Veiligheidsonderwijs: samenwerking met het regulier onderwijs

“Er is al jaren sprake van het nauwer aansluiten van het veiligheidsonderwijs op het reguliere onderwijscircuit. Ik pleit daar ook al lang voor", zegt politieraadslid van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken Ludwig Vandenhove.

“Hiermee zouden België en de gemeenschappen/gewesten inspelen op het zogeheten Bologna-akkoord van de Europese Unie (EU).
Het zou een verdere professionalisering van het brandweer- en het politieonderwijs en het onderwijs qua geneeskundige hulp mogelijk maken.

Ook deze legislatuur had voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon plannen in die richting wat specifiek het politieonderwijs betreft. Maar vermits hieromtrent niets in het Vlaams regeerakkoord stond, is dat er uiteindelijk niet van gekomen.

Belangrijk is dat dit principe wordt opgenomen in het volgende Vlaamse regeerakkoord en dat er een samenwerkingsakkoord wordt gesloten tussen federaal en de gemeenschappen inzake de concrete realisaties op het terrein.
Het veiligheidsonderwijs is nu (hoofzakelijk) nog een federale aangelegenheid en wordt gedoceerd aan (hoofdzakelijk) provinciale instellingen. Dat kan perfect zo blijven met een goed samenwerkingsakkoord, dus zonder staatshervorming of grondwetswijziging. Dit samenwerkingsakkoord kan toch niet moeilijk zijn als ik hoor hoe hier nu over gesproken wordt qua aanpak van de klimaatproblematiek. Immers, geen wijziging van de grondwet zeggen de tegenstanders, wel een goed samenwerkingsakkoord. (1)

Hoe zou dergelijk model er concreet kunnen uitzien?
Algemene en technische vakken zouden kunnen gedoceerd worden via hogescholen en/of Hoger Beroeps Opleidingen (HBO 5).
Het PLOT zou daarvoor kunnen samenwerken met de Hogeschool PXL.
Specifieke, technische opleidingen zouden bij de provinciale veiligheidsscholen blijven.
Dezelfde opsplitsing zou gelden voor bijscholingen en navormingen.
Er zou één veiligheidsschool per provincie moeten blijven bestaan, die zich kunnen specialiseren in bepaalde disciplines. Dus samenwerken tussen de provinciale veiligehdsischolen, niet fusioneren en dus ook een toekomst voor het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT).
Eventueel zou hetzelfde kunnen gebeuren met bepaalde militaire opleidingen, maar om het niet te moeilijk te maken, zou ik dat voorlopig buiten beschouwing laten.

Welke zijn de randvoorwaarden?
De provinciale veiligheidsscholen moeten blijven bestaan en voldoende financiering krijgen vanuit de federale overheid en de provincies. De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse zaken moet dan wel de aangegane financiële engagementen nakomen in plaats van er elk jaar op te besparen. Er moeten eveneens Vlaamse middelen uitgetrokken worden voor de opleidingen, die via het reguliere circuit gebeuren. Uiteraard moeten de provincies blijven bestaan in deze constellatie.
Voor de huidige lesgevers aan de veiligheidsscholen moet er een afstemming gebeuren qua diploma"s en verloning met de docenten aan de hogescholen en de HBO 5-instellingen.
Hier moet eventueel een voldoende lange overgangsperiode voorzien worden.
Er moet een vlotte doorstroming mogelijk zijn tussen de algemene onderwijsinstellingen en de specifieke veiligheidsscholen.

Brandweer, politie en ambulancepersoneel verdienen een goede en professionele opleiding en wat mij betreft, blijft dit een basistaak van de overheid. De privé -sector kan wel ingeschakeld worden voor bijvoorbeeld specifieke, technische oplossingen.

Het is één van de dossiers waar ik werk wil van maken, mocht ik verkozen worden voor het Vlaams parlement op zondag 26 mei 2019."

Foto: Mapio.net