Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken stelt jaarverslag 2009 voor!

“Wij blijven een veilige politiezone en voorloper in België en Vlaanderen op het vlak van het integrale veiligheidsbeleid.”

Zo vat burgemeester en voorzitter van het politiecollege en de -raad van de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken het jaarverslag 2009 samen.

 

“Ik ben fier op mijn politiekorps en wens ze proficiat voor hun werking, ook tijdens 2009.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

“Zowel hoofdcommissaris van politie - korpschef Philip Pirard, als ikzelf steeds bereid om zoveel mogelijk met de bevolking in contact te treden, onder welke vorm dan ook, over dit jaarverslag en/of over de werking van de politiezone Sint - Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Voor mij is dit in die zin een ‘interactief’ document.”

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u het integrale voorwoord dat Ludwig Vandenhove schreef voor het jaarverslag 2009 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

 

Geachte mevrouw, geachte heer
Beste lezer

 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2009 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

 

Jaarverslagen bevatten meestal heel wat nuttige informatie, maar spijtig genoeg wordt er (te) weinig gebruik van gemaakt.
Elke organisatie, op welk maatschappelijk domein dan ook, die zichzelf respecteert, maakt een jaarverslag, eensdeels om terug te kijken op de sterke en zwakke punten, anderdeels om na te gaan welke elementen moeten bijgestuurd en/of aangepast worden naar de toekomstige werking toe.
Voor de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is het jaarverslag één van de beleidsinstrumenten.

 

 

Via dit jaarverslag legt de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken bijkomende, democratische verantwoording af over het functioneren en de resultaten van de werking.
De burger kan zo zien wat er met haar/zijn belastingsgeld gebeurt op het vlak van politie en veiligheid. En de burger ligt hier terecht wakker van: veiligheid is een basisrecht en is in die zin dan ook een basistaak van de overheid.
Ik laat geen enkele gelegenheid onbenut om het personeel van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken hierop te wijzen: “het is de belastingsbetaler, die ervoor zorgt dat u in zo ideaal mogelijke omstandigheden uw werk kan doen.”

 

 

Voor het eerst wordt er een afzonderlijk jaarverslag gepubliceerd van de preventiedienst om de werking ervan nog meer te benadrukken.
Ik blijf geloven in de volledige veiligheidsketen, waarvan preventie een wezenlijk onderdeel uitmaakt. Vandaar deze bijzondere aandacht ervoor.

 

 

Wij hebben er wel voor geopteerd om beide jaarverslagen, én van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, én van de preventiedienst van de stad Sint-Truiden in dezelfde vorm en tegelijkertijd te presenteren.
Inhoudelijk horen ze samen en worden ze best samen gelezen.

 

 

Beide jaarverslagen zijn een objectieve weerslag van de inspanningen van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst en hun resultaten, die zich vertalen in de criminaliteits- of veiligheidscijfers.
Ze moeten samen gelezen worden met de resultaten van de veiligheidsmonitor, een representatieve bevraging, die in heel België op eenzelfde manier gebeurt, over hoe de bevolking de werking van de politiediensten aanvoelt en ervaart.
Of: in de jaarverslagen van de lokale politie Sint - Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst gaat het hoofdzakelijk om de objectieve (on)veiligheid, in de veiligheidsmonitor om het subjectief (on)veiligheidsgevoel.

 

 

De jaarlijkse publicatie van dit werkingsverslag van de lokale politie Sint - Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken past in de OPEN communicatie met de bevolking en met alle actoren waarmee we in contact treden en/of samenwerken.
Iedereen mag, neen, moet weten wat we doen en waarmee we bezig zijn!

 

 

In datzelfde verband zijn zowel hoofdcommissaris van politie - korpschef Philip Pirard, als mijn collega’s - burgemeesters en ikzelf steeds bereid om zoveel mogelijk met de bevolking in contact te treden, onder welke vorm dan ook, over dit jaarverslag en/of over de werking van de politiezone Sint - Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Voor mij is dit in die zin een ‘interactief’ document.

 

 

De politiezone Sint - Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken blijft een relatief veilige zone.
De cijfers van 2009 bevestigen dit nog maar eens.

 

 

Nochtans stijgt het aantal meldingen bij de lokale politie Sint - Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken de laatste jaren, ook in 2009.
Dit heeft te maken enerzijds met de toenemende laagdrempeligheid (bereikbaarheid politievrouwen/ -mannen en/of aanverwante diensten, toegankelijkheid politiehuis in Sint-Truiden en politieposten in Gingelom en Nieuwerkerken) en anderzijds dat de burger sneller zaken aangeeft en/of signaleert.
Gaat het daarbij altijd over echte criminele en/of politionele feiten?
Neen, wel over heel wat zogeheten samenlevingsverstorende elementen en/of allerlei vormen van overlast. De burger tilt hier zwaar aan en wil dan ook dat die snel aangepakt en/of opgelost worden.
Als politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken proberen we hier maximaal op in te spelen via ons project integrale veiligheid of leefbaarheid en via bijvoorbeeld het aanwenden van buurtbemiddeling of het toepassen van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).
Een politieorganisatie moet zich aanpassen aan gewijzigde maatschappelijke evoluties.

 

 

Ik blijf betreuren, ook in mijn functie als federaal volksvertegenwoordiger, dat slechts een minderheid van de politiezones in België zo gedetailleerd cijfers bekendmaakt zoals de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken dat doet. Dit maakt immers geen (goede) vergelijkingen mogelijk.

 

 

Integrale veiligheid (‘zich goed in haar/zijn vel voelen in de ruime omgeving en zeker in de openbare ruimte’) is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de overheid en van de lokale politie. Daarvoor betaalt de burger immers belastingen. Maar het is op een aantal domeinen mee de eigen verantwoordelijkheid van diezelfde burger.
Verkeers- en/of snelheidsovertredingen of sluikstorten zijn daar de beste voorbeelden van: ondanks alle inspanningen van alle overheden, blijven dit problemen waarover de burger blijft klagen, maar waarvan zij/hij vaak zelf (mee) de oorzaak is.
In een democratische maatschappij moet de bevolking beseffen dat de verantwoordelijkheid van de overheid ergens begint, maar ook ergens eindigt en de burger eveneens een zekere verantwoordelijkheid heeft.

 

 

Als u criminaliteits- of veiligheidscijfers raadpleegt, moet u altijd voor ogen houden dat afwijkend gedrag, criminaliteit, misdaad, etc. van alle tijden is.
Natuurlijk moeten we dat zoveel mogelijk proberen te voorkomen – daarom voeren we een zeer actief preventiebeleid –, maar we zullen daar nooit volledig in lukken. Daarom kunnen we daaraan niet (alleen) afmeten of politiediensten al dan niet goed werken, wel in welke mate bepaalde zaken opgelost worden. Met andere woorden, veiligheidscijfers moeten altijd in relatie gelezen worden met de oplossingsgraad.

 

 

Voor heel wat initiatieven wordt de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken als goed voorbeeld genomen.
Het beste bewijs hiervan is dat we op heel wat plaatsen gevraagd worden om te spreken, dat we aan heel wat boeken, publicaties en tijdschriften meewerken en dat heel wat politiezones en/of gemeenten en/of steden op bezoek komen om te kijken hoe wij bepaalde fenomenen aanpakken.

 

 

Dit jaarverslag kan u ook terugvinden op www.politie-sint-truiden.be, www.politiegingelom.be en www.politie-nieuwerkerken.be.

 

 

Tot slot passen nog een aantal dankwoorden.
Vooreerst aan alle politievrouwen en -mannen en alle leden van het Administratief en Logistiek Kader/Cadre Administratif et Logistique (CALog) onder leiding van hoofdcommissaris van politie - korpschef Philip Pirard naar wie mijn bijzondere dank en appreciatie uitgaat. Het is als politicus immers prettig samenwerken met iemand, die beleidsmatig qua veiligheid, praktisch op dezelfde golflengte zit.
Vervolgens aan mijn zeer goede collega’s Charly Moyaerts van Gingelom en Benny Bamps van Nieuwerkerken en aan alle leden van de politieraad voor hun constructieve samenwerking.
Tevens aan alle instanties, waar de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken van ver of dichtbij mee samenwerkt, zoals het parket, onder leiding van de procureur des Konings, de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) met aan het hoofd de gerechtelijke directeur, de federale politie met aan het hoofd de bestuurlijk directeur-coördinator, de arrondissementscommissaris, de omliggende politiezones, de gewestelijke brandweer Sint-Truiden, het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo, de psychiatrische instellingen, het opvangcentrum voor asielzoekers, Beschut Wonen, onderwijsinstellingen, etc.

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken
federaal volksvertegenwoordiger

 

 

Wie een papieren exemplaar van dit jaarverslag wenst, kan mailen naar communicatie@poltrudo.be en/of burgemeester@sint-truiden.be.
De digitale versie kan geraadpleegd worden op www.politie-sint-truiden.be.

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Jaarverslag lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voorgesteld!’ van 25 april 2009 op deze website.