Vraag naar burenbemiddeling blijft

Sinds een viertal jaren kunnen de inwoners van de stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken, die een conflict hebben met hun buren, gratis terecht bij de dienst burenbemiddeling in het politiehuis, Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden.

De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was de eerste in Limburg, die een project burenbemiddeling opzette.
Zie onder andere de tekst ‘Studiedag over burenbemiddeling: groot succes!’ van 28 mei 2008 op deze website.

 

Burenbemiddeling is een methodiek om conflicten tussen buren trachten aan te pakken.
Een (vrijwillige) bemiddelaar brengt buren samen voor een gesprek en ziet erop toe dat elke partij de kans krijgt om haar/zijn frustraties en emoties te verwoorden en haar/zijn verwachtingen aan de tegenpartij te expliciteren. Zo kan vermeden worden dat conflicten escaleren en wordt de communicatie en het leefklimaat in de hele buurt verbeterd.

 

 

Burgemeester en voorzitter van het politiecollege en de politieraad Ludwig Vandenhove: “Uit de jaarlijkse evaluaties blijkt dat er daadwerkelijk een behoefte is aan de dienst burenbemiddeling.
In 2009 en 2010 werden er respectievelijk 102 en 96 dossiers aangemeld bij de dienst.
In 2011 werd deze trend voortgezet en werd er 103 keer beroep gedaan op de dienst burenbemiddeling.
Ook in andere gemeenten/steden en politiezones neemt de burenbemiddeling toe (‘Burenruzies eindigen almaar vaker bij de bemiddelaar’, De Morgen, 18 februari 2012, p. 10).

 

 


Legende:
Blauw: 69% opgelost
Oranje: 15% niet opgelost
Roos: 16% afgewezen

 

 

67 conflicten kwamen uit Sint-Truiden (centrum en deelgemeenten samen), 21 uit Gingelom en 15 uit Nieuwerkerken.
In 72 dossiers werd met succes bemiddeld, in 15 gevallen kwamen de partijen niet tot een overeenkomst en 16 dossiers werden afgewezen (of doorverwezen).
In 2011 werd, net als de voorgaande jaren, vooral bemiddeld in conflicten rond pesterijen (34), geluidshinder (26) en beplanting (25).
In mindere mate betrof het conflicten rond geurhinder en eigendomssituaties.
De meeste (62) dossiers werden door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken doorverwezen naar de dienst burenbemiddeling.
36 keer zette de burger zelf de stap en 5 keer werd een conflict doorverwezen door een stadsdienst.

 

 


Legende
Blauw: Sint-Truiden
Groen: Gingelom
Roos: Nieuwerkerken
Oranje: niet binnen politiezone (PZ)

 

 

“Burenbemiddeling is voor mij een essentieel onderdeel van de globale veiligheidsketen. Daarom investeert de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken er personeel en middelen in en behoort burenbemiddeling tot ons integraal veiligheidsbeleid.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

“Meer en meer gemeenten en steden en politiezones zien het nut in van deze dienstverlening, want er ontstaan steeds meer diensten voor burenbemiddeling.
Voor mij hoort een dienst burenbemiddeling beleidsmatig thuis onder de lokale politie, zoals het in onze zone het geval is, en niet onder een gemeente of stad, zoals op sommige plaatsen.

 

 

 

 

Kan burenbemiddeling alles oplossen?
Neen, als burgers elkaar echt niet willen begrijpen of geen (gezond) verstand willen gebruiken, zijn bepaalde zaken nu éénmaal niet oplosbaar.
Het is alleen een bijkomend middel, buiten de politie en het (vrede)gerecht, dat ter beschikking staat van de burger.
Als ‘burgervader’ met bijna 18 jaar ervaring weet ik waarover ik spreek.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

“Burenbemiddeling past in de maatschappelijke tendens dat sommige politietaken niet meer noodzakelijk door politiepersoneel moeten uitgevoerd worden.
Dit betekent niet noodzakelijk minder personeel, wel minder politiepersoneel in de strikte betekenis van het woord.”

 

 

Bemiddeling neemt eveneens toe op andere maatschappelijke domeinen. Zo heeft Bemiddeling VZW een memorandum opgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
Zie de website www.bemiddelingvzw.be.

 

 

De dienst burenbemiddeling bestaat uit 1 professioneel burenbemiddelaar, coördinator Sarah Daems, en 3 vrijwillige burenbemiddelaars (Gabriëlle Vanstraelen uit Nieuwerkerken, Eddy Goessens uit Sint-Truiden en Wilfried Smet uit Gingelom).
Zij kregen samen met een aantal andere vrijwilligers een specifieke opleiding en zetten zich sindsdien belangeloos in om buren te helpen bij het oplossen hun onderlinge conflicten.
Eén keer per jaar wordt er voor hen een etentje georganiseerd.
Dit jaar werden ze op dinsdag 7 februari in restaurant De Bink, Grote Markt 39 te Sint-Truiden, uitgenodigd. Ook de vrijwillige seingever, Roger Vandermot, schoof mee aan tafel.

 

 

 

 

 

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met Sarah Daems, coördinator burenbemiddeling, hetzij via e-mail op het adres burenbemiddeling@poltrudo.be, hetzij telefonisch op het nummer 011-48 05 69 of 0498- 93 92 09, hetzij schriftelijk op het adres Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden.

 

 

Zie onder andere ook de teksten ‘Eerste cahier van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is er!’ van 21 maart 2010  en ‘Ludwig Vandenhove in debat op Week van de integrale veiligheid’ van 10 juli 2011 op deze website.

Hierover is een item verschenen op LimburgActueel van woensdag 7 maart 2012, in Het Laatste Nieuws van donderdag 8 maart 2012 en in Het Belang van Limburg van woensdag 21 maart 2012.