Aanpak wateroverlast stad Sint-Truiden: waar is dat gecoördineerd beleid?

De CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid heeft gecommuniceerd dat ze een gecoördineerd driesporenbeleid gaat voeren tegen wateroverlast.

Waar is dat plan eigenlijk?”, vragen sp.a gemeenteraadsleden Filip Moers en Ludwig Vandenhove zich af.
“Het is positief dat er eindelijk een plan komt, maar dan moet het iets inhouden.
Wij hopen dat het echte plan -als dat er is - onderwerp van discussie zal zijn tijdens een raadscommissie.

In feite zou de stad Sint-Truiden een klimaatadaptatieplan moeten opmaken, waarbij een reeks concrete maatregelen worden uitgetekend tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.
Wateroverlast is daar één van, maar de toenemende hitteperiodes zijn dat evenzeer.
Heel wat gemeenten beschikken reeds over zo een globaal klimaatadaptatieplan, Sint-Truiden niet.
Het klimaatadaptatieplan zou concreet moeten vertaald zijn in de begroting en in de meerjarenplanning.

De essentie van de huidige voorstellen is blijkbaar een subsidie voor preventieve ingrepen bij gezinnen.
Dat is de wereld op zijn kop.
Wateroverlast moet structureel aangepakt worden aan de bron, zodat het water of de modder niet of minder aan of in de huizen terechtkomen. Zo hebben wij het altijd aangepakt, in nauwe samenwerking met de Watering, toen we deel uitmaakten van de meerderheid.
Wij hebben als sp.a niets tegen individuele subsidies (als er geld is!), maar geef dit dan om structurele ingrepen te betoelagen. Bijvoorbeeld om eigendommen te ontharden. Zo kan het nu dat iemand de omgeving rond haar/zijn eigendom helemaal verhard heeft en toch beroep zou doen op die subsidie van de stad.
Hetzelfde voor keermuren: daarmee wordt het probleem voor één woning opgelost, maar het globaal probleem verplaatst.

Er zijn ook heel wat concrete vragen rond de voorstellen, die nu gelanceerd zijn.
Hoeveel geld wordt ervoor uitgetrokken?
Het persbericht heeft het over striktere vergunningsvoorwaarden voor boomkwekerijen. Zitten plantages daar ook onder of bedoelen ze dat? En wat met landbouwpercelen, die al vaak voor water- en vooral modderoverlast gezorgd hebben en waar niet tegen opgetreden wordt?

Waar zijn de plannen voor gebieden, die al lang hadden moeten aangepakt worden en waarvoor er nu blijkbaar in dit zogeheten globale plan geen middelen worden voorzien.

Enkele voorbeelden:
-in juni 2019 waren er onder andere grote problemen in Groot Gelmen.
Het niet functioneren van een wachtbekken, waar plaatselijke inwoners vaak hadden over geklaagd, zou de oorzaak zijn.
Bijna een jaar later is er op het terrein nog niets gebeurd;
-eenzelfde situatie in Gelinden, waar bewoners in juni 2019 een noodkreet slaakten dat de pas uitgevoerde rioleringswerken meer problemen opleverden dan voor de werken. Ook daar is er nog niets concreets gebeurd;
- de problemen in Zepperen en Halmaal.
Al van bij het begin van de vorige legislatuur (2013!) horen we ‘we zijn ermee bezig’;
-de recente problemen in de Driewilgenstraat in Engelsmanshoven, waarbij het merendeel van de inwoners zelf moet opdraaien voor de aanpassingen van hun afvoer voor de gescheiden riolering in tegenstelling tot andere inwoners. Dergelijke investeringen zijn eveneens nuttig tegen wateroverlast.
Gaan de betrokken inwoners ook gebruik kunnen maken van deze subsidies als gevolg van deze onrechtvaardige beslissing?.

Hoe zit het met het handhavingsbeleid en het verbaliseren van burgers en landbouwers, die niets ondernemen (lusten voor hen, de lasten voor de gemeenschap)? Zo is er vorig jaar geen enkele proces verbaal opgesteld ondanks de wateroverlast in juni 2019. In een aantal gevallen is nochtans heel duidelijk wie de verantwoordelijken zijn.

Een echte aanpak van water- en modderoverlast veronderstelt geld, maar vooral een echt moedig en consequent beleid. Bijvoorbeeld verplicht onteigenen en handhaving.

Daar merken we niets van bij deze CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid.

Voor ons als sp.a zijn deze voorgestelde maatregelen louter aankondigingspolitiek en een goed nieuws show.”