Begroting en meerjarenplanning stad Sint-Truiden: ziet er niet goed uit

“Dat is zacht uitgedrukt”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Dat bleek nog maar eens tijdens de gemeenteraad van dinsdag 20 december 2022 waar de begroting en de meerjarenplanning van de stad Sint-Truiden behandeld werd.

Wat zo ongeveer elke inwoner weet, die de gemeentepolitiek in onze stad een beetje volgt, is dat de financiële toestand er ronduit slecht uitziet”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
De laatste gemeenteraad van het jaar bevestigde dat nog maar eens.

Hieronder kan je een aantal beschouwingen vinden. (1)(2)

Bij het einde van de legislatuur in 2025 moet de zogeheten autofinancieringsmarge positief zijn, dat legt Vlaanderen op.
Het is duidelijk dat de huidige cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid kunstmatig zorgt voor dat positieve saldo van nauwelijks 7 218 euro in 2025. Voor 2022 bedraagt dat bijvoorbeeld nog -2 912 785 en -3 261 783 (negatief!).
Het beperkte positieve resultaat in 2025 kan enkel bereikt worden door de geplande ontvangsten kunstmatig te verhogen en de geplande uitgaven kunstmatig te verlagen.

Net zoals in andere gemeenten, wordt de stad Sint-Truiden dit jaar geconfronteerd met een sterke stijging van de energiekosten door de algemene inflatie en van de lonen en wedden van het personeel als gevolg van de indexering.
Voor alle duidelijkheid: het is positief dat wij in België het systeem van de automatische loonindexering kennen.
Het is de beste garantie om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende inflatie en een structurele oplossing tegen (mogelijke) kansarmoede.

Welke posten vallen op bij de uitgaven?

De verhoogde bijdrage voor de uitbating van het zwembad samen met de private partner LAGO.
Wij hebben daar als VOORUIT op gewezen toen de beslissing genomen werd voor deze investering.
Dit zwembad zal jaren blijven wegen op de stadsfinanciën, het is één van de structurele problemen.
Ik heb nog nooit een privaat-publieke samenwerking (PPS) gezien waar de overheidspartner goed uitkomt, dit project bevestigt dit andermaal.
Het is een illusie om te geloven dat een private firma iets doet ‘voor de schone ogen’ van een lokale overheid. Maar blijkbaar besefte het cd&-Open Vld-bestuur dat niet tijdens de vorige legislatuur.

Opvallend blijft de sponsoroveréénkomst met de Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging (KSTVV).
In de wandelgangen was te horen dat het contract zou opgezegd worden, maar blijkbaar niet.
In feite niet te verantwoorden dat een stad met zulke slechte financiën een dergelijke uitgave doet voor één vereniging. (3)

Er zijn de Autonome Gemeente Bedrijven (AGB’s), die een enorme last voor jaren op de begroting leggen.
Dat geldt vooral voor het AGB voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden (AGOST) dat virtueel failliet is.
Recent is er nog maar eens een lening van 2 miljoen euro toegekend aan AGOST vanuit de stad Sint-Truiden, terug te betalen over een termijn van 5 jaar. En dan is er nog Truparc: het is geen taak voor een stad om ondergrondse parkings uit te baten, dat is een verantwoordelijkheid van de private sector. Ook deze beslissingen zullen jaren op de begroting van de stad Sint-Truiden wegen. (4)
Wij willen als VOORUIT die AGB’s saneren en de bevoegdheden opnieuw zoveel mogelijk onder de rechtstreekse bevoegdheid van de stad Sint-Truiden brengen.
AGB’s hebben in feite de bedoeling Belasting over Toegevoegde Waarde (BTW) te kunnen recupereren van de federale overheid. Dus wat we langs de ene kant - de gemeente - krijgen en/of niet moeten betalen, is ten koste van de inkomsten van de federale overheid, die het dan op een andere manier proberen te recupereren van de bevolking.

Wat valt op bij de inkomsten?

De huidige cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid rekent zich rijk via een lange lijst van verkopen van eigendommen, die nooit binnen de termijn van de meerjarenplanning kunnen gerealiseerd worden. Bovendien betekent de verkoop van eigendommen een verarming voor de stad.
Vorig jaar werd de begroting nog geschorst door de Gouverneur, omdat de stad geen duidelijkheid gaf over waar de inkomsten vandaan kwamen.
De stad werd toen verplicht om de schattingen van de te verkopen percelen bij te brengen. En nu zijn er drie lijsten bijgekomen, waar opnieuw geen schattingsverslagen bijgevoegd zijn.
Wat zal de Gouverneur nu doen?  

Er wordt een nieuwe belasting op masten en pylonen ingevoerd voor een bedrag van 500 000 euro.
Met VOORUIT zijn we daarmee akkoord, maar hoe zeker is het dat dat bedrag kan geïnd worden?
De ervaring leert bij andere gemeenten dat de betrokken maatschappijen er alles aan doen om deze belastingen niet te moeten betalen en ertegen juridisch procederen.
Schrijf dat bedrag dan niet in de begroting als zekerheid dat het binnenkomt.

Zal de stad er nu eindelijk in slagen om de belastingen op de eroshuizen te innen?
Ik vrees andermaal van niet. (5)

Er worden eveneens bedragen ingeschreven om minder bedrijfsvoorheffing te moeten betalen onder het systeem van ploegenarbeid. Waarom zou er nu ineens meer ploegenarbeid bij de stad Sint-Truiden zijn?

Nog twee opmerkelijke vaststellingen.
Ten eerste worden heel wat projecten naar achter verschoven.
Goed voor de financiële toestand, want anders zou het nog erger zijn. Maar dat betekent dat heel wat projecten, die de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid al met veel lawaai hebben voorgesteld in de pers niet zullen doorgaan.
Ten tweede bedraagt de geconsolideerde schuld eind 2022 130 849 379, 25 euro of om en bij de 3 220 euro per inwoner, ongeacht de leeftijd.
Daarmee zullen we waarschijnlijk ruim aan de top in Limburg blijven staan. (6)

Benieuwd hoe de Gouverneur over deze situatie zal oordelen nu de stad Sint-Truiden onder verhoogd toezicht staat. (7)

Eén zaak staat vast: wie na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024 de meerderheid uitmaakt in Sint-Truiden zal alleen al maar met de financiële toestand de handen meer dan vol hebben.”

  • (1)Intern document stad Sint-Truiden, gemeenteraadscommissie van dinsdag 13 december 2022.
  • (2)Tussenkomst VOORUIT fractieleider Gert Stas gemeenteraad van dinsdag 20 december 2022.
  • Foto: Shutterstock.com.