Vlaams landbouwbeleid: continuïteit

Het Vlaams landbouwbeleid voor 2021 zet andermaal in op continuïteit.

“Voor mij mag dat wat minder”, zei Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove tijdens de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 18 november 2020.
De Vlaamse landbouw laat kansen liggen door niet meer rekening te houden met de Green Deal en de nieuwe richting, die het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) inslaat”.

Hieronder vindt u schematisch de tussenkomst en de vragen van Ludwig Vandenhove aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits.

-Het gedeelte landbouw binnen de Blue Deal
Wij zijn als sp.a blij dat de minister wil inzetten op peilbeheer en ‘slimme’ stuwtjes.
De drainage van landbouwgrond, waar we er heel wat van hebben in Vlaanderen, is één van de redenen dat we zo snel te maken krijgen met droogte.
Over welke maatregelen gaat het concreet?
“We starten een studie naar de peilstanden in de Polders en Wateringen en voorzien een kader om peildoelstellingen bindend te maken.”: wat is de houding van de Vlaamse regering ten aanzien van het verder bestaan van de Polders en de Wateringen?

-Droogteresistente teelten
Wordt er hier onderzoek naar verricht en gaat de minister samenwerken met landbouwers en fruittelers -ze stimuleren- om meer droogteresistente gewassen te telen en waar nodig er een markt voor te zoeken?
De uitdaging is én alternatieve producten ontwikkelen, én zorgen dat ze rendabel zijn. (1)
In welke mate wordt er schadeloosstelling voorzien in het geval van hitte, vermits dat nog niet voorzien is in de brede weersverzekering?

-Pesticiden en biodiversiteit
De Europese Commissie heeft een brief gestuurd naar de lidstaten over het gebruik van pesticiden.
Wat is de reactie van de minister op de belangrijkste punten van kritiek?
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is sinds 2011 licht gestegen: hoe evalueert de minister deze evolutie?
Overweegt de minister binnen de context van het nieuwe GLB maatregelen te nemen, die landbouwers ondersteunen om het verbruik van pesticiden te verminderen?

-Marktklare innovaties, die zorgen voor een verbetering van de biodiversiteit en de ondersteuning door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
Het gaat om zogeheten ‘groene’ investeringen.
Over welke VLIF-investeringen gaat het en op hoeveel steun kunnen landbouwers rekenen?
Welke verdere maatregelen worden er genomen om de agrobiodiversiteit te stimuleren?
Hoe staat de minister tegenover een graslandpremie om waardevol graslandgebied te behouden?
“Specifiek voor klimaat zal een nieuwe maatregel gericht op het stimuleren van koolstofopslag in de bodem voorzien worden.”: over welke maatregel gaat dit precies en welke (financiële) middelen zijn hieraan verbonden?

-Emissie
De landbouw is voor de helft verantwoordelijk voor de uitstoot van verzurende stoffen. De situatie ziet er dus niet goed uit.
Welke acties gaat de minister concreet ondernemen?
Welk standpunt neemt de minister in bij de evaluatie van de nutriëntenemissierechten?

-Overschakelen naar nieuwe verdienmodellen/korte keten
Heeft de minister plannen om bestaande barrières weg te werken en landbouwers te ondersteunen bij hun overstap naar een ander, misschien kleinschaliger verdienmodel?
Hoe wil de minister concreet het onevenwicht binnen de agrovoedingsketen en de vorming van monopolies aanpakken, zodat de oneerlijke prijsvorming afgezwakt wordt en/of zelfs verdwijnt?

-Beschikbaarheid van grond
Bij de herziening van de pachtwet vinden wij als sp.a dat het mogelijk moet zijn om bepaalde teeltvoorwaarden te stellen bij het verpachten van gronden. Zo kan er getracht worden de gronden te laten bewerken op een wijze, die in evenwicht is met het milieu en het klimaat en/of  de bio-landbouw en de biodiversiteit te stimuleren.

-Ronde tafel voeding
Is het nog altijd de bedoeling consumenten(organisaties) hierbij te betrekken?
Was is de timing?

-Gebruik satelliet beelden. 
Wat is de timing? Wij vinden het als sp.a belangrijk dat deze zeker ook ingeschakeld worden voor handhaving en controles.

-Proefcentra
Vorig jaar is er bespaard op deze proefcentra met (zogezegd?) de bedoeling ze nauwer te laten samenwerken.
Wat is de huidige stand van zaken?

-Ondersteuning Vlaamse Aquacultuursector
Hoe ziet de minister concreet “Wij volgen ook de evoluties van de aquacultuurprojecten op zee op.”?
Dezelfde vraag voor “In 2021 worden de mogelijkheden onderzocht om een faciliterend  kader te creëren om vanuit de recreatieve visserij door te stromen naar de professionele visserijsector.”.