Cartoon: Stadsbestuur lanceert specifieke website naar aanleiding van hoorzittingen!

OF: hoe het concept 'integrale veiligheid' in Sint-Truiden nog verder wordt doorgetrokken!

Om de inwoners van Sint-Truiden inspraak te geven, organiseert het stadsbestuur in maart en april 2006 opnieuw een reeks hoorzittingen in de diverse deelgemeenten en wijken en in het stadscentrum. De inwoners kunnen dan al hun vragen en/of opmerkingen rechtstreeks aan het bestuur voorleggen.


Zowel de lokale
politie Sint-Truiden/> -/> Gingelom - Nieuwerkerken, als de stadsadministratie gebruiken eenzelfde indeling van wijken en buurten, gebaseerd op de Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS)-sectoren.

Niet alleen de hoorzittingen worden op basis hiervan georganiseerd, maar bijvoorbeeld ook de klachten en/of meldingen worden gegroepeerd volgens deze indeling en de wijkinspecteurs functioneren op die basis. Op deze manier kunnen we, vertrekkend van een gelijke basis, een globale aanpak op de verschillende beleidsdomeinen voeren en tegelijkertijd toch rekening houden met de specificiteit van deelgemeenten en wijken.

Deze wijk- en buurtgerichte aanpak vormt tevens de basis voor het beleid qua integrale veiligheidszorg, die het stadsbestuur van Sint-Truiden en de lokale
politie Sint-Truiden/> -/> Gingelom - Nieuwerkerken huldigen.
Deze aanpak geldt trouwens als voorbeeld voor gans België en Vlaanderen.

Integrale veiligheid betekent dat we er als overheid alles aan doen om 'de burger zich goed te laten voelen in de globale omgeving en zeker in de openbare ruimte'.

Alle inwoners kregen een brief in de bus waarbij een lijst met de diverse data en plaatsen van de hoorzittingen gevoegd werd.

De inwoners kunnen voorafgaand aan de hoorzitting in hun deelgemeente of wijk al een strookje invullen met hun vraag en/of opmerking, maar zij kunnen evenzeer op de avond van de hoorzitting zelf hun vraag en/of opmerking rechtstreeks aan de burgemeester en/of schepenen stellen/geven.

Alle vraagstellers, zowel diegenen die vooraf een vraag en/of opmerking stelden als diegenen die dit de avond zelf doen, ontvangen achteraf een verslag.

Sinds 1995 is het al de 5e keer (1997, 1999, 2001, 2003 en 2006) dat de huidige meerderheid algemene hoorzittingen organiseert. Op die manier wil het beleid de burgers zoveel mogelijk inspraak bieden.

Het is maar als er opmerkingen komen vanwege de bevolking dat hier ook daadwerkelijk rekening mee kan gehouden worden.

Naast deze algemene hoorzittingen worden er jaarlijks verschillende andere, specifieke hoorzittingen en/of informatievergaderingen georganiseerd, bijvoorbeeld naar aanleiding van bepaalde openbare werken etc. Bovendien zijn er ook de talrijke andere inspraak- en informatiekanalen, zoals adviesraden, informatieblad, meldingskaarten, de algemene website van de stad Sint-Truiden, specifieke websites (bijvoorbeeld rond ruimtelijke ordening, bloesemfeesten), etc.

Wij hopen dan ook dat de bewoners zoveel mogelijk naar de hoorzittingen komen om het bestuur te confronteren met vragen en/of opmerkingen.

De aanwezigen krijgen telkens een bundel met alle realisaties die de afgelopen 10 jaar in hun deelgemeente of wijk werden uitgevoerd.

Nieuw dit keer is dat er een website specifiek voor de hoorzittingen op touw werd gezet: www.hoorzittingensint-truiden.be.

Ook via een link op de startpagina van de website: www.sint-truiden.be kan u naar deze website surfen.

Inwoners, die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen op die manier de dag na de hoorzitting de realisaties in hun deelgemeente of wijk, raadplegen via internet.

Ook de verslagen van de verschillende hoorzittingen zullen op deze website worden geplaatst, zodat de vragen en opmerkingen van de burgers, én de antwoorden van de beleidsverantwoordelijken gemakkelijk raadpleegbaar zijn.

Ook in de toekomst worden de realisaties die nog volgen permanent bijgehouden op deze website zodat de gegevens steeds up-to-date blijven. De bevolking kan alzo zien wat het stadsbestuur in haar deelgemeente of wijk realiseert.

Deze website is ook weer een bijkomend middel in het concept ‘integrale veiligheid’ dat het stadsbestuur en de lokale
politie Sint-Truiden/> -/> Gingelom - Nieuwerkerken toepassen.

Uit de tot nu toe achter de rug zijnde hoorzittingen blijkt dat de bevolking in het algemeen tevreden is over het gevoerde beleid en dat er vooral individuele vragen, eerder dan beleidsvragen gesteld worden.

Hierbij is het belangrijk te stipuleren dat de overheid, de politiek, er is voor het algemeen belang en dat er moet getracht worden om dit maximaal te laten samenvallen met de individuele belangen van zoveel mogelijk burgers. Gezien het toenemend individualisme is dit laatste steeds moeilijker realiseerbaar.

De huidige bestuursploeg pleit voor een open en transparant beleid en het organiseren van hoorzittingen is een uitstekend middel om de beleidsverantwoordelijken rechtstreeks te confronteren met de bevolking omtrent het gevoerde beleid. Ook deze nieuwe website draagt zeker bij tot het open beleid dat deze bestuursmeerderheid voert.

Ludwig Vandenhove

burgemeester - senator

Tags: