Veiligheidsavonden (voorlopig) voorbij

Ludwig tijdens de infoavonden

De afgelopen weken werden vanuit Curieus Limburg informatieavonden rond "Voelt u zich veilig in uw gemeente?" georganiseerd in Lommel, Beringen en Kortessem.

Spreker was Ludwig Vandenhove.

Hieronder kunt u de leidraad vinden, die hij gebruikte bij de zijn toelichting.

Wie nog een info-avond wil organiseren, kan e-mailen naar peter.driesen@curieus.be of ludwig.vandenhove@limburg.be.

Foto's: facebook bij Beringen en Kortessem.


Leidraad bij toelichting

Voelt u zich veilig in uw gemeente?

 1. Opzet avond
  • Vertrekken vanuit situatie Lommel.
  • Van daaruit een aantal algemene conclusies trekken.
  • Vertrekken vanuit vragen publiek.
  • Uieraard niet volledig.
    
 2. Geen Socialistisch thema?
  • Niet akkoord. Bovendien liggen de burgers er wakker van, dus moet de politiek ermee bezig zijn.
  • Moet ook sociaal zijn, gelijke kansen. Vandaar opletten met privatisering.
    
 3. De maatschappij evolueert, het veiligheidsthema moet mee evolueren (bijvoorbeeld terroristische dreigingen).
  "Champetter" van vroeger.
  Ook voor politie levenslang leren.
   
 4. Cijfers
  • www.provincielimburg.be (kaarten en cijfers).
  • Lommel is veilig. Wel grenscriminaliteit (specifieke kenmerken).
  • Sterke daling geregistreerde misdrijven tussen 2009 en 2017.
  • Algemene evolutie in België en zeker Vlaanderen.
  • Permanente en transparante cijfers zijn belangrijk voor de objectieve veiligheid, maar ook voor het subjectieve veiligheidsgevoel ( bijvoorbeeld inbraken erger dan blijkt dat er een zware gangster in uw buurt woont).
   OPEN communicatie, ook rond asielzoekers.
   Mijn wetsvoorstel, nooit wet geworden in verband met de veiligheidscijfers.
  • Subjectief: zie situatie asielzoekers op het Parelstrand.
  • Cijfers op website/Jaarverslag: zie lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.
    
 5. Fusies politiezones
  • Zie artikel Het Belang van Limburg van dinsdag 26 maart 2019 "Grote politiefusie in de maak in Noordwest-Limburg".
   Lommel is daarbij.
   Studieopdracht gouverneur Herman Reynders.
  • Verschillende visies.
   Voorstanders: betere, kwalitatievere werking, specialisaties, aanpak synthetische drugs, aanpak motorbendes, goedkoper.
   Tegenstanders: voordelen nooit bewezen, niet goedkoper (zie buitenlandse voorbeelden bij fusies gemeenten), geen fusie, wel samenwerking, verder van de burger af, weer minder zeggenschap burgemeester en gemeente-/politieraad, nieuwe rijkswacht.
  • Politieke fusies, zie de gemeenten.
   Poging van de CD&V om de positie in Limburg te versterken.
  • Sommige taken behoren niet tot de taak van de politie (bijvoorbeeld controle op horecazaken, die klanten weigeren; controle op roken in een auto met kinderen).
    
 6. Sp.a programma voor de verkiezingen van 26 mei 2019
  • Zekerheid op een overheid die beschermt. Voor iedereen.
  • Is zeer breed opgevat, we beperken ons hier tot de echte politiewerking.
   1. Zekerheid op bescherming
    Veiligheid is een universeel basisrecht, de eerste taak van een overheid is dan ook de veiligheid van de burgers te garanderen.
    Sp.a pleit om het tekort aan politiemensen (1 610 federaal, 2 097 lokaal) weg te werken. Dus 4 000 aanwervingen: probleem zijn ze beschikbar op de arbeidsmarkt?
    Een correct financieringsmodel en een optimale inzet van personeel en middelen dringt zich op.
   2. Een integrale aanpak: zich veilig voelen in alle omstandigheden en op alle plaatsen (bijvoorbeeld een propere openbare ruimte).
    Nabijheidspolitie en de wijkwerking zijn de uitgangspunten. Dit moet dan ook beloond worden in het nieuwe financieringsmodel.
    Sp.a vermeerdert het vast percentage van wijkagenten, die wonen in de gemeente waar ze werken.
    Dit percentage drijven we stelselmatig op en brengen we in rekening voor de federale toelage aan de betrokken politiezone.
    De wijkwerking wordt beter omlijnd, zodat ze effectief wijkwerking blijft en niet te pas en te onpas als reserve wordt gebruikt. We werken het verschil instatuten weg, zodat wie voor de gemeenschapsdiensten werkt, ook kan worden ingezet als ogen en oren op het terrein.
  • De basis is gemeenschapsgerichte politiezorg met voldoende aandacht, middelen en mensen voor de wijkwerking.
   De Katholieke Universiteit Leuven (KUL), die de politiecapaciteit en –ondersteuning voor elke gemeente bepaalt, moet worden herzien.
   De federale dotatie zal gekoppeld worden aan schaalvergroting van politiezones.
   Sp.a zal daarmee voorzien in de nodige ondersteuning en begeleiding om op maat in schaalvergroting te kunnen treden. Ook de organisatie van de hulpverleningszones wordt daarbij herzien.

   Lokale rekrutering door elk gemeentebestuur moet mogelijk worden.

   Om die rekrutering te vervolmaken, hebben we nood aan een professioneel politieonderwijs.
   Het politieonderwijs en bij uitbreiding het veiligheidsonderwijs moet nauwer aansluiten op het reguliere onderwijs.
   Politiescholen moeten instaan voor de technische, specifieke opleidingen.

   Performante inlichtingendiensten.
   Niet tegengesteld?

   Robuuste cyberverdediging.

   Preventieve en repressieve aanpak van radicalisering.
    

  • Een gecontroleerd humaan asiel- en migratiebeleid.
  • Garantie op toegankelijke, betaalbare en efficiënte justitie voor iedereen.
  • Buitenlands beleid voor orde in een chaotische wereld.
  • Ontwikkelingssamenwerking tegen ongelijkheid in de wereld.
  • Veiligheid is meer dan defensie en defensie is meer dan veiligheid.
    
 7. Veiligheid is een basistaak van de overheid
  Consequentie: veiligheid is bij uitstek een taak van de overheid, de privé kan enkel aanvullend werken. Toch zijn er steeds grotere privatiseringstendensen.
  Voorbeelden: inschakelen private firma’s voor bewakingsopdrachten; parkeerbeleid; geïnterneerden; gevangenissen; zelf opvang daklozen.
  Kan nooit goedkoper zijn voor dezelfde kwaliteit.
  Uitgangspunten:
  • democratische controle;
  • iedereen heeft recht op dezelfde bescherming, arm en rijk (gelijke kansen).
    
 8. Privacy
  Komt steeds meer onder druk zonder dat we ons daar bewust van zijn.
  Firma’s willen steeds maar meer data verzamelen, dat zijn het nieuwe goud.
  Onveilig gevoel?
   
 9. Politiewerk is mensenwerk
  Techniek, innovatie zijn hulpmiddelen, kunnen mensen nooit vervangen.
  Camera’s zijn oorspronkelijk preventief ingeschakeld, om criminaliteit te voorkomen, niet om zaken sneller op te lossen. Daarvoor kunnen ze nochtans dienen.
  Smarts-Cities, in Limburg zie NutshoudersMaatschappij (NUHMA) en Smart Region Limburg (s-LIM).
   
 10. Buurtinformatienetwerken, whats-app-groepen
  Beter goede buren!
   
 11. Terrorisme
  Ook hiervoor zijn ogen en oren belangrijk, dus de wijkagent.
  Door de terrorismedreiging gedurende de laatste jaren zijn andere taken verwaarloosd (‘achter elke hoek staat een terrorist’).
  Is er een verband tussen radicalisering en te weinig politie op straat, in buurten, in wijken? In mijn visie duidelijk wel.
   
 12. Veiligheid moet federaal blijven
  Veiligheidsketen: preventie, optreden, nazorg. Maar er zijn al heel wat bevoegdheden, die met integrale veiligheid te maken hebben Vlaams.
  Niet akkoord met N-VA voor federalisering, zelf defensie!
   
 13. Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
  Lik op stuk-beleid mogelijk, maar niet overdrijven in de toepassing.

Ludwig
donderdag 4 april 2019