Bezoeken van de wijkinspecteurs aan de 75-plussers kent groot succes!

Na een eerste evaluatie kan vastgesteld worden dat reeds de helft van de senioren een bezoek hebben gehad van de wijkinspecteur. De reacties van de 75-plussers zijn zeer positief. Op de eerste plaats zijn de meesten blij dat ze hun wijkinspecteur leren kennen, dat er iemand is waarbij ze steeds terecht kunnen. Tijdens het bezoek wordt ook een coördinatenkaart afgegeven van de wijkinspecteur.
De 75-plussers zijn ook zeer positief over de rookmelders.

Binnen de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken werd, op initiatief van burgemeester van Sint-Truiden
Ludwig Vandenhove/>, in het begin van dit jaar gestart met het bezoek van de 75-plussers.
In totaal zullen 534 75-plussers bezocht worden in Nieuwerkerken, 730 75-plussers in Gingelom en 3 300 75-plussers in Sint-Truiden.

De politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken besteedt al prioritair aandacht aan de wijkwerking. Immers, in het kader van de politiehervorming wordt vooropgesteld dat er 1 wijkinspecteur per 4 000 inwoners moet zijn. In de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken is dat 1 wijkinspecteur per 3 000 inwoners.

Met dit initiatief wil de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken precies die groep van de bevolking en van de senioren, die vaak het meest vereenzaamd is en die, ondanks alle informatie en voorlichting, hiervan verstoken blijft, bereiken. Bovendien wordt hiermee de lijn doorgetrokken dat wijkwerking zich niet enkel territoriaal situeert, maar ook naar specifieke inhoudelijke doelgroepen toe, zoals jeugd, senioren, middenstand, etc.

Buiten het traditionele 'praatje' besteedt de wijkinspecteur bijzondere aandacht aan mogelijke preventieve maatregelen qua veiligheid in het huis met al dan niet mogelijkheiden voor financiële tussenkomst vanuit de overheid. Aan de senior wordt ook uitgelegd dat er verschillende diensten en/of mogelijkheden bestaan om bepaalde klussen in het huis te laten uitvoeren. Immers, senioren zijn veel minder dan andere bevolkingsgroepen het slachtoffer van criminaliteit, ook al denken ze dat steeds (de zogeheten veiligheidsparadox). Ze worden echter wel vooral slachtoffer van ongevallen thuis omdat ze zelf nog bepaalde taken willen uitvoeren.

Als we bijvoorbeeld spreken over ouderen en veiligheid is de kans groot dat we ons vooral het beeld van een oudje dat van haar handtas wordt beroofd, voor de geest halen. In werkelijkheid gaat het echter veelal om de 85-jarige, die tegen elk advies in haar of zijn ramen wil zemen en daardoor zwaar valt.

In het kader van de integrale veiligheid overhandigt de wijkinspecteur ook andere nuttige informatie aan de betrokken senioren, zoals tips qua brandveiligheid, andere diensten waarop zij een beroep kunnen doen, tips qua valpreventie, etc.

In ditzelfde verband wordt ook aan alle 75-jarigen een gratis rookmelder gegeven.