Onverbiddelijk optreden tegen (veel) overtreders!

“Een keer kan de overheid iets door de vingers zien, maar tegen veel overtreders, die telkens hervallen, moet de overheid onverbiddelijk optreden”, zegt gedeputeerde van leefmilieu Ludwig Vandenhove.

“Het dossier van het mestverwerkend bedrijf Lavrijsen uit Houthalen-Helchteren is hier een voorbeeld van”.

Hieronder  leest u het persbericht.

Hasselt, 7 juli 2014 – Op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove is de Limburgse deputatie op 3 juli 2014 overgegaan tot de schorsing van de milieuvergunning van het mestverwerkende bedrijf LAVRIJSEN. 

Het verzoek tot schorsing komt van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). In het gemotiveerde verzoek wordt onder andere aangetoond dat de effecten van de huidige exploitatie op het leefmilieu onaanvaardbaar hoog zijn. Ook heeft het bedrijf de produktie onvoldoende onder controle en laat het na nodige maatregelen te nemen bij calamiteiten. Bovendien is de capaciteit van de gebouwde installatie  is voor de helft niet vergund. In de co-vergisters wordt geen mest verwerkt, wel loutere andere afvalstromen die niet thuishoren in dit gebied.

Er werden verschillende processen-verbaal opgestelde door Milieu-inspectie en door Agentschap Natuur en Bos en inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO).
De analyseresultaten van het nitraatgehalte in de bodem, grondwater en de omliggende  waterlopen staven de aangehaalde argumenten.

Tijdens een hoorzitting op 19 juni 2014 heeft de exploitant zich verweerd tegen de schorsing. De VMM heeft echter geoordeeld dat de veroorzaakte en nog te verwachte schade dermate groot is dat een onmiddellijke schorsing vereist is”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
Na grondig onderzoek zijn we van mening dat er voldoende milieuhygiënische argumenten zijn en zijn we overgegaan tot de schorsing van de milieuvergunning.”

De exploitant kan in beroep gaan tegen de schorsing bij bevoegd Minister Joke Schauvliege. 

Zie onder andere Milieuvergunning van mestverwerker vernietigd , De Standaard, 08-07-2014 (pag. 25), Provincie vernietigt milieuvergunning mestverwerker Lavrijsen, Het Belang van Limburg, 08-07-2014 (pag. 21), Radio 2 Limburg-journaal, 07-07-2014, Provincie schorst vergunning uit vrees voor milieu, Limburg Actueel, 08-07-2014 en Provincie schorst vergunning van mestverwerkend bedrijf Lavrijsen, Het Laatste Nieuws, 08-07-2014 (pag. 19).

Tags: