Geen mega-varkens- en kippenstallen meer in Limburg

"Mega-varkens- en kippenstallen zijn niet meer van deze tijd", zegt sp.a provincieraadslid en voormalig Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.
"De éne klimaatmars na de andere en zulke exploitaties niet fundamenteel in twijfel trekken, kan niet.

Zo is er momenteel een aanvraag lopende voor de exploitatie van 177 000 slachtkippen in Kortessem, waartegen er om en bij de 800 bezwaren zijn.
Moedig van de betrokken inwoners.
De Limburgse deputatie moet hier uiteindelijk over beslissen, de gemeente Kortessem stelt een aantal bijkomende voorwaarden. (1)

Uiteraard moet elke aanvraag voor een omgevingsvergunning per dossier beoordeeld worden, maar het is ook dringend noodzakelijk dat er hier rond een Vlaams en/of Limburgs standpunt ingenomen wordt. Het blijkt immers dat het vaak om Nederlandse bedrijven gaat, die omwille van beperkingen, die daar opgelegd worden naar Vlaanderen, in dit geval Limburg, willen verhuizen.

Vorig jaar in de zomerperiode heb ik nog een dergelijk Nederlands varkensbedrijf geweigerd in Halen (TOP HALEN bvba). In 2016 had ik ook al een gelijkaardige aanvraag geweigerd.
De redenen? De grootschaligheid en de overlast (geuroverlast; mobiliteitsproblemen, etc.).

De Limburgse deputatie moet dringend een initiatief nemen om met de Nederlandse collega's, zeker uit Noord-Brabant, rond de tafel gaan te zitten om een kader te scheppen hoe deze problematiek van verhuizingen kan aangepakt worden. Bovendien moet er bij Vlaanderen- minister Joke Schauvliege - op aangedrongen worden dat de wetgeving even streng wordt zoals in Nederland.
Tenminste indien ze dan niet beslissingen van de lagere overheden (gemeente; provincie) naast zich neerlegt. (2)
Decretaal zou rekening gehouden moeten worden met het aspect leefmilieu, maar evenzeer met de volksgezondheid.
Wat dat laatste betreft, staat Nederland een stuk verder.

We moeten consequent zijn.
Praten over een kleinschaligere, duurzame en meer diervriendelijke landbouw, waar wij als sp.a naartoe willen, volstaat niet, we moeten er tevens naar handelen.
Dergelijke grootschalige landbouwbedrijven horen in zo een beleid niet thuis.

En wat zegt de Boerenbond (BB)?
Uiteindelijk betekenen dat soort exploitaties concurrentie voor de kleinere Vlaamse en Limburgse landbouwers, die door de BB zouden moeten verdedigd worden. Maar niets daarvan.
Het interview van mijn vroegere (en goede) collega-gedeputeerde Inge Moors in het nieuws van Televisie Limburg (TVL) op maandag 27 januari 2019 was kenmerkend in dat verband.
Iedereen weet dat Inge als CD&V'er nauw gelieerd is met de BB.

Wat ik nog erger vind, is dat gedeputeerde Inge Moors nu exclusief bevoegd is voor het afleveren van omgevingsvergunningen.
Is dat niet de kat bij de melk zetten?

Tijdens de vorige deputatie was zij bevoegd voor het aspect ruimtelijke ordening, ik als gedeputeerde van Leefmilieu voor het aspect leefmilieu.
Dat evenwicht is nu weg."

 

 

Tags: