerder technisch (en minder politiek) en realistisch opgesteld als gevolg van de actuele politieke situatie in Sint-Truiden.
Zonder (een) verantwoordelijke(n) aan te duiden, is deze situatie nu éénmaal wat ze is.

Het gaat om een besparingsbegroting.

Alle mogelijkheden om een begroting 2011 en de daaraan gekoppelde meerjarenplanning op te stellen, zijn technisch onderzocht. Bovendien is in de schoot van het college van burgemeester en schepenen de begroting driemaal besproken in aanwezigheid van de financiële dienst en zijn er een aantal bilaterale politieke contacten geweest met de meerderheidspartijen. En zo hoort het: de begroting is een politiek document en moet besproken worden in het college van burgemeester en schepenen en is, zonder mijn verantwoordelijkheid te willen ontlopen, een document van de schepen van financiën (in dit geval burgemeester) en het voltallige college van burgemeester en schepenen. Daarom precies maken politieke partijen al dan niet deel uit van een meerderheid.
Is dit voldoende gebeurd?
Sommigen zullen zeggen van niet, maar ik denk dat ik binnen de strikte timing, die er was, alles gedaan heb wat kon.
Ik en vooral de financiële dienst hebben er alles aan gedaan om de vooropgestelde timing van de gemeenteraad van maandag 21 maart 2011 te halen en ik wil hen hier van harte voor bedanken.
De begroting 2012 zullen we opnieuw trachten te brengen in de maand januari tijdens een speciale gemeenteraadszitting.

De begroting is zo opgesteld dat er volgens bepaalde principes bespaard is en niet meer of minder in een bepaalde bevoegdheid (zoals bij de begroting 2010).
Zie de tekst ‘Truienaar slachtoffer van politieke afrekening!’ van 9 april 2010 op deze website.
Een stad moet nu éénmaal draaien en een college van burgemeester en schepenen moet de gemeente/de stad globaal bekijken en niet per bevoegdheid of per dienst.  
Alle schepenen en ik als burgemeester zullen ons beleid, zij het iets minder, kunnen verder zetten.
De uitdaging is inventief te zijn en met minder middelen hetzelfde of zelfs meer te doen.

 

 

De begroting en de meerjarenplanning zijn realistisch opgesteld, vertrekkende van de moeilijke financiële situatie waarin onze stad verkeert.

Politiek compromis

Ik hoop dat de opgestelde begroting een compromis kan zijn voor de verschillende politieke partijen.
Met de voorstellen van de meerderheidspartijen is zoveel mogelijk rekening gehouden, maar in een compromis moet iedereen water bij de wijn doen.
Voor alle duidelijkheid: met mijn lange politieke ervaring heb ik al heel wat federale en gemeentelijke begrotingen goedgekeurd waar ik het ook niet (volledig) mee eens was.
Een begroting is nu éénmaal een beleidsdocument waarin heel wat voorstellen vervat zitten, waarover het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad telkens nog eens apart moeten beraadslagen.

 

 

 

 

 

Gewone dienst

 

UITGAVEN

 

 

Personeel

 

 

We beginnen met de grootste uitgavenrubriek, met name het personeel met 39,49%.

 

 

Het aantal personeelsleden blijft grotendeels status quo en er worden geen nieuwe aanwervingen voorzien.
Gepensioneerde personeelsleden worden (in principe) niet vervangen.
Met de representatieve vakbondsorganisaties is in het kader van de invoering van het tijdsregistratiesysteem afgesproken dat het personeel 2 extra verlofdagen krijgt en dat er een nieuw personeelsorganogram zal uitgetekend worden door het managementteam dat voor het groot verlof door de gemeenteraad zou moeten goedgekeurd worden.

 

 

Op dit ogenblik (eind februari 2011) beschikt de stad Sint-Truiden over 352,5 voltijds equivalente personeelsleden (eind december 2010 waren het er 355).
Op 1 januari 1995, toen ik samen met de paarse coalitie aantrad, waren er dat 409,5.
Het geheugen is kort: wij hebben toen onmiddellijk een 20-tal personeelsleden afgedankt, die de CVP en VLD-meerderheid in het verkiezingsjaar 1994 hebben aangeworven.
Vanaf 2001 dient dit contigent verminderd te worden met 58 personeelsleden omwille van de politiehervorming (in het totaal 357 voltijds equivalente personeelsleden), in 2003 met 10 door de reorganisatie van het gemeentelijk onderwijs (de overgave van het gemeentelijk onderwijs aan GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en het vrij onderwijs)(in het totaal 347 voltijds equivalente personeelsleden).
Het is goed en objectief dat deze cijfers qua personeel bij de stad Sint -Truiden eens in hun juiste context geplaatst worden.
Deze cijfers zijn gebaseerd op aangifte van het 4e kwartaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de enige echte betrouwbare en sluitende bron.

 

 

Hetzelfde geldt voor de aanwervingen tijdens deze legislatuur vanaf 1 januari 2007.
Over de personeelsleden, die deze legislatuur zijn aangeworven, is voor 90% met unanimiteit in de schoot van het college van burgemeester en schepenen beslist. Bovendien zitten deze personeelsleden zeker niet in hoofdzaak bij bevoegdheden van de sp.a (bijvoorbeeld de jeugddienst, het stadsmagazijn en de sportdienst hebben heel wat minder personeelseden).
Als sp.a maken we daar geen punt van: een stad moet nu éénmaal draaien en een college van burgemeester en schepenen moet de gemeente/de stad globaal bekijken en niet per bevoegdheid of per dienst. Maar de waarheid heeft haar rechten en het is goed dat de tewerkstellingscijfers van de stad Sint-Truiden, ook qua recente aanwervingen, eens in de juiste context worden geplaatst.
Al deze cijfers zijn te verifiëren via de officiële verslagen van de colleges van burgemeester en schepenen.

 

 

Dit betekent dus dat het stadspersoneel in voltijds equivalenten, sedert ik begonnen ben als burgemeester vanaf 1 januari 1995, in aantallen (slechts) licht gestegen is in 16 jaar met 8 tot 355 eind december 2010 (eind maart zelfs gedaald tot 352,5). Nochtans verwacht de bevolking een steeds grotere dienstverlening vanuit de stad en liefst zo goedkoop mogelijk (of zelfs gratis!). Vandaar dat er heel wat taken bijgekomen zijn, zoals een uitgebreider afval-, groen- en milieubeleid, het plaatsen en ledigen van bladerbakken in de herfst, duurzaam beleid, erfgoed, uitgebreider groen- en milieubeleid, mobiliteit, zoals goedkoop openbaar vervoer, preventie, het uitbouwen van het toerisme en diverse culturele initiatieven (onder andere de Academiezaal), etc.

 

 

De dienstverlening aan de bevolking moet vooropstaan bij het te voeren personeelsbeleid, maar gemeenten en steden hebben daarnaast een rol op het vlak van de sociale tewerkstelling, met andere woorden, moeten bijzondere aandacht schenken aan die personen, die het moeilijk hebben om aan een job te geraken via het normale arbeidscircuit.
De stad Sint-Truiden speelt op dat vlak een voortrekkersrol in Limburg.
Het gaat hierbij om rechtstreeks bij de stad tewerkgesteld personeel en om projecten, die de stad (on)rechtstreeks ondersteunt.
Qua rechtstreekse tewerkstelling bij de stad gaat het in totaal om 26 voltijds equivalente personeelsleden (10 activa; 6 sociale maribel; 5 startbaners; 5 personen met een handicap).
Dit cijfer van 26 zit in het totale personeelsbestand. De tewerkstelling bij de stad Sint-Truiden is, ondanks de beperkte verhoging vanaf 1 januari 1995, dus ook een stuk socialer geworden.   

 

 

Uit de Dexia-studie, die jaarlijks een analyse maakt van de gemeentelijke financiën van alle Vlaamse steden, blijkt dat Sint-Truiden in verhouding (iets) meer personeel heeft dan gemeenten/steden, die tot dezelfde cluster behoren. Deze studie geeft echter een vertekend beeld, omdat er geen rekening gehouden wordt met de factor oppervlakte, die nochtans een belangrijke impact heeft op het aantal personeelsleden (bijvoorbeeld groenbeheer, wegenonderhoud, allerlei voorzieningen (speeltuinen; zalen; etc.), onderhoud openbaar domein, ijzel- en sneeuwbestrijding, etc.).
Ter illustratie slechts één cijfer: Sint-Truiden heeft 360 kilometer wegennet, gelijkaardige gemeenten/steden in Vlaanderen 161, respectievelijk in Limburg 209.
Naar de toekomst toe zou deze studie rekening moeten houden met de factor oppervlakte.
De resultaten voor Sint-Truiden, ook qua personeel, zouden er heel anders uitzien.
Conclusie: in tegenstelling tot wat sommigen zeggen, zijn de personeelskosten van de stad Sint-Truiden wel degelijk beheerst in mijn periode als burgemeester!
Uiteraard mag ons dit niet blind maken voor de personeelskosten met, ik herhaal het, 39,49% de belangrijkste uitgavenpost in de gewone dienst.

 

 

De personeelskosten stijgen in 2011 met 2,36 %.
Het aandeel van de absolute of procentuele personeelsuitgaven in de globale begroting/rekening wordt bepaald niet enkel door het aantal personeelsleden, maar ook door andere externe factoren waarop de stad Sint-Truiden geen enkele impact heeft.
Voor 2011 gaat het om:
-        de gefaseerde verdere aanpassing van de eindejaarstoelage;
-        de aanpassing organiek reglement van de vrijwillige brandweer;
-        het doorschuiven in de functionele loopbaan naar hogere weddeschalen;
-        de indexering van de wedden en lonen;
-        de verhoging met 2% van de patronale bijdrage van pensioenen van de statutairen.

 

 

Ter vergelijking vindt u hieronder de stijging gedurende de laatste vijf jaren (deze legislatuur):
-        2007: 3,69 %;
-        2008: 2,66 %;
-        2009: 4,47%;
-        2010: 1,02%.
Hieruit blijkt dat de personeelskosten dit jaar degelijk beheerst zijn.
Hierbij moet rekening gehouden worden met een indexaanpassing in de maand juni van dit jaar, die normaal veel later op het jaar voorzien was.
Zoals de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) terecht aanhaalt, blijft er door deze indexaanpassing, als gevolg van de stijgende inflatie, bijna niets meer over van de verhoging van het Gemeentefonds.
Met de stijgende energieprijzen komen gemeenten/steden zelfs niet toe met deze verhoging.

 

 

Belangrijk in dit verband is ook te vermelden dat de stad Sint-Truiden al sedert 2009 een soort ‘Zilverfonds’ (200.000 EUR) heeft aangelegd voor de contractuele personeelsleden (pas decretaal verplicht vanaf 2010).
Sinds 2010 voorzien we 3% van de bruto loonmassa, hoewel de meeste gemeenten/steden zich houden aan 1%, zoals het decreet voorschrijft.

 

 

Werkingskosten

 

 

Er is 15% bespaard op de werkingskosten van alle diensten over de gemiddelde begrotingscijfers voor 2010 en 2011 samen.
Alle diensten hebben een grote inspanning geleverd en 15% of meer bespaard, behalve deze waar het echt niet kon zonder de dienstverlening aan de burger (echt) in het gedrang te brengen (bijvoorbeeld burgerzaken en de gewestelijke brandweer).
In concreto resulteert dit in een daling van de werkingskosten met  4, 77%.
Bij de afsluiting van dit begrotingsontwerp, een viertal weken geleden, kon nog geen rekening gehouden worden met de nadien ‘opgedaagde’ stijging van de energieprijzen.
De hier voorziene cijfers zijn wel degelijk correct als gevolg van de tijdelijke sluiting van het zwembad en het aanbrengen van zonnepanelen op heel wat daken van stadsgebouwen.
Dit zal wellicht dienen opgevangen te worden via de eerstvolgende begrotingswijziging of via de begroting 2012, een probleem waarmee alle gemeenten zullen geconfronteerd worden.
Hetzelfde geldt voor de eerdere indexaanpassing dan normaal voorzien.

 

 

Deze ingreep betekent dat de diensten qua werkingskosten nu echt op ‘hun tandvlees zitten’ en dat hier nog verder op besparen ons luidop de vraag zal doen stellen of we bepaalde diensten al dan niet moeten afbouwen of afschaffen.
Ik ga hier verder nog op in.

 

 

Overdrachten

 

 

Ik citeer enkel de belangrijkste.

 

 

Aan de subsidies van de verenigingen is niet geraakt.

 

 

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) heeft mee een belangrijke bijdrage geleverd aan dit begrotingsresultaat, waarvoor ik hen van harte wil bedanken.
Oorspronkelijk was in de meerjarenplanning als gemeentelijke bijdrage 3.908.029 EUR voorzien.
Na overleg en zonder dat de burger, vooral, de sociaal zwakkeren dit zullen voelen, is dit teruggebracht tot 3.748.029EUR.

 

 

De gemeentelijke tussenkomst voor de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is goed onder controle.
Ten aanzien van 2002, het begin van de politiehervorming, is de gemeentelijke toelage gedaald van 4.275.935,44 EUR tot 3.407.905,00 EUR.
Dit gaat niet ten koste van de veiligheid van de burger.
Dus: minder financiële middelen vanuit de gemeenten Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en toch een goede werking, zoals binnen enkele weken weer zal blijken als de jaarverslagen 2010 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst bekendgemaakt worden.

 

 

De jaarlijkse bijdrage aan Limburg.net in de uitbatingskosten steeg van 2.030.664,92 EUR naar 2.075.713,85 EUR  of een stijging met 2,21%.

 

 

Voor de gemeentelijke vzw’s is getracht in dezelfde zin besparingsinspanningen te doen:
-        voor de vzw Villarte werd de gevraagde 225.000 EUR toelage teruggebracht tot 180.000 EUR, hetgeen nog steeds 10.000 meer is dan de contractueel toegezegde 170.000 EUR;
-        voor de vzw Trud’or werd de besparing op de gevraagde 225.000 EUR nog niet geconcretiseerd. De tweede toelage, die gelinkt is aan de gemeentebelasting terzake, werd (conform de afspraken) verminderd van 125.000 naar 119.000 EUR (als de belastingsontvangsten verminderen, dalen ook de subsidies);
-        de uiteindelijke stijging van de toelage aan de Programma vzw van het cultuurcentrum ‘de bogaard’ met 11,21% is te verklaren doordat heel wat werkingskosten vanaf 2011 ten laste worden genomen door deze vzw. Op het begrotingsvoorstel van de vzw met een stadstussenkomst van 285.000 EUR werd eveneens de 15%-regel toegepast en dit bedrag werd herleid tot 243.000 EUR.

 

 

 

ONTVANGSTEN

 

Aan de tarieven van de personenbelasting, onroerende voorheffing en van de voornaamste gemeentebelastingen werd niet gesleuteld.
Zonder in detail te treden, maar voor alle duidelijkheid, er is geen belastings- en/of lastenverhoging.

 

 

 

 

 

 

Buitengewone dienst

 

Het bedrag van de investeringsuitgaven binnen de buitengewone dienst (22.132.314,00 EUR) zit rond het gemiddelde cijfer gedurende deze legislatuur.
Ten opzichte van vorig jaar is er een daling met 0,12 %.
Ter vergelijking vindt u hieronder de daling/de stijging gedurende de laatste 5 jaar (deze legislatuur):
-        2007: -11,75 %;
-        2008: -  0,76 %;
-        2009: +29,02%;
-        2010: -14,32%;
-        2011: -  0,12%.
Budgettair belangrijker dan het programma van de buitengewone dienst is het via leningen te financieren gemeentelijk aandeel.
Voor 2011 bedraagt dit 11.700.000 EUR.
Er zal in 2011 hiervoor minder geleend moeten worden dan in de vorige jaren:
- in 2007 bedroeg dit te belenen gemeentelijk aandeel 11.600.000 EUR.
- in 2008: 14.100.000 EUR
- in 2009: 17.900.000 EUR
- in 2010: 14.500.000 EUR
Deze verlaging van dit te belenen aandeel werd mede mogelijk gemaakt door de uiteindelijke aanwending in buitengewone dienst van de Telenet-gelden ter waarde van 4.000.000 EUR.

 

 

Meerjarenplanning

 

De ministeriële omzendbrief schrijft voor dat de meerjarenplanning van de begroting tot en met 2013 moet lopen, maar deze van de stad Sint-Truiden loopt tot en met 2014.
Er zijn heel wat gemeenten en steden, die zich strikt aan deze omzendbrief houden en waar de meerjarenplanning maar tot en met 2013 gaat.

 

 

En wat de cijfers betreft, eindigen we in de buurt van een meerjarenplanning, die beter is dan waarmee ik steeds opnieuw begonnen ben als burgemeester.
De cijfers zijn duidelijk.
Het financieel plan 2000-2003 sloot af met een financiële toestand van 18.075 EUR, het plan 2006-2009 met 264.757 EUR en dit plan 2011-2014 wordt afgesloten met 535.770,78 EUR.

 

 

Onze bijzondere aandacht dient te gaan naar de, sinds enkele jaren, ingebouwde redeneringen, namelijk enerzijds de niet-vervanging van gepensioneerde personeelsleden ( voor 2012-2013-2014 werd in het plan rekening gehouden met 31 personeelsleden) en anderzijds de verhoopte dividenden vanaf 2013 van het windturbinepark, dat samen opgezet is met een aantal Vlaamse en Waalse gemeenten/steden (in 2013: 359.000 EUR; in 2014: 820.000 EUR; etc.).
De operatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) komt, dankzij de goede onderhandelingen bij de overgave van het stedelijk waterbedrijf, vanaf 2014 in onze buitengewone dienst terechtkomt.

 

 

Algemene financiële situatie gemeenten/steden

 

 

Hoewel wij met de stad Sint-Truiden in een ietwat specifieke situatie zitten, gezien de oppervlakte van ons grondgebied (zie hoger), bepaalde politieke keuzes, die in het verleden (niet) gebeurd zijn (bijvoorbeeld Academiezaal en cultureel centrum; het subtropisch zwembad) en de erfenis van het slachthuis, hebben alle Vlaamse en Limburgse gemeenten/steden het moeilijk om financieel rond te geraken.
De recente ‘noodkreet’ van de VVSG bevestigt dat.

 

 

Daar komt nog bovenop dat wij vaak ‘meevallers’ hadden bij de begroting (bijvoorbeeld dividenden Telenet, het Lokaal Pact, de inbreng van het patrimonium van het stedelijk slachthuis, etc.), die onze blijvende financiële problemen tijdelijk konden compenseren of camoufleren. Dit jaar is dit evenwel niet het geval.

 

 

Los van het structureel probleem van de gemeentefinanciën – de burger wil steeds een betere dienstverlening, maar wil er niet voor betalen – zijn er bijzondere omstandigheden, die de huidige situatie er zeker niet gemakkelijker op maken. Ik denk bijvoorbeeld aan de actuele hoge energieprijzen en al enkele jaren na mekaar de vroege en strenge winters met alle financiële problemen van dien (strooizout; extra materieel en personeel; kapotte wegen en verkeersborden; etc.).

 

 

Er zal structureel iets moeten gebeuren met de financiën van gemeenten/steden, zeker als de aangekondigde ‘interne Vlaamse staatshervorming’ doorgaat.
Ja, wij willen meer bevoegdheden, maar dan moet er geld tegenover staan!

 

 

De politieke gewoontes in Vlaanderen kennende zal dit hot politiek item doorgeschoven worden tot na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012. Er zijn echter niet veel keuzes: ofwel moeten er nieuwe, bijkomende inkomsten komen, ofwel moeten gemeenten/steden hun dienstverlening terugschroeven.
De politieke discussie over welke de basisdienstverlening gemeenten/steden moeten bieden, is al vaak gevoerd, maar tot echt veel resultaat heeft ze nog niet geleid.
Het is in die context dat ik openlijk de vraag durf stellen of de stad Sint-Truiden, net zoals alle gemeenten/steden, dezelfde dienstverlening en alle diensten kan aanhouden. Dit is ook een economisch, logische redenering: op een bepaald ogenblik kunnen het personeel en de werkingskosten zo sterk dalen dat een dienst niet meer werkbaar is.

 

 

Conclusie

 

 

 

 

Ik heb met alle opmerkingen van de meerderheidspartijen, die ik formeel gekregen heb, maar ook informeel gehoord heb en die ik soms via de media heb moeten vernemen, zoveel mogelijk rekening gehouden.
Natuurlijk kunnen we van idee verschillen over deze of gene individuele post, maar ik blijf erbij dat dit technisch, gezien de huidige politieke situatie in Sint-Truiden, de enige mogelijke begroting is.
Alle indicatoren van de begroting gaan in de goede richting, zoals ik het ook formeel en informeel gehoord en gelezen heb dat de CD&V en Open VLD dat wilden: het tekort van het eigen dienstjaar is kleiner dan de 2 vorige jaren, het bedrag van de investeringsuitgaven binnen de buitengewone dienst daalt, net zoals het te belenen bedrag, de personeelskosten stijgen minder dan de voorgaande jaren, dan nog als gevolg van externe factoren, de werkingskosten dalen meer dan ooit te voor, de overdrachten dalen, de spaarpot neemt toe, de af te lossen leningen nemen af en er is geen lastenverhoging.

 

Ik zou een oproep willen doen aan alle politieke partijen om het nodige gezond verstand aan de dag te leggen en deze begroting goed te keuren.
Natuurlijk kunnen we van idee verschillen over deze of gene individuele post, maar ik blijf erbij dat dit technisch, gezien de huidige politieke situatie in Sint-Truiden, de enige mogelijke begroting is.
Laten we zorgen dat het personeel verder kan uitbetaald worden, dat we eindelijk heel wat leveranciers kunnen betalen, die al maanden op hun geld wachten en vooral dat onze mooie stad Sint-Truiden verder bestuurd kan worden.

 

Wie nog een meer cijfermatige analyse wil ontvangen, kan een mail sturen naar burgemeester@sint-truiden.be.

 

 

Hierover is ook een item verschenen in Het Belang van Limburg van 19 en 22 maart 2011, Het Laatste Nieuws van 21 en 22 maart 2011, Het Nieuwsblad van 23 maart 2011 en TV Limburg (TVL) van 20, 21 en 22 maart 2011.