Nieuw bezoekerscentrum Nieuwenhoven (definitief?) naar af?

Provinciaal Domein Nieuwenhoven

"Omdat ik twijfel heb over de plannen van de huidige deputatie om uiteindelijk een nieuw bezoekerscentrum te bouwen in Nieuwenhoven (Sint-Truiden) heb ik nog een schriftelijke vraag gesteld vooraleer ik verhuisde naar het Vlaams parlement", zegt voormalig gedeputeerde en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"Het antwoord dat ik gekregen heb, stelt mij allesbehalve gerust.
Het roept bij mij meer vragen op dan duidelijkheid te scheppen.

 1. Ik begrijp niet dat het architectenbureau ECO-architecten inmiddels niet meer achter hun ontwerp zouden staan.
  Natuurlijk is meer duurzaam en meer ecologisch altijd beter, daar begrijp ik ECO-architecten en de vzw Duurzaam Bouwen Limburg (DuBoLimburg) in, maar als politicus probeer ik mij altijd aan de vastgelegde budgetten te houden. Neen, ik ben niet de politicus van meerwerken, zoals heel wat collega's.
  Ik ga ervan uit dat, indien het architectenbureau niet achter het ontwerp stond, ze de opdracht geweigerd hadden of zeker het ontwerp niet klaar voor de aanbesteding zou afgeleverd hadden.

  Maar goed, ik begrijp dus dat de huidige deputatie meer geld gaat uittrekken voor het nieuwe bezoekerscentrum en dat is een goede zaak.
   

 2. Het ontwerp is tot stand gekomen in nauw overleg met het Provinciaal Natuurcentrum (PNC), de dienst facilitair beheer van de provincie Limburg en de verantwoordelijke voor het domein Nieuwenhoven, en met alle betrokken personeelsleden, ook diegenen, die nu in de werklieden loods zitten. Ook die personeelsleden zouden gaan gebruik maken van het nieuwe bezoekerscentrum als kleedkamer, eetruimte, etc. Bovendien is het ontwerp en de aanbesteding unaniem goedgekeurd door de vorige deputatie, waarin mijn goede collega's Inge Moors en Igor Philtjens, huidige gedeputeerden, zitting hadden. De stelling dat het gebouw te weinig bezoekerscentrum en teveel kantoorruimte zou zijn, laat ik dan ook voor rekening van de huidige bewindsploeg.

  Alleszins hou ik het vertrouwen in alle betrokken provinciale diensten en ambtenaren, die betrokken zijn geweest bij de plannen en er ook akkoord mee waren.
   

 3. Het 3de bezwaar is louter technisch en financieel van aard.
  Vermits ik geen verantwoordelijkheid meer draag op provinciaal niveau, ga ik mij daar niet over uitspreken.

  Ik vertrouw op de huidige deputatie dat ze zo snel mogelijk met aangepaste plannen komt. Maar mijn ongerustheid lijkt mij logisch, gezien de bovenstaande argumenten.

Daarenboven is er nog het politiek argument dat deze plannen besproken waren met het college van burgemeester en schepenen en de diensten van de stad Sint-Truiden.
Ik ben benieuwd wat hun reactie is op deze houding van de deputatie, die nochtans dezelfde samenstelling heeft als het schepencollege.

Ik vrees dat de plannen, die ik had rond 'De Watersnip' in Beringen (Koersel), hetzelfde lot beschoren zijn."

Hieronder vindt u de vragen en de antwoorden.


Vraag 1: Wat is de reden van de stopzetting van de aanbesteding

Momenteel is de aanbesteding (nog) niet stopgezet.
Er is uitstel gevraagd voor het aanvangsbevel aan de aannemers van de bouwwerken en groenwerken tot de maand mei. Dit om het dossier te kunnen voorbereiden alvorens de werken starten.
De directie omgeving en facilitair beheer vragen nu aan deputatie om het dossier stop te zetten om volgende redenen:

 1. Het oude bezoekerscentrum en de werkliedenloods, beide in vakwerkbouw, dateren uit het midden van de 19de eeuw, zijn verouderd, onpraktisch en energieverslindend en zijn aan vernieuwing toe. Het was aanvankelijk de bedoeling om een nieuw bezoekerscentrum op te richten dat ecologisch en duurzaam is.
  De opdracht werd dan gegund aan ECO architecten die weliswaar een duurzaam centrum oprichtte maar bij nazicht van het gekozen ontwerp is gebleken dat het ontworpen gebouw ecologisch niet zo hoogstaand is als vooreerst werd voorgehouden. Heel wat duurzame en ecologische maatregelen werden omwille van een te krap budget geschrapt of vervangen door minder duurzame keuzes. Al deze facetten hebben ertoe geleid dat de ontwerper zelf niet meer achter zijn ontwerp staat.
  Volgens het advies van Dubolimburg kan de duurzaamheid van het project op verschillende facetten worden verhoogd zoals: hernieuwbare energie, circulaire verlichting en verwarming.
   
 2. Verder was het de bedoeling om op het domein Nieuwenhoven een nieuw bezoekerscentrum op te richten. Bij verdere nazicht van de plannen is gebleken dat slechts 25,80 % van het gebouw ingevuld wordt als educatieve ruimte voor het publiek. Dit terwijl er 27,50 % van het gebouw gebruikt zal worden als personeelsruimte, met beschikbare kantoren en kitchenettes voor het personeel. Aldus zal met de realisatie van het gekozen ontwerp er een bezoekerscentrum gebouwd worden dat onvoldoende benut zal en kan worden als bezoekerscentrum. De overige 46,70 % van het gebouw betreffen circulatieruimten, berging, ehbo-lokaal, poetslokaal, kopielokalen technieken (inclusief sanitair).

  Het is daarbij nooit de ambitie van het bestuur geweest om een kantoorgebouw op te richten voor de aldaar aanwezige personeelsleden. Het voorliggende ontwerp komt onvoldoende overeen met de functie die het bestuur aan het gebouw wilde geven.

  De inrichting van het gebouw wordt aldus best opnieuw geëvalueerd.
   

 3. Tot slot stelt zich het probleem dat bij het plaatsen van de overheidsopdracht de opdracht werd ingedeeld in vier percelen, waarbij de percelen 2 "elektriciteit" en perceel 3 "Sanitair" uiteindelijk niet gegund werden aangezien de inschrijvingsprijzen het geraamde bedrag ruimschoots overschrijden.

  Perceel 2 (Elektriciteit), raming: € 144 325,00 excl btw, € 174 633,25 incl btw
  Er werden twee offertes ingediend. Eén offerte beschikte niet over de vereiste erkenning. De enige geldige offerte (Elektro Berings) had een totaalbedrag van € 217 216,78 incl btw en ligt 24 % boven de raming van € 174 633,25.

  Perceel 3 (HVAC & Sanitair), raming: € 151 863,00 excl btw, € 183 754,23 incl btw
  Er werd slechts één offerte ingediend. Deze offerte van inschrijver Vandebos nv kan niet weerhouden worden omdat deze firma niet over de vereiste erkenning beschikt om enkel deze werken uit te voeren. Dit had wel gekund indien zij als hoofdaannemer voor perceel 1 Bouwwerken werden aangesteld. Het inschrijvingsbedrag lag (€ 347.188,37 incl. btw) meer dan 85 % boven de raming.

Aangezien de ontwerpers instaan voor de budgetbewaking, stelden zij voor deze percelen op te splitsen om kleinere, waarschijnlijk goedkopere, bedrijven te kunnen interesseren.
Evenwel kan dit advies niet zonder meer gevolgd worden, er zijn geen garanties dat met de opsplitsing van die percelen goedkopere kandidaten zullen aangetrokken worden. Zo konden, n.a.v. de reeds gevoerde procedure, kandidaten indienen voor één of meerdere percelen. Bovendien is perceel '1 (en 4) reeds gegund en worden de overige twee percelen nog eens opgedeeld in 4.
De kans om de opdracht voor meerdere percelen gegund te krijgen en het daarmee gepaard gaande schaalvoordeel verdwijnt, zodat niet met zekerheid gesteld kan worden dat in het kader van een nieuwe aanbestedingsprocedure er goedkopere offertes zullen ingediend worden.

Zowel de ontwerper als de aannemer verwachten geen goedkopere prijs.

De aannemer heeft ook de hoge m2 prijs van dit project benadrukt. De totale m2 prijs van dit project is € 2 279,02 m2 (excl btw). Als vergelijkpunt nemen we de gemiddelde bedrijfshuisvestingkost per m2 (2019) van itx-bouwconsult. Een kantoorgebouw met vergelijkbare oppervlakte heeft een gemiddelde bouwkost excl btw van € 1 358 (sobere uitvoering), € 1 509 (standaard uitvoering) of € 1 735 (luxe uitvoering).

Verder kan er niet met de bouw gestart worden zolang de technieken niet gegund. Deze moeten immers zijn ingetekend in het gebouw, waardoor de algemene bouwwerken nog dienen te worden aangepast.
Het risico te starten zonder dat de technieken reeds gegund ziln vergroot het risico dat tijdens de bouwfase de prijs alsnog onvoorziene proporties aanneemt.
Om bovenstaande redenen is het raadzaam om het project stop te zetten en een nieuwe overheidsopdracht voor het ontwerpen van een duurzaam bezoekerscentrum.

Vraag 2: Zijn er plannen voor een nieuwe aanbesteding?

De noodzaak wordt erkent dat er nood is aan een nieuw bezoekerscentrum gezien de sterke veroudering.
Zowel de eventuele stopzetting als een eventuele heraanbesteding maken het voorwerp uit van een beslissing deputatie. De directie omgeving en facilitair beheer vragen aan deputatie om het dossier stop te zetten. Het stopzettingsdossier zal worden geagendeerd op deputatie.

Vraag 3: Wat is de timing van die nieuwe aanbesteding en wanneer zou het nieuwe bezoekerscentrum dan effectief gerealiseerd zijn?

lndien deputatie beslist om te heraanbesteden kan volgende timing worden gehaald:
Aanbesteding ontwerper: 5 maanden
Concretisering ontwerp: 1 maand
Aanbesteding aannemer: 6 maanden
Uitvoering werken: 1 jaar
Totale looptijd 2 jaar = klaar in 2021

Er kan ook worden geopteerd om een design&build opdracht uit te schrijven:
Aanbesteding design&build: 9 maanden
Uitvoering werken: l jaar
Totale looptijd 2 jaar = klaar in 2021


Foto: bron www.provinciaalnatuurcentrum.be