Beleids- en begrotingstoelichting Justitie en Handhaving

“In de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 3 oktober 2023 stond de begrotingsuitvoering 2022 van Justitie en Handhaving op de agenda”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het gaat over de volgende officiële documenten: 
-ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering van het begrotingsjaar 2022;
-beleids- en begrotingstoelichting Justitie en Handhaving begrotingsuitvoering 2022;
-rekeningenrapport van het Rekenhof over 2022.

Ik stelde een aantal vragen aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

Ik citeer uit het document: “De drempels, die langgestraften ervaren bij het vrij gaan en vrij zijn, brengen we in kaart om zo de sleutels tot re-integratie en recidivebeperking wetenschappelijk te onderbouwen.”
Wanneer worden de resultaten verwacht? Blijkbaar in januari 2024.

Er zou meer gericht onderzoek gebeuren naar zedendelinquenten.
De eerste stappen zouden gezet worden voor een aparte behandeling in de gevangenis en voor de invoering van een consulent zedenfeiten, die de brug maakt in de behandeling binnen en buiten de muren.
Wat is de huidige stand van zaken van deze plannen? De minister heeft deze vraag niet beantwoord. Wel is ze er verder op ingegaan naar aanleiding van de vragen om uitleg van de collega’s Katrien Schryvers (cd&v) en Maaike De Vreese (N-VA) (1).

Opnieuw een citaat: “Ik liet in samenwerking met tien lokale overheden een proefproject opstarten waarin op basis van een geografische en sectorale analyse potentieel malafide ondernemingen op basis van de Graydonscore in kaart worden gebracht. Dit geeft de lokale overheid de mogelijkheid om hun controles gerichter uit te voeren, maar levert hen ook informatie, die zij bijvoorbeeld mee kunnen nemen bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag.”
In 2022 werd 108 000 euro voorzien voor dit proefproject dat in de loop van 2023 werd geëvalueerd.
Wat is de huidige stand van zaken? Wat zijn de volgende stappen? Weer geen antwoord van de minister.

Het moest allemaal heel snel gaan in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie met een lange agenda.
Uiteraard heeft dat te maken met het parlementair verlof, waarin het Vlaams Parlement niet samenkomt en er geen vragen om uitleg kunnen gesteld worden.
Allemaal te begrijpen, maar dit gaat nog maar eens ten koste van het werk van de democratische verkozen, uiteindelijk de wetgevende macht. Spijtig!”

___