‘Vlaams UNIA’: wat een onzin!

De Vlaamse regering wil absoluut doorzetten met de oprichting van een ‘Vlaams UNIA’.
Het staat in het regeerakkoord op expliciete vraag van de N-VA.

UNIA, het Inter Federaal Gelijke Kansencentrum, is een onafhankelijke openbare instelling, die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert in België (1)”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“UNIA is de opvolger van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR), ook wel het Centrum Leman genoemd naar de eerste directeur Johan Leman.

Objectief gezien is het een absurd idee om in België, uiteindelijk toch een klein land, een dubbele organisatie te voorzien in de strijd tegen discriminatie en pro gelijke kansen.
Het kan de onduidelijkheid voor de burger alleen maar doen toenemen.
Waarom UNIA niet laten functioneren voor gans België en voor de twee gemeenschappen en de drie gewesten samen, zoals het tot nu toe is gebeurd?

Er wordt momenteel gewerkt aan een Vlaams UNIA.
De enige reden is een louter politieke reden: het staat in het Vlaamse regeerakkoord op uitdrukkelijke vraag van de N-VA.
Is het misschien een overblijfsel van de onderhandelingen, die de N-VA met het oog op een Vlaamse regering gevoerd heeft met het Vlaams Belang?
Blijkbaar vinden de N-VA en het Vlaams Belang UNIA te links, te progressief, te politiek activistisch, zeker als het over racistische aangelegenheden gaat.

De situatie gaat zijn dat er naast UNIA een Vlaams UNIA komt. Tel daar nog eens bij dat er een inmiddels ook een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM) is. (2) En dan is er nog het (Vlaams) Hannah Arendt Instituut dat wil inspelen en (mee)werken aan een stabiele samenleving, waarin iedereen zich betrokken voelt.
Dat gebeurt vooral door de wetenschappelijke kennis over diversiteit, stedelijkheid en burgerschap te verbinden met inzichten en ervaringen van beleidsmakers, organisaties en burgers. (3)

Op zich allemaal waardevolle instellingen en organisaties, maar zou het niet beter zijn als daar meer samenhang zou tussen zijn? En samenhang begint met zeker geen nieuwe instellingen op te richten.
Het zou het alleszins voor de gemiddelde en zelfs voor de geïnteresseerde burger duidelijker maken.
Hoe zullen deze instellingen zich tot elkaar verhouden?
Komen er samenwerkingsovereenkomsten?

En dan nu nog een eigen Vlaams UNIA.
Zijn gelijke kansen, discriminatie, mensenrechten niet bij uitstek universele thema’s waar zelfs een eerder internationale benadering past en zeker geen eigen Vlaamse aanpak?

De oprichting van een eigen Vlaams UNIA roept heel wat vragen op bij belangen- en middenveldorganisaties en internationale instellingen, zoals de Verenigde Naties (VN) en de Europese Commissie (EC).
Het is tekenend dat de oprichting van deze nieuwe instelling ingeschreven is in het Vlaams regeerakkoord zonder UNIA vooraf te evalueren of te betrekken bij deze beslissing.

In de conceptnota van de Vlaamse regering kiest Vlaanderen voor een orgaan met een bredere opdracht dan UNIA, waarbij het bevorderen van gelijkheid en het bestrijden van discriminatie zouden worden geïntegreerd in een zogenaamde ‘Vlaamse mensenrechteninstelling’.
Alleszins zou dit nieuwe orgaan geen achteruitgang van de mensenrechten in Vlaanderen mogen betekenen.
Het zal het voor de burger nodeloos complex maken, zoals in het geval van discriminatie in domeinen waar het federale en het Vlaamse niveau erg vervlochten zijn (bijvoorbeeld de arbeidsmarkt) of in Brussel.
Gaat heel deze situatie precies niet leiden tot een vermindering van de bescherming van personen, die er net het meest nood aan hebben?
Personen met een handicap zullen hun ondersteuning zien wegvallen bij de voorbereiding van hun zaak voor de rechtbank en tijdens de rechtszaak.
Hoeveel middelen zal het Vlaams UNIA krijgen om de taken in te vullen en uit te voeren? (4)

Dus nog heel wat vragen. En dat net op een ogenblik dat precies de gezondheidscrisis als gevolg van Corona aangetoond heeft dat er meer zou moeten samengewerkt worden in België in plaats van steeds maar meer afzonderlijke instanties op te richten.
Arme Vlaamse regering van N-VA-CD&V en Open Vld!”