‘OCAD- Klimaat’: ik ben voorstander

De federale regering wil een L’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAD) -Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, een zogeheten ‘OCAD-Klimaat’, oprichten.
De instelling moet focussen op het klimaat als een veiligheidskwestie en zal op een gelijkaardige manier gaan werken als nu het huidige OCAD tegen terreur.

De beslissing komt niets te vroeg”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Limburger Ignace Schops heeft in 2015 al gepleit voor zulke instelling na de klimaatconferentie in Parijs. (1)

Het volstaat om de recente zomer qua hitte en droogte te overschouwen. Bovendien is er de waterramp van vorig jaar in Wallonië, waarvan de gevolgen nog jaren van zullen moeten gedragen worden.
Het is precies na die calamiteit dat de oprichting van een OCAD voor het klimaat terecht in een stroomversnelling is gekomen.

Door risicoanalyses op alle beleidsniveaus en op de lange termijn te maken, kunnen de (inter)nationale veiligheidsgevolgen van de klimaatverandering beter beheerst worden voor de diverse bevolkingsgroepen en maatschappelijke sectoren.
Het moet gaan om een nationale en multidisciplinaire aanpak, beter zou nog zijn als het Europees zou kunnen. Maar er moet nu eenmaal ergens begonnen worden.
Het zou compleet onverstandig en irrealistisch zijn om hier eigen instellingen per gewest voor op te richten.
Het Overlegcomité tussen de diverse regeringen van ons land en het principe van samenwerkingsfederalisme moet een belangrijke rol spelen bij dit ‘OCAD-Klimaat’.

Het OCAD voor het klimaat dient op basis van alle mogelijke informatie en inlichtingen analyses te maken van de mogelijke (on)veiligheidsrisico’s.
In functie van die vaststellingen moeten er aanbevelingen gebeuren om klimaatrampen in alle aspecten zoveel mogelijk te beperken, liefst te vermijden. (2)

Het OCAD voor het klimaat moet iets concreets worden en moet echt ‘werken’, niets theoretisch.

De centrale doelstelling van 11.11.11 is wereldwijde klimaatrechtvaardigheid. (3)
De oprichting van een ‘OCAD-Klimaat’ ligt perfect in die lijn.

Ja, ik ben een grote voorstander van een ‘OCAD-Klimaat’.”